Skiss över S:t Göransparken.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av S:t Göransparken

Kungsholmen

Stockholm stad har rustat upp och förnyat delar av S:t Göransparken. I programmet för upprustningen har hänsyn tagits till de kulturhistoriska kvaliteter som S:t Göransparken har.

Parken ska vara en vital närpark på Kungsholmen med lek, vistelse, vila och blomsterprakt. Den befintliga lekplatsen vid Igeldammsgatan kommer att flyttas till de befintliga terrasserna centralt i parken. Lekplatsen byggs på de norra terrasserna i två nivåer och kommer att innehålla bland annat gungor, studsmatta, lekhus och klätterställning samt gott om sittplatser.

De två södra terrasserna rustas upp med många av de befintliga kvalitéerna som grönska, träd och sittplatser och kompletteras med en yta möjlig för till exempel boulespel. Hundrastgården kommer att vara kvar i sitt befintliga läge. Nya träd kommer att ersätta de gamla träd som idag inte är i så god kondition. Perenna planteringar ger ögonfröjd och stimulerar den biologiska mångfalden.

Nya gångvägar till terrasserna kommer att utföras och belysningen kompletteras för ökad trygghet. Befintliga murar och trappor bevaras och rustas upp.

Förändringarna är en del av den utveckling som planeras ske i Stadshagen.

Samarbete mellan stadens förvaltningar

Planeringen av hur parken ska rustas upp är ett samarbete mellan exploateringskontoret och Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Tidigare dialog om förbättringar av parken

I december 2018 hade Stockholms stad ett öppet hus där vi visade förslag till omdisponering av S:t Göransparken. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter, önskemål och förslag till förbättringar gällande skisserna på den nya utformningen av S:t Göransparken.

En del av de synpunkter som inkommit på skisserna har exploateringskontoret arbetat in i parkupprustningen. Andra synpunkter tog projektet vidare och överlämnat till stadsdelen för vidare hantering eller utredning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Tidsplan

Ombyggnaden av parken startade i mitten av november 2019. Arbetena avslutades i maj 2020.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Kungsholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad