Vy längs med gata mellan flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Vy över gaturummet och fickparken. Illustration: ÅWL Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya lägenheter och förskola i Kista

Kista

Förslaget omfattar byggnation av cirka 470 nya bostäder och en förskola inom fastigheten Isafjord 1 i korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Detaljplanen syftar till att omvandla befintliga parkeringsytor till ett levande bostadsområde med blandade funktioner som bostäder, förskola, centrum, kultur samt en park. Detaljplanen möjliggör cirka 470 bostäder i en halvsluten kvartersstruktur fem till nio våningar med variation i taklandskap och indragna volymer.

Detaljplanen möjliggör även för ett höghus med 29 våningar som ska utgöra ett nytt landmärke och samverka med befintliga landmärken i Kista. Förslaget innebär en högre bebyggelse mot de övergripande stråken som Torshamnsgatan och Kistavägen och en lägre bebyggelse in mot de mer uppbrutna kvartersgatorna.

I kvarter Myvatten föreslås bostäder, centrumfunktioner, kulturverksamhet och hotell/kontor. I kvarteren Skaftå och Dalvik möjliggörs för bostäder med lokaler i bottenvåning. Kvarteret Skaftå möjliggör även för en förskola med sex avdelningar. Vid Kistavägen/Grönlandsgatan föreslås en park samt en profilbyggnad med bostäder och lokaler för verksamheter.

Projektet överensstämmer med Stockholms stads mål att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö. Planändringen bidrar också till att uppfylla Stockholms stads bostadsmål. 

Bilder

Gård vid förskola, barn i rörelse, i bakgrunden byggnad med fasad av träribbor, illustration.
Förskolegården. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy längs med gata mellan flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Vy över gaturummet och fickparken. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Parkyta med klätterlek, människor i rörelse, i bakgrunden syns flerbostadshus, illustration.
Parken. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy mot byggnad med fasad i trä med stora glasfönster, människor i rörelse, illustration.
Profilbyggnad sedd från Dalviksgatan. Illustration: Dreem Arkitekter.

Kista växer och utvecklas

Kista pekas ut som ett av tre fokusområden i Stockholms stad. Kommunikationerna är goda med närhet till tunnelbanan och Helenelunds pendeltågsstation. Kista har stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling genom att fortsätta på den inslagna vägen mot en än mer attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och högre utbildning. I Kista pågår flera detaljplaner som sammantaget bidrar till Kistas utveckling.

Bilder

Vy mot byggnad med träfasad och sluttande del högst upp, illustration.
Kvarteret Skaftå. Vy från Torshamnsgatan som blickar söderut. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy mot flera flerbostadshus i olika utföranden, fasader, illustration.
Kvarteret Skaftå. Fasad mot Torshamnsgatan. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Park- och gårdsyta med sittplatser, damm, lekplats, i bakgrunden syns flerbostadshus med assymetrisk fasad, illustration.
Norra delen av kvarteret Myvatten. Illustration: Dreem Arkitekter.
Flygvy över området med planförslaget i förhållande till omgivningen, fotomontage.
Översiktsbild, planförslaget i förhållande till omgivningen. Illustration: Dreem Arkitekter

Tidsplan

  • Plansamråd 27 mars–8 maj 2018
  • Granskning 18 september–16 oktober 2019
  • Detaljplanen godkändes i december 2019 och planeras antas i kommunfullmäktige i slutet av 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Klövern är ägare till fastigheterna inom projektet. Klövern kommer bygga ut allmän plats, det vill säga gata, park och torg.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mari-Liis Männik
Projektledare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 528

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad