Tecknad bild av Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Projekt Pågående

Hyresrätter och studentbostäder vid Västertorpsvägen

Västertorp

255 bostäder byggs på fastigheten Fotsacken 1 i Västertorp. Det blir cirka 90 hyresrätter och 165 studentbostäder utmed Västertorpsvägen.

Aktuella arbeten

Stadens förberedande arbeten har avslutats.

Preliminärt påbörjar Stockholmshem bostadsbyggnationen vid årsskiftet 2021/2022.

Projektfakta

Nya lägenheter vid Västertorpsvägen

Detaljplan som gör det möjligt att komplettera området med cirka 90 nya hyresrätter. Utöver det blir det möjligt att skapa cirka 160 studentbostäder genom en tillbyggnad av befintligt hotell inom fastigheten.

För att bidra till ett attraktivt stadsliv, ökad trygghet och bättre kontakt mellan det privata och det allmänna föreslår planen att den nya bebyggelsen placeras längs Västertorpsvägen och får entréer mot gatan. 

Gården mellan byggnaderna ska utformas med omsorg och ska vara så grön som möjligt. Träd ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och förgårdsmark ska finnas mellan gatumark och husen. 

Takten på bostadsbyggandet ska öka

Bristen på bostäder är en av stockholmsregionens största utmaningar. Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 kompletteras med ett delmål om att bygga 40 000 lägenheter till 2020. Som en del i detta ska de kommunalägda bostadsbolagen fördubbla sitt bostadsbyggande. 

Tidplan

  • Start-PM 8 december 2016.
  • Samråd pågick 28 november 2017 till 30 januari 2018. Samrådsmöte hölls den 5 december 2017.
  • Detaljplanen var på granskning 20 juni 2018 till 29 augusti 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog planen 21 december, 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft 1 juli 2019, Länsstyrelsens dnr: 404-2218-2019
  • Byggstart förberedande arbeten preliminärt maj 2020

Byggaktör

Stockholmshem AB och AEVS Smörkniven AB.

Stockholmshusen

Bildgalleri

Illustrationsplan
Tecknad bild av Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
tecknd bild av Vy från väster/Västertorpsvägen
Vy från väster/Västertorpsvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Vy från öster/Västertorpsvägen
Vy från öster/Västertorpsvägen. Illustration Larsson Arkitektur AB.
Vy från gården på Fotsacken 1. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Vy från gården på Fotsacken 1. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
tecknad bild av husets fasad mot norr
fasaden mot norr. Illustration: Larsson Arkitektur AB.

Vill du veta mer?

Projektet har vunnit laga kraft och bygget kan påbörjas. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elin Berglund

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad