Kartbild över ett område i Kista söder om Jan Stenbecks torg. Planområdet är markerat med en lila streckad linje
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

200 bostäder planeras centralt i Kista

Kista

I centrala delarna av Kista, inom fastigheten Knarrarnäs 8, föreslås 200 bostäder uppföras och kontor och lokaler för service utredas. Förslaget innebär ett tillskott av bostäder och arbetsplatser, och möjliggör en stadsutveckling i Kista.

I detaljplanen föreslås 200 bostäder byggas. Samtliga bostäder upplåts som hyresrätter. Under detaljplaneprocessen ska möjlighet till kontorslokaler för service studeras. Den befintliga byggnaden inom fastigheten Knarrarnäs 8 föreslås rivas.

Tillkommande parkeringsbehov föreslås lösas genom en utrymmeseffektiv parkeringslösning i garage.

Den nya bebyggelsen ska utgöra en bra sammansättning med det befintliga höghuset Kista Science Tower samt övriga befintliga och planerade höghus i Kista.

Detaljplanen skapar möjligheter till att skapa ett stadsliv i området under en stor del av dygnets timmar och ger förutsättningar för Kistas verksamhetsområde att omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, verksamheter och service.

Tidsplan

  • Samråd kvartal 4 2025
  • Granskning kvartal 2 2026
  • Antagande kvartal 4 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Camilla Morfeldt
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 338

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad