Pågående arbeten i Slakthusområdet

Här samlas information om byggarbeten på plats i Slakthusområdet. Allt från rivningar och tillfälligt avstängda vägar och kvarter till sprängningar och arbeten som kan orsaka buller och utökad trafik. Du kan även se filmer från genomförda rivningar.

 

 

Pågående arbeten

På kartbilden ser du vilka byggnader som har rivits eller ska rivas och ersättas med bostäder, service, handel och kontor samt tunnelbaneuppgångar framöver. Grönmarkerade byggnader har rivits fram till och med första kvartalet 2022. Orangemarkerade byggnader: hus 12, 23, 42, 60 och 63 ska rivas med från och med år 2023 och framåt 2026. (Hus som Atrium Ljungberg river finns ej markerade på kartan).

Uppgångar för ny tunnelbanestation

Den nya stationen i Slakthusområdet ingår i en utbyggnad av blå tunnelbanelinje och ska samtidigt ersätta stationerna (nuvarande Gröna linjen) Globen och Enskede Gård. Rivningen av hus 5 avslutades under början av 2021 och därefter omarbetades husgrunden, och det är under denna fastighet som Slakthusområdet kommer få en av de två nya tunnelbaneuppgångarna.

Den andra, södra, tunnelbaneuppgången kommer att byggas under delar av fastigheterna till hus 17, 29 som revs under 2021 och hus 37 och 38 som revs under andra kvartalet 2022. Marken lämnas därefter över till Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som ansvarar för arbetet med den nya stationen.

Du kan läsa mer om tunnelbaneutbyggnaden på Region Stockholms webbplats och anmäla dig till sms-information om bygginformation eller sprängningar.

Stor höjdskillnad jämnas ut i södra Slakthusområdet

I den södra delen av Slakthusområdet mellan Hallvägen och Lindevägen som vetter mot Trädskolevägen pågår det ett omfattande arbete för att sänka och jämna ut marken söderut, där det är och har varit höjdskillnader på uppåt tio meter. Syftet med arbetet är att förbereda för den nya kvartersbebyggelsen och att binda ihop Slakthusområdet med det befintliga gatunätet söder om området. Skanska är ansvarig för entreprenaden som benämns E01.

Krävs sprängningar i underliggande berg

Markarbetet innebär dels schaktning och bortforsling av det fyllnadsmaterial som en gång i tiden användes för att höja marknivån i den här delen av Slakthusområdet, dels krävs det sprängningar av det underliggande berget för att plana ut området till rätt nivå. Sprängningsarbetet påbörjades i februari 2022 och den första etappen beräknas vara klar i oktober 2022. Marksänkningen av den östra delen av området beräknas påbörjas tidigast 2023. Det är cirka 200 000 kubikmeter massor som ska schaktas bort, sorteras och återvinnas.

Notis om sprängning via sms-tjänst

Sprängningarna sker på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 och föregås av sex korta ljudsignaler och efterföljs av en lång ljudsignal när sprängningen är avklarad. Det går att prenumerera på en sms-tjänst som skickar en notis 30 minuter före varje sprängning.

  • Skicka ett sms med texten ”Start” till 0709-032987 87 så får ett sms skickat till dig 30 minuter före varje sprängning.

Ledningsarbete följer efter marksänkningen

Parallellt med marksänkningsarbetet kommer ett omfattande arbete att påbörjas, för den nya kvartersstrukturen, med att dra ledningar för el, fiber, vatten och avlopp samt sopsug. Det kommer att sprängas längs med de nya arbetsgatorna, väster om Hallvägen, och arbetet inkluderar en stor mängd jord- och bergschakt. Därefter asfalteras arbetsgatorna som kommer att vara kvar under hela Slakthusområdets byggtid. Arbetet uppskattas i sin helhet att vara klart år 2024. Skanska är ansvarig entreprenör för arbetet som benämns E101. I en framtida etapp byggs gatorna om till sitt slutgiltiga skede med trottoarer, asfalt och stenläggningar och träd.

Se filmer om rivningarna

Nyhetsbrev om marksänkningsarbeten

Anmäl dig till Skanskas nyhetsbrev om marksänkningsarbetet i södra delen av Slakthusområdet. Skicka ett mejl till slakthusE01@skanska.se

Kommande arbeten

Rivningar planerade från år 2022 och framåt

  • Hus 12
  • Hus 23
  • Hus 33 (Atrium Ljungberg)
  • Hus 34
  • Hus 42
  • Hus 55
  • Hus 60
  • Hus 63

Genomförda arbeten

De grönmarkerade byggnaderna är de byggnader som har rivits hittills i projektet.

Byggnader som rivits i Slakthusområdet fram till och med 2020


• Hus 44 och 51 (fryshus samt kontor) uppförd 1969, 1972, 1993 med adress Hallmästarvägen 1-5.
• Hus 6
• Hus 59
• Hus 67
• Hus 100-106

Slakthusområdet har flertalet byggnader från olika decennier som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och historia. Dessa ska bevaras och utvecklas när nya Slakthusområdet växer fram.

Synpunkter och frågor

Vid eventuella frågor och synpunkter, kontakta soderstaden@stockholm.se

Kontakt

Fredrik Richard
Kommunikatör, exploateringskontoret

E-post: fredrik.richard@extern.stockholm.se
Telefon: 070-333 98 30
 

Mats Johansson
Byggprojektledare, exploateringskontoret
E-post: mats.t.johansson@stockholm.se
Telefon: 08-508 266 90

Att bo vid en byggarbetsplats

Uppdaterad