Vy från bro ned bil-, cykel- och gångväg mot område med byggnader i olika utföranden, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontorskvarter i Kista blir stadskvarter

Kista

Fastigheten Reykjavik 1 ligger centralt i Kista mellan Kista gårdsparken, Kista gårdsväg, Borgarfjordsgatan och Alltingsvägen/Hanstavägen. Här planeras den befintliga byggnaden få annat innehåll och byggas om till skola och bostäder. En ny byggnad med bostäder, vårdboende och lokaler för centrum och handel i bottenvåningen planeras mot Borgarfjordsgatan.

Fastigheten Reykjavik 1 ligger centralt i Kista mellan Kista gårdsparken, Kista gårdsväg, Borgarfjordsgatan och Alltingsvägen/Hanstavägen. Detaljplanen möjliggör för blandad användning inom befintlig byggnad Reykjavik 1 med grundskola och bostäder samt för ett nytt flerbostadshus och vårdboende med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen mot Borgarfjordsgatan. Totalt möjliggörs cirka 165 lägenheter och ett vårdboende med cirka 90 vårdbostäder.

Bilder

Flygbild över del av Kista där planområdet är markerat med rosa.
Planområdet är markerat med rosa linje.
Vy längs med gata med kringliggande byggnader i olika utformning, stadsmiljö, illustration.
Möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration: Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Vy mot område med byggnader i olika utföranden där ny bebyggelse skymtar, i förgrunden gräsytor där människor sitter, illustration.
Perspektivbild från Kista Gård. Högdelen på det föreslagna huset längs Borgafjordsgatan skymtar bakom den befintliga byggnaden. Illustration: Kjellander Sjöberg arkitekter.
Innergård mellan omgivande byggnader, människor i rörelse, illustration.
Möjlig utformning av bostadsgården. Illustration: Kjellander Sjöberg Arkitekter.

Utveckla stadsmiljön i Kista

Fastigheten har en strategisk plats i omvandlingen av Kista från ett utpräglat verksamhetsområde med stark trafikseparering till en blandad stadsmiljö med gator med stadslivspotential. Projektet bidrar till att det skapas liv och rörelse och bidrar positivt till Kistas stadskvaliteter.

För att möta framtidens behov är planen flexibel. Det innebär att byggnadens innehåll istället kan ändras till att innehålla grundskola, kontor, verksamheter samt lokaler för service och handel i bottenvåningen i den befintliga byggnaden. I den nya byggnaden möjliggörs för bostäder, vårdboende och kontor samt lägenhetshotell mot Borgarfjordsgatan.

Bilder

Översikt över området med planområde, illustration.
Situationsplan.
Översikt över befintlig och tillkommande byggnad, illustration.
De användningar som möjliggörs i den befintliga och den föreslagna byggnaden. Illustration: Kjellander Sjöberg Arkitekter.

Tidsplan 

  • Start-PM kvartal 2 2019
  • Samråd maj–juli 2021
  • Granskning 25 maj–6 juli 2022
  • Antagande hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Nordika Fastigheter AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Camilla Morfeldt
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 338

Therese Hallén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 05-508 26 476

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad