Flygbild med inritade områden som ska marksaneras i Riddersvik.

Marksanering i Riddersvik

Kulturmiljön i Riddersvik ska återställas – 102 miljoner i statligt stöd har beviljats för marksanering.

– Det är verkligen bra att vi fått det här beskedet. Nu kan vi starta arbetet med att göra området tillgängligt igen. Vi planerar att sätta igång att upphandla entreprenörer under vintern och våren 2024. Arbetena planeras att starta efter sommaren, säger Lilian Rosell, byggprojektledare på exploateringskontoret.

På den här sidan har vi samlat information om när, hur och varför staden ska genomföra marksanering i området. 

 

Markföroreningar

Föroreningar har påträffats i jord inom flera områden i Riddersvik. Riskerna är främst förknippade med direktintag av jord. Markundersökningarna inleddes i området för planerad bostadsbebyggelse och har därefter utökats successivt när föroreningar har påträffats i anslutande områden.

I Riddersvik planeras för cirka 700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare var Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg. WSP har på uppdrag av Stockholms stad undersökt marken för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att föroreningssituationen inte ska innebära miljö- och hälsorisker i det planerade bostadsområdet.

Utökade undersökningar

Inledande undersökningarna visade att föroreningar förekommer i fyllningsjord inom det planerade bostadsområdet, men även i närliggande grönområden. Undersökningsområdet och utredningarna har därför utökats stegvis under hösten 2019 och våren 2020 för att även omfatta parkmark kring Riddersviks gård och Engelska parken. På uppdrag av miljöförvaltningen har Centrum för arbets- och miljömedicin utfört en miljömedicinsk bedömning av hälsoriskerna med påträffade föroreningar.

Föroreningssituationen

Föroreningar, framför allt metaller och PAH (tjärämnen), har påträffats i ytlig fyllningsjord inom tidigare odlingsytor, som till exempel trädskolan, Rosenparken, Rosenträdgården, koloniområdet och utsiktskullen. Slam och gödsel från Lövsta avfallshantering användes för jordförbättring inom odlingsytorna under en stor del av 1900-talet och det kan inte uteslutas att föroreningarna kan komma från denna hantering. I Engelska parken har ingen odling skett och där visar utförda undersökningar väsentligt lägre föroreningshalter.

Hälsorisker

Övergripande

Riskerna är främst förknippade med förekomst av höga halter av bly i ytlig jord i kombination med risken för att små barn stoppar den förorenade jorden i munnen. Enligt den miljömedicinska bedömningen innebär inte de påträffade blyhalterna en hälsorisk i form av akuta effekter eller korttidsrisker. Upprepad kontakt med förorenad jord i de mest förorenade områdena i Rosenparken och koloniområdet kan bidra till att den totala exponeringen från alla källor i vår omgivning kan överskrida den rekommenderade dosen. Det är en onödig belastning som bör undvikas.

I områden där halterna är lägre eller som nyttjas i mindre utsträckning kommer informationsskyltar att sättas upp. Som en följd av att jorden är förorenad ska inte bär, svamp eller växter plockas eller ätas inom området. Det är viktigt att undvika direktkontakt med jorden. Vid direktkontakt ska händerna tvättas.

Risken för att tidigare upprepad vistelse inom området har gett negativa effekter bedöms som liten bland annat för att vistelsetiden och direkt kontakt med jord är begränsad och att bly snabbt försvinner ur kroppen.

Hälsorisker i koloniområdet

Den miljömedicinska bedömningen visar att barn och vuxna kan få i sig en betydande mängd bly från grönsaker och bär odlade inom koloniområdet. Belastningen från grönsaker och bär odlade inom koloniområdet är långt under den rekommenderade dagliga tolerabla dosen för vuxna, men kan ligga över den dagliga tolerabla dosen för barn. Beräkningarna baseras på ett ”värsta tänkbart scenario”, vilket gör att de överskattar den verkliga belastningen. Med stor sannolikhet bedöms därför risken för negativa hälsoeffekter på grund av intag av grönsaker och bär som odlas i området försumbar. Det är dock en onödig belastning som bör undvikas.

Hälsorisker för djur

Risker för djur är mindre kända men hundägare bör inte låta hundar slicka på marken eller äta jord.

Resultat och planerade åtgärder per delområde

Inom det instängslade före detta trädskoleområdet finns metaller och PAH-föroreningar i ytlig fyllningsjord. Marken, som i dagsläget utnyttjas i liten omfattning, kommer att åtgärdas i samband med att området bebyggs. Informationsskyltar sätts upp.

Engelska parken är föroreningshalterna lägre och åtgärder bedöms inte nödvändiga.

Rosenparken har höga halter av bly påträffats i ytlig jord. Parken stängslas in för att barn inte ska komma i direkt kontakt med jorden. Området med gungor och lektorn kan nyttjas eftersom analysresultat visar att föroreningshalterna i grusade ytor är i nivå med bakgrundshalter som påträffas i opåverkade områden. Utredning om lämpliga permanenta åtgärder pågår.

Rosenträdgården och fruktträdgården förekommer ett ytligt lager av förorenad fyllningsjord. Halterna är lägre än i Rosenparken och området utnyttjas inte i lika stor utsträckning av barn. Området förses med informationsskyltar. Risker och åtgärdsbehov utreds.

Inom utsiktskullen har förhöjda halter av föroreningar påträffats i ytlig och djupare jord. Största delen av föroreningarna bedöms ligga på större djup. Området förses med informationsskyltar. Risker och åtgärdsbehov utreds.

koloniområdet har höga halter bly påträffats. Koloniföreningen har informerats och informationsskyltar sätts upp. Odling och förtäring av grönsaker, bär och frukt från koloniområdet ska inte ske. Barn ska inte heller vistas i koloniområdet. För att iaktta försiktighet rekommenderas även vuxna att inte vistas inom koloniområdet. Utredning pågår för att avgöra hur riskerna kan reduceras.

I anslutning till Riddersviks gård, liksom vid stallet och i beteshagarna, är halterna lägre. Åtgärder bedöms inte nödvändiga.

Område mot Lövsta. Höga halter förekommer ställvis. Området förses med informationsskyltar. Risker och åtgärdsbehov utreds.

Som exploateringskontoret tidigare informerat om har markprover vid Riddersvik visat på höga halter av markföroreningar, främst metaller och PAH, (tjärämnen). Stockholms stad är markägare i området där proverna tagits.

Slam och gödsel från Lövsta avfallshantering användes för jordförbättring inom odlingsytorna i området under en stor del av 1900-talet och det kan inte uteslutas att föroreningarna kan komma från denna hantering.

Området gränsar till flertalet villatomter vilket har väckt frågor om också villatomterna kan vara förorenade och om Stockholms stad har något ansvar att undersöka även dessa. Stockholms stads ansvar gäller endast den mark där staden är fastighetsägare. Det är som fastighetsägare som staden har utfört markprover och undersöker eventuella saneringsåtgärder. Detsamma gäller för privata fastighetsägare.

För den som känner oro över om marken eventuellt är förorenad kan ett alternativ vara att anlita en konsult och själv bekosta provtagning av marken. Alternativt gå samman med andra villaägare och gemensamt genomföra dessa. Som hjälp och stöd finns till exempel det oberoende nätverket Renare mark, där det bland medlemmarna bland annat finns konsulter och analyslaboratorier. 

Många områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. På miljöförvaltningens sida Miljöbarometern kan du läsa mer om miljöföroreningssituationen i Stockholm.

Länsstyrelsen kartlägger förorenad mark och har information om markföroreningar på följande sidor:

Saneringarna i Riddersvik (Rosenparken, Koloniområdet och Utsiktskullen) är inte beroende av exploateringen i trädskolans område. Dessa saneringar måste ske oavsett om exploateringen blir av eller inte. Behovet av saneringarna var okända för exploateringskontoret ända fram till förra året och därför inte planerade. Med hänsyn till de stora kostnaderna för dessa saneringar avser staden att söka bidrag från Naturvårdsverket för saneringarna.

Preliminär tidsplan

Fram till och med mars 2021

WSP, exploateringskontorets konsult, har tagit fram olika åtgärdsalternativ för de olika områden som ska saneras. Dessa åtgärdsalternativ skiljer sig mellan de olika områdena. Åtgärdsalternativen är nu klara och har också presenterats för exploateringskontoret.

April 2021

Staden diskuterar de olika åtgärdsalternativen utifrån olika aspekter. Åtgärdsalternativen skiljer sig åt: övertäckning och föroreningarna ligger kvar eller urschaktning. Val av metod sker bland annat utifrån hur mycket träd som kan bevaras, om man kan använda konventionell schakt eller vakuumschakt beroende på svårigheten att sanera med vakuumsug runt träden, hur stor del som återfylls, återställs, nyplanteras med mera.

En sammanvägning måste därför göras utifrån miljömässiga, landskapsmässiga, kulturhistoriska, ekonomiska och tekniska aspekter för att komma fram till ett förordat åtgärdsalternativ för de olika områdena. Utifrån detta prioriteras de olika alternativen.

Förankring med miljöförvaltningen och eventuellt även med Länsstyrelsen.

Maj 2021

Exploateringskontoret går med det förordade åtgärdsalternativet till exploateringsnämnden. Exploateringskontoret föreslår att nämnden ska tillstyrka att staden ansöker om statliga bidrag från Naturvårdsverket för åtgärdsförberedande undersökningar och genomförande av saneringsåtgärder av förorenade områden samt att staden åtar sig huvudmannaskapet för saneringsåtgärderna under förutsättning att bidrag beviljas. Detta beslut beräknas tas i Exploateringsnämnden den 27 maj 2021.

Maj-juni 2021

Stadsdelsförvaltningen har lovat att röja upp i koloniområdet och i omgivningen. En anmälan till miljöförvaltningen med en arbetsmiljöplan kan eventuellt behövas i detta fall.

Juni 2021

Förankring med länsstyrelsen och avstämning av tidplan för granskning och färdigställande av underlag till bidragsansökan. Länsstyrelsen skickar därefter in ansökan till Naturvårdsverket.

Höst 2021

Naturvårdsverket fattar beslut om bidrag till saneringarna.

Därefter sker upphandling av entreprenaden för saneringarna. Exploateringskontoret avser att sanera de tre områdena samtidigt.

Stockholm stad har via Länsstyrelsen fått statliga bidrag för att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar i Riddersvik. De nya undersökningarna ingår i den plan som syftar till att sanera området från markföroreningar och är nödvändiga för att i detalj fastställa hur saneringen av den förorenade marken i Riddersvik ska gå till. 

De kompletterande undersökningarna sker i fyra områden och startar under våren 2022. Undersökningarna kommer till viss del att utföras med maskiner. Tidplan och mer detaljerad information om hur undersökningarna kommer att gå till meddelas i mitten av april.

Under hösten kommer sedan lämpliga saneringsåtgärder att utredas. Samtidigt tas underlag för upphandling av saneringsarbetena fram. Utifrån de kompletterande undersökningarna har staden som mål att under våren 2023 söka statliga bidrag för att genomföra de saneringsåtgärder som anses nödvändiga.

Stockholms stad har via Länsstyrelsen fått statliga bidrag för att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar i Riddersvik. De nya undersökningarna ingår i den plan som syftar till att sanera området från markföroreningar och är nödvändiga för att i detalj fastställa hur saneringen av den förorenade marken i Riddersvik ska gå till.

De kompletterande undersökningarna kommer att ske i fyra områden. Ungefärliga provtagningsområden är markerade med röd linje i bilden nedan. Markprovtagningarna kommer att utföras från slutet av maj till och med september 2022 och omfattar provtagning med borrbandvagn, provgropsgrävning med grävmaskin och handprovtagning.

Provtagningen kommer att anpassas för att inte skada värdefulla träd och eventuella lämningar av 1600-tals torpen Flottvik och Stenhagen. I arbetena ingår moment som kan uppfattas som störande, främst i form av ljud från arbetsmaskinerna.

Arbetena utförs under dagtid 07.00–16.00. Utifrån de kompletterande undersökningarna har staden som mål att under våren 2023 söka statliga bidrag för att genomföra de saneringsåtgärder som anses nödvändiga.

Under hösten 2022 har proverna från området analyserats och ansökan om bidrag för sanering av områdena utsiktskullen, parkerna, koloniområdet lämnas in i slutet av februari till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen har dessutom rekommenderat att staden skickar in en ansökan om utredningsbidrag för slänten nedanför utsiktskullen (mer provtagningar, riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering). 

Det är svårt att säga hur lång tid det tar för Naturvårdsverket att ta beslut, men det kan ta upp till 5–6 månader.

Drygt 100 miljoner kronor i statligt stöd har beviljats för sanering av förorenad mark i Riddersvik.

Ett större område i Riddersvik har varit avspärrat en längre tid i väntan på Naturvårdsverkets beslut om statligt stöd för sanering. Nu har ansökan behandlats och projektet har beviljats 102 miljoner kronor för saneringen av marken.

Saneringen kommer att ske i etapper under fyra år. Det är flera områden runt Riddersviks herrgård som behöver saneras och planen är att börja med den så kallade Utsiktskullen norr om Riddersviks herrgård. Den preliminära tidplanen ser ut så här:

 • Utsiktskullen: 2024 och 2025
 • Koloniområdet: 2026
 • Frukt- och rosenträdgården: 2027
 • Rosenparken: 2027

Upphandling av saneringsarbetena utförs under vintern och våren 2024. Arbetena planeras att starta efter sommaren 2024.

I området där staden tidigare hade trädodlingar kommer sanering att ske i samband med att bostäderna byggs där, vilket tidigast är 2026. Det saneringsarbetet utförs till största del av byggaktörerna.

Tidplan för detaljplanen:

 • Planen godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021.
 • Beslut i kommunfullmäktige beräknas ske i början av 2024.
 • Byggstart planeras tidigast till 2026.

Så ska saneringen gå till

Arbetena utförs till största del genom schaktsanering, vilket innebär att förorenade massor tas bort från området och ersätts med rena. Stort fokus har varit på att anpassa schaktning så att arkeologiska lämningar och värdefulla träd skyddas.

Buller och damm ska minimeras och entreprenörerna är skyldiga att upprätta arbetsmiljöplan och miljökontrollplan. Transporter av schaktmassorna kommer att ske på tillfälliga vägar som anläggs via Rosenparken och före detta trädskolan. Arbetena kommer att utförs i samverkan med verksamheterna i området för att minimera störningar.

Bakgrund till varför området behöver saneras

I Riddersvik, som är en del av Hässelby Villastad, planeras för cirka 700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola och trädodlingsområde, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Under arbetet med detaljplanen påträffades föroreningar i jord inom flera områden i Riddersvik. Inledande undersökningarna visade att föroreningar förekommer i fyllningsjord inom det planerade bostadsområdet, men även i närliggande grönområden.

Undersökningsområdet och utredningarna utökades därför stegvis under hösten 2019 och våren 2020 för att även omfatta parkmark kring Riddersviks gård och Engelska parken. På uppdrag av miljöförvaltningen gjorde Centrum för arbets- och miljömedicin en miljömedicinsk bedömning av hälsoriskerna med påträffade föroreningar.

Slam och gödsel trolig orsak till föroreningarna

Föroreningar, framför allt metaller och PAH (tjärämnen), påträffades i ytlig fyllningsjord inom tidigare odlingsytor vid trädskolan, Rosenparken, Rosenträdgården, koloniområdet och Utsiktskullen. Slam och gödsel från Lövsta avfallshantering användes för jordförbättring inom odlingsytorna under en stor del av 1900-talet och det är troligt att föroreningarna har kommit från denna hantering. I Engelska parken har ingen odling skett och där visar utförda undersökningar väsentligt lägre föroreningshalter.

Riskerna är främst förknippade med att halten bly i ytlig jord är hög, särskilt för små barn som kan stoppa den förorenade jorden i munnen. Upprepad kontakt med förorenad jord i de mest förorenade områdena i Utsiktskullen, Rosenparken, frukt- och rosenträdgården och koloniområdet kan bidra till att den totala exponeringen från alla källor i vår omgivning kan överskrida den rekommenderade dosen. Det är en onödig belastning som enligt miljömedicinsk expertis bör undvikas.

Kompletterande undersökningar

Stockholm stad fick via Länsstyrelsen stöd för att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar i Riddersvik. De nya undersökningarna ingick i den plan som syftar till att sanera de mest förorenade områdena från markföroreningar och är nödvändiga för att i detalj fastställa hur saneringen ska gå till. Stockholm stad har även ansökt om och fått bidrag för ett utökat område kring Utsiktskullen.

De kompletterande undersökningarna utfördes under vår, sommar och höst 2022. Resultaten har sedan fungerat som underlag för ansökan om statligt stöd till saneringsåtgärder som slutligen lämnades till Naturvårdsverket via länsstyrelsen i juni 2023. Kompletterande undersökningar i området kring utsiktskullen har utförts under sommaren 2023.

I slutet av november 2023 har Naturvårdsverket meddelat beslut om att Stockholm stad får det bidrag för saneringsåtgärder som staden har ansökt om. Stockholm stad kan därmed arbeta vidare med planering och upphandling av saneringsarbetena, vilket utförs under vintern och våren 2024.

Kulturmiljö i Hässelby

Riddersviks herrgård.
Fynd från trädgårdsarkeologisk utgrävning i området.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om marksaneringen i Riddersvik. Har du en fråga som inte finns med i listan kan du skicka in den till oss som jobbar i projektet via e-postformuläret.

Arbetena kommer att utföras vardagar 7–18 och följa Naturvårdsverkets riktlinjer. 

De entreprenörer som arbetar på platsen är skyldiga att upprätta en arbetsmiljöplan och miljökontrollplan. Transporter av schaktmassorna kommer att ske på tillfälliga vägar som anläggs via Rosenparken och före detta trädskolan. Arbetena kommer att utföras i samverkan med verksamheterna i området för att minimera damning och andra störningar.

Föroreningar, framför allt metaller och PAH (tjärämnen), har påträffats i ytlig fyllningsjord inom tidigare odlingsytor vid trädskolan, Rosenparken, Frukt- och rosenträdgården, koloniområdet och kullen. Slam och gödsel från Lövsta avfallshantering användes för jordförbättring inom odlingsytorna under en stor del av 1900-talet och föroreningarna har kommit från denna hantering.

De högsta halterna har påträffats där odlingen var som mest intensiv (växthus och drivbänkar på kullen och grönsaksodling i Rosenparken, Frukt- och rosenträdgården och koloniområdet). I Engelska parken har ingen odling skett och där visar utförda undersökningar väsentligt lägre föroreningshalter.

Riskerna är främst förknippade med förekomst av höga blyhalter i ytlig jord i kombination med risken för att små barn stoppar den förorenade jorden i munnen. Blyhalterna är mycket högre än Naturvårdsverkets riktvärde som är framtaget för att skydda hälsa och miljö. På uppdrag av miljöförvaltningen har Centrum för arbets- och miljömedicin utfört en miljömedicinsk bedömning av hälsoriskerna med påträffade föroreningar.

Enligt bedömningen kan upprepad kontakt med förorenad jord i de mest förorenade områdena i Rosenparken och koloniområdet bidra till att den totala exponeringen från alla källor i vår omgivning kan överskrida den rekommenderade dosen. Detta gäller framför allt små barn. Den miljömedicinska bedömningen konstaterar att det är en onödig belastning som bör undvikas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har bedömt att föroreningarna kan utgöra en mycket stor hälsorisk (riskklass 1). Området finns också på länsstyrelsens prioriteringslista som ett av de 15 mest prioriterade platserna i länet där behovet av insatser bedöms som störst för att minska betydande risker för människor eller miljö.

 • Beslut om detaljplanen planeras att tas i Exploateringsnämnden i juni 2024.
   
 • Ett beslut om antagande i kommunfullmäktige beräknas ske under hösten 2024. 
   
 • Byggstart förväntas tidigast ske 2026. Vid området där de 700 bostäder planeras kommer saneringen att ske i samband med byggstart. Arbetet utförs till största del av byggaktörerna.

Den förorenade jorden transporteras till en deponianläggning som föreslås av den entreprenör som kommer att utföra marksaneringen. Den nya jorden i kolonilotterna kommer vara av jordtyp A med en mullhalt om 5-8 viktprocent i 500 millimeter tjockt lager. Övriga områden, kullen, och parker är jord lämplig för ängssådd.

Saneringsarbetena inklusive återställandet bedöms ta fyra till fem år.
Vad gäller bostäderna är det inte helt klart hur länge den byggnationen pågår. Byggaktörers bostadsproduktion beror på många faktorer, inklusive behovet av nya bostäder.

Byggstart för bostäderna beräknas tidigast ske 2026.

Med etappindelning så begränsas omfattningen av markarbeten under en och samma tid, och arbetena blir mer hanterliga. Det statliga stödet på 102 miljoner är också fördelat på fyra år, i enlighet med etappindelningen.

Arbetena delas upp i etapper enligt tidplanen nedan.  

 • Etapp 1 är kullen, där sopor, avfall och förorenade massor fraktas bort. De som utför arbetet behöver stå vid koloniområdet för att schakta bort delar av kullen, så därför är det naturligt att börja med kullen. När kullen sen är klar är planen att öppna den för allmänheten.
   
 • Etapp 2 är kolonilotterna och marken mot stranden. Ordningen bestäms av för att det är bäst att starta längst in i området, och sedan bygga klart varefter vi genomför saneringsarbeten öster om kolonilotterna. När kolonilotterna är klara planerar vi att öppna upp dem.
   
 • Etapp 3 är Frukt- och Rosenträdgården och Rosenparken. Detta är det sista området som saneras. 

Alla transportvägar kommer att vara tydligt skyltade. De som utför saneringen kommer att röra sig på ett par byggvägar. De är till största del inhägnade och ska inte användas av allmänheten men det kommer att gå att passera över dem i höjd med herrgården och på Riddersviks gårdsväg.

Det är en stor och omfattande satsning som nu görs i området kring Riddersviks gård. Cirka 102 miljoner av statliga pengar som kommer via Naturvårdsverket satsas nu på att ta bort förorenad jord och ersätta den med ny.

När saneringarna är genomförda kommer områdena Rosenparken, Frukt- och rosenträdgården, koloniområdet och kullen att kunna användas för odling och rekreation som tidigare. I Engelska parken är föroreningshalterna lägre och åtgärder bedöms inte som nödvändiga.

 • Målet är att bevara och utveckla de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns vid Riddersviks gård, inklusive den Engelska parken. Den befintliga parkmiljön förädlas och ytor reserveras för spontanidrott. Dessutom kan den befintliga stallverksamheten i området fortsätta. Kolonilotterna är i huvudsak kvar och förslaget möjliggör odling.
    
 • I det nya bostadsområdet planeras 700 nya bostäder, ett vård- och omsorgsboende samt en förskola vid platsen för den före detta trädskolan i Riddersvik.
   
 • Det nya bostadsområdet är utformad som en samtida trädgårdsstad med plats för mycket grönska. Bebyggelsen utförs med entréer mot gata, förgårdsmark med planteringar, trädplanterade gator, odlingsmöjligheter samt dagvattenlösningar som är integrerade i bebyggelsen.
   
 • Som kompensation för ianspråktagen grönyta på före detta trädskolans mark föreslås att den Engelska parken rustas upp till mer ursprunglig karaktär och görs mer tillgänglig.
   
 • Inom det stora parkområdet finns också utrymme för olika aktiviteter och verksamheter med inriktning på lek och rekreation för både barn, ungdomar och äldre.
   
 • En ekologisk mångfald möjliggörs genom parkens storlek och variation, odlingslotterna, de planerade gröna bostadsgårdarna samt skyddandet av de två alléerna. 
   
 • Förutsättningarna att bedriva verksamhet i området kring Riddersviks gård förbättras samtidigt som den befintliga kulturmiljön i området tillvaratas.
   
 • Det nya bostadsområdet är anpassat till den befintliga miljön.
   
 • Förslaget innehåller både radhus och lägre flerbostadshus. Den lägre bebyggelsen är placerad i områdets västra del.
   
 • Syftet är att utveckla området utifrån visionen om en samtida trädgårdsstad.

Varje delområde kommer att vara avstängt under perioden då området saneras enligt tidplanen nedan. I övrigt går det att vara och röra sig i området kring Riddersviks gård.

Informationstavlor kommer att vara uppsatta i området. Det kommer finnas två byggvägar där arbetsfordon kör men dessa kommer att gå att passera på ett par platser. När kolonilotterna och stranden saneras så kan man inte passera utmed vattnet utan få gå högre upp, vid herrgården, kullen och vid stallet.

Avstängningar och planerad tillgänglighet:

 • Kullen år 2024 och 2025. Området beräknas tillgängligt vår/sommar 2026.
 • Kolonilotterna år 2026. Området beräknas vara tillgängligt för odling vår/sommar 2027.
 • Frukt- och Rosenträdgården och Rosenparken år 2027.
 • Planteringar i Frukt- och Rosenträdgården och Rosenparken år 2027 och 2028. Områdena beräknas tillgängliga 2028.

Det är ett stort område som behöver saneras och som krävt undersökningar av marken i flera omgångar, dels för att fastställa föroreningsgraden men också åtgärdsförberedande undersökningar för att kunna ansöka om statligt stöd. Nu har staden till slut erhållit statligt stöd för marksaneringen, vilket vi är glada för eftersom det möjliggjort att vi kan genomföra saneringen, för att därefter ta bort avstängningarna.

Att söka och erhålla statlig finansiering är en noggrann process i flera steg, som staden behöver förhålla sig till och som alltså krävt omfattande utredningar. Naturvårdsverket har en summa pengar för sanering som fördelas över hela Sverige och den fördelningsprocessen tar tid. Hela summan på 102 miljoner kronor fördelas ut under fyra år, vilket även bidrar till att alla arbeten inte kan finansieras och utföras samtidigt. Processen att ansöka och erhålla finansiering tar också tid, den består av en process som säkrar att stöd medges i rätt omfattning, till rätt projekt, och för rätt behov.

Vi planerar att sätta upp flera orienteringstavlor som också innehåller information om marksaneringen på platsen.

På skyltarna kommer det att finnas kontaktuppgifter till de som jobbar med projektet. Utöver det kommer bygg- och anläggningsskyltar med mer specifik information om vad som pågår på platsen – och skyltning för transportvägarna.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Lilian Rosell
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 593

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad