Människor som passerar ett vitt kontorshus med fönster i långa rader och en inglasad entré.
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ombyggnad av kontorsområde i Kista

Kista

Fastigheten Hekla 1, som ligger i ligger i korsningen Isafjordsgatan och Kistagången planeras utvecklas och byggas ut med ny bebyggelse innehållande kontor med publika verksamheter i entréplan. Det finns två detaljplaner för Hekla 1, Hekla 1 del 1 och Hekla 1 del 2. Båda detaljplanerna har vunnit laga kraft.

Det finns två detaljplaner för att möjliggöra förändringarna inom fastigheten Hekla 1:

  • Hekla 1 del 1 diarienummer 2015-11509
  • Hekla 1 del 2 diarienummer 2021-05642

Detaljplanen för Hekla 1 (diarienummer 2015-11509) var ute på granskning den 27 mars–3 maj 2019. Efter granskningsskede valde stadsbyggnadskontoret att dela upp detaljplanen i två delar.

Hekla 1, del 1

Den första delen (diarienummer 2015 -11509) omfattar tillbyggnad av två befintliga kontorsbyggnader i fem våningar, en ny kontorsbyggnad i sju våningar, Grönlandsparken samt allmänna platser. Hekla 1, del 1 vann laga kraft 15 december 2021.

Hekla 1, del 2

Den andra delen (diarienummer 2021- 05642) omfattar bebyggelsen närmast Kistagången; ett kontorshus, ett bostadshus, en förskola och lokaler för publika verksamheter i entréplan. Planområdet är beläget i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången. Inför granskningen har riskfrågorna kopplade till Electrums gashantering och farligt godstransporter på Isafjordsgatan studerats vidare.

Kontor byggs om

Detaljplanen för Hekla 1 del 1 (2015-11509) syftar till att möjliggöra utveckling och utbyggnad av kontorsfastigheten Hekla 1 med ny bebyggelse innehållande kontor med publika verksamheter i entréplan.

Detaljplanen för Hekla 1 del 2 (2021-05642) syftar till att möjliggöra utveckling och utbyggnad av kontorsfastigheten Hekla 1 med ny bebyggelse innehållande bostäder, förskola och kontor med publika verksamheter i entréplan.

Gamla lokaler får nytt liv

De befintliga byggnaderna längs Kistagången och kring Grönlandsparken uppfyller inte dagens krav på kontorslokaler. Byggnaderna har för låga våningshöjder och stängda bottenvåningar. Fastighetsägaren Vasakronan vill riva en del av byggnaden och ge möjlighet till nya kontors- och kommersiella lokaler med hög standard som kan attrahera nya hyresgäster. Nya bostäder och en ny förskola kommer också möjliggöras vilket bidrar till omvandlingen av Kistas verksamhetsområde till en blandad och levande stadsdel.

Projektet stämmer med Stockholm stads mål om att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö och fortsätta vara landets viktigaste arbetsplatsområden.

Projektet förbättrar tillgänglighet och integration i området genom att blanda olika verksamheter. Grönlandsparken rustas upp till en stadsdelspark i Kista

Bilder

Människor går på ett torg framför ett rött hus i flera våningar. Illustration.
Vy över hus 2 i hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entrésituationer mot gaturummen. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Människor går över gatan vid ett övergångställe. I bakgrunden syns ett lägre brunt hus och ett lite högre rött hus.
Vy över Isafjordsgatan med höghusets sockelvåning i fokus. Bild: White Arkitekter/CF Möller
En tom väg sträcker sig förbi ett mycket högt, vitt hus. Illustration.
Vy över hus 6 sett från Kistagången. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.
Två killar med skateboard står på andra sidan gatan ett mycket högt vitt hus som ligger bredvid ett rött lägre hus.  Illustration.
Vy över hus 6 sett från Isafjordsgatan. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.

Tidsplan

  • Detaljplanen för Hekla 1 del 1 vann laga kraft 15 december 2021.
  • Detaljplan för Hekla 1 del 2 har fått laga kraft 9 oktober 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Hekla 1 ägs av Vasakronan AB och Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad.

Stockholms stad kommer ansvara för att bygga lokalgator samt rusta upp Grönlandsparken. Arbetena beräknas starta under den senare delen av 2024.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad