Flygvy över området i Kista.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Kista centrum

Kista

Cirka 280 bostäder samt lokaler för verksamheter planeras vid Kista centrum inom fastigheten Grenå 4.

Samråd pågår, 28 maj–16 augusti

Under samrådsperioden kan du titta på vad förslaget innebär och lämna synpunkter.

Titta på förslaget

Förslaget visas i Bygg- och plantjänsten och i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. På Stadsbyggnadsexpeditionen kan du få handlingarna utskrivna mot avgift. Eventuella synpunkter lämnar du skriftligt under samrådsperioden.

Se alla handlingar och lämna dina synpunkter 

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 12 juni klockan 17:00-19:00 i Kista bibliotek, Kista Galleria. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Bilder

Vy från Danmarksgatan. Illustration: Reflex
Vy från Hanstavägen med Kista torn i bakgrunden. Illustration: Reflex

Kvarteret föreslås innehålla en byggnad om 18 våningar och en lägre byggnad om 6-8 våningar. I den låga byggnaden föreslås ett LSS-boende med cirka 6 lägenheter. Bostäderna planeras upplåtas som hyres- och/eller bostadsrätter. I husens bottenplan föreslås ytor för verksamheter. Planområdet har ett kollektivtrafiknära läge med cirka 200 meter till Kista tunnelbanestation

Attraktiv stadsmiljö med torg och gångstråk

Bostadsentréerna vetter ut mot Danmarksgatan och Hanstavägen som planeras utvecklas till ett stadsmässiga stråk. Närmast Hanstavägen föreslås ett mindre torg med sittplatser för paus och vila. Inom stråket finns ett befintligt prydnadskörsbärsträd som föreslås sparas och integreras i nya växtplanteringar. En nytt grönt stråk för gående föreslås mellan Grenå 4 och Borgafjordsgatan, som kopplar samman Hanstavägen med Danmarksgatan. Stråket ökar framkomligheten för de gående i området.

Parkering för cyklar och bilar

Parkering sker i huvudsak i garage men även som parkeringsköp i närliggande fastighet. Det projektspecifika parkeringstalet för bilar är satt till 0,425 platser per lägenhet. Efter föreslagna mobilitetsåtgärder är parkeringstalet 0,32 bilar per lägenhet. Parkeringstalet innebär cirka 97 parkeringsplatser för bilar.

Som mobilitetsåtgärd föreslås en bilpool med 6 platser och cykelpool med ett varierat utbud av cyklar, laddning av elcyklar, hjälmskåp och plats för såväl normalstora cyklar som lådcyklar samt cykelverkstad.

I fastigheternas entréer planeras digitala informationsskyltar som löpande informerar om bland annat kollektivtrafikavgångar i området i syfte att underlätta reseplanering för såväl boende som besökande. 

Tidsplan

  • Start-PM december 2019
  • Samråd för detaljplanen pågår 28 maj–16 augusti 2024
  • Granskning för detaljplanen beräknas till maj 2025
  • Antagande beräknas till augusti 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Fastigheten Grenå 4 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Grenå 4 AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Magnus Kvarnström
Projektledare, exploateringskontoret
08-508 87 648

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad