Mellan E4 och Torshamnsgatan i Kista planeras en idrottsanläggning integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 600 bostäder.

Fastigheten del av Akalla 4:1 är idag obebyggd och ligger i den nordvästra delen av Kista arbetsområde, mellan E4 och Torshamnsgatan. Fastigheten ligger i anslutning till utbyggnadsområdena Kista äng och Kista Gård. 

Anläggningen motsvarande fyra kvarter enligt strukturplanen för Kista från 2003 och kommer vara väl synlig från E4 med två hus varav det ena kommer att vara cirka 40 våningar. 

Syftet med detaljplanen är en utbyggnad av planområdet till en välintegrerad mötesplats där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans bygger en levande stadsmiljö för boende och besökare i stadsdelen Kista.

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra två höghus innehållande bostäder och hotell/kontor som kommer att bli nya inslag i Kistas stadsbild. Detaljplanen möjliggör ett aktivt- och funktionsblandat område med idrottshallar, bostäder, hotell, kontor, parkeringshus, verksamhetslokaler, ett torg och en park vilket kommer att utgöra en ny attraktion i stadsdelen Kista. Detaljplanen bidrar även till en ökad social hållbarhet och integration genom att tillskapa kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.