Pågående arbeten i Slakthusområdet

Här samlas information om byggarbeten på plats i Slakthusområdet. Allt från rivningar och tillfälligt avstängda vägar och kvarter till sprängningar och arbeten som kan orsaka buller och utökad trafik. Du kan även se filmer från genomförda rivningar.

Omvandlingen är i full gång. Rivningar och markförberedande arbeten kombineras med inflyttning av nya verksamheter. Ett pilotprojekt genomförs i Slakthusområdet med syftet att driva på utvecklingen av fossilfria entreprenader och elektrifierade maskiner och arbetsverktyg.

Slakthusområdet har flertalet byggnader från olika decennier som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och historia. Dessa ska bevaras och utvecklas när nya Slakthusområdet växer fram.

De grönmarkerade byggnaderna på bilden är de byggnader som har rivits hittills i projektet. Byggnader som har rivits ska ersättas med bostäder, service, handel och kontor samt tunnelbaneuppgångar framöver.

De orangemarkerade byggnaderna är de resterande byggnader som är kvar att rivas.

Hus 27, fastighetsägare Erik Dahlin. Rivning ej tidsatt.
Hus 28, fastighetsägare John Mattsson. Rivning ej tidsatt.
Hus 32, fastighetsägare Atrium Ljungberg. Rivning ej tidsatt.
Hus 36, fastighetsägare John Mattsson, Rivning ej tidsatt.
Hus 60, fastighetsägare Stockholms stad, Rivning ej tidsatt.
Hus 65, fastighetsägare Ellevio. Rivning ej tidsatt.

Hallvägen helt avstängd i etapper under ett halvår

En längre sträcka av Hallvägen kommer att vara helt avstängd från och med november 2023 till och med juni 2024. Anledningen är att fem meter djupa schakter behöver grävas för nya ledningar med vatten, avlopp och dagvatten. Under tiden leds trafiken om på andra gator i Slakthusområdet.

Hallvägen öppnar helt i augusti 2024

En längre sträcka av Hallvägen är från och med november 2023 helt avstängt söderifrån fram till korsningen Hallvägen/Styckmästargatan. Det innebär att all trafik leds om via Styckmästargatan och vidare till Slakthusgatan. Hallvägen beräknas sedan öppna för trafik helt igen i augusti 2024. I oktober öppnar även det som blir en förlängning av vägen ut till Enskedevägen där det blir en ny in- och utfart.

Här kan du se skedesplanen ›

Kolonivägen – Enskedevägen avstängd till om och med hösten 2025


Utfarten från Kolonivägen till Enskedevägen kommer fortsatt att vara avstängt. Just nu pågår det nya ledningsdragningar för vatten, avlopp och gas som uppskattas vara klara till sommaren 2024. Därefter kommer det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall att göra ett omfattande ledningsarbete längs med Enskedevägen, vilket innebär att utfarten fortsatt behöver vara stängd. Stockholm Vatten och Avfall uppskattar att det entreprenadarbetet kommer att pågå till och med hösten 2025.

Uppgångar för ny tunnelbanestation

Den nya stationen i Slakthusområdet ingår i en utbyggnad av blå tunnelbanelinje och ska samtidigt ersätta stationerna (nuvarande Gröna linjen) Globen och Enskede Gård. Under det som var hus 5 kommer Slakthusområdet få en av de två nya tunnelbaneuppgångarna.

Den andra, södra, tunnelbaneuppgången kommer att byggas under delar av fastigheterna till hus 17, 29 som revs under 2021 och hus 37 och 38 som revs under andra kvartalet 2022. Marken lämnades därefter över till Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som ansvarar för arbetet med den nya stationen.

Du kan läsa mer om tunnelbaneutbyggnaden på Region Stockholms webbplats och anmäla dig till sms-information om bygginformation eller sprängningar.

Stor höjdskillnad jämnas ut i södra Slakthusområdet

I den södra delen av Slakthusområdet mellan Hallvägen och Lindevägen som vetter mot Trädskolevägen pågår det ett omfattande arbete för att sänka och jämna ut marken söderut, där det är och har varit höjdskillnader på uppåt tio meter. Syftet med arbetet är att förbereda för den nya kvartersbebyggelsen och att binda ihop Slakthusområdet med det befintliga gatunätet söder om området. Skanska har genomfört etapp 1 av marksänkningen och påbörjar produktionen av etapp 2 som är den sydöstra delen av området i augusti 2024. 

Byggstart av ny gymnasieskola och nya bostäder

Under våren 2024 startade byggstarten av en ny gymnasieskola som ska ligga direkt norr om parken Fållan i Slakthusområdet. Det är Atrium Ljungberg som bygger skolan för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Skolan öppnar till terminsstarten i augusti 2026.

Tre nya bostadskvarter börjar byggas i juni 2024 och de innehåller sammanlagt 415 nya bostäder. Fastighetsutvecklaren K2A bygger 245 nya hyresrätter för studenter och forskare i kvarteren Högreven och Steken och fem olika fastighetsutvecklare under samlingsnamnet Fastsam bygger 170 nya hyresrätter samt stadsradhus i kvarteret Kylfacket. Den första inflyttningen sker under 2026.

Krävs sprängningar i underliggande berg

Markarbetet innebär dels schaktning och bortforsling av det fyllnadsmaterial som en gång i tiden användes för att höja marknivån i den här delen av Slakthusområdet, dels krävs det sprängningar av det underliggande berget för att plana ut området till rätt nivå. Sprängningsarbetet påbörjades i februari 2022 och den första etappen var klar under 2023. Den andra etappen av marksänkningen av den östra delen av området beräknas att påbörjas våren 2024 och avslutas under 2025. Det är cirka 200 000 kubikmeter massor som ska schaktas bort, sorteras och återvinnas.

Notis om sprängning via sms-tjänst

Sprängningarna sker på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 och föregås av sex korta ljudsignaler och efterföljs av en lång ljudsignal när sprängningen är avklarad. Det går att prenumerera på en sms-tjänst som skickar en notis 30 minuter före varje sprängning.

  • Skicka ett sms med texten ”Start” till 0709-032987 87 så får ett sms skickat till dig 30 minuter före varje sprängning.

Ledningsarbete följer efter marksänkningen

Parallellt med marksänkningsarbetet kommer ett omfattande arbete att påbörjas, för den nya kvartersstrukturen, med att dra ledningar för el, fiber, vatten och avlopp samt sopsug. Det kommer att sprängas längs med de nya arbetsgatorna, väster om Hallvägen, och arbetet inkluderar en stor mängd jord- och bergschakt. Därefter asfalteras arbetsgatorna som kommer att vara kvar under hela Slakthusområdets byggtid. Arbetet uppskattas i sin helhet att vara klart år 2024. Skanska är ansvarig entreprenör för arbetet som benämns E101. I en framtida etapp byggs gatorna om till sitt slutgiltiga skede med trottoarer, asfalt och stenläggningar och träd.

Se filmer om rivningarna

Nyhetsbrev om marksänkningsarbeten

Anmäl dig till Skanskas nyhetsbrev om marksänkningsarbetet i södra delen av Slakthusområdet. Skicka ett mejl till slakthusE01@skanska.se

Synpunkter och frågor

Vid eventuella frågor och synpunkter, kontakta soderstaden@stockholm.se

Kontakt

Fredrik Richard
Kommunikatör, exploateringskontoret

E-post: fredrik.richard@extern.stockholm.se
Telefon: 070-333 98 30
 

Mats Johansson
Byggprojektledare, exploateringskontoret
E-post: mats.t.johansson@stockholm.se
Telefon: 08-508 266 90

Att bo vid en byggarbetsplats

Uppdaterad