Flygbild över norra Liljeholmen, fotografi.

Norra Liljeholmen

Utvecklingen i Liljeholmen innebär ett stort antal nya bostäder, arbetsplatser, handel, förskolor och utveckling av stråk, torg och parker. Området sträcker sig från Hornstull i norr till Nybohovsberget i söder, inklusive Liljeholmens centrum och Liljeholmskajen från Lövholmen till Marievik.

Norra Liljeholmen genomgår en omfattande utveckling med flera stora projekt. Stadens intention är att Liljeholmen ska bli en väl integrerad del av centrala Stockholm och en attraktiv miljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service. Nya mötesplatser i form av trygga parker, torg och stråk ska locka både boende och besökare.

Södertäljevägen planeras omformas från trafikled till en urban gata kantad av ny bebyggelse. Gatan planeras få fler korsningar i plan vilket minskar fysiska och mentala avstånd i stadsdelen och kopplar Årstadal/Liljeholmskajen bättre till Liljeholmens centrum. Lövholmen omvandlas från industriområde till blandstad och Nybohovsskolan byggs ut från 170 till 900 elever. Även en ny idrottshall på Nybohovsberget föreslås.

I Liljeholmens centrum föreslås den sista delen av det öppna tunnelbaneschaktet däckas över och fler bostäder och kontorsytor tillförs. Planering pågår av ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan och en ny bytespunkt vid Liljeholmen kan bli aktuell liksom fler nya tunnelbaneuppgångar. Marievik omvandlas från ett utpräglat arbetsplatsområde till en mer blandad bebyggelsemiljö.

Liljeholmen är en del i innerstadens utvidgning och den tillkommande bebyggelsen kommer få en relativt tät bebyggelseskala med både nya slutna kvarter och nya högre byggnader. Fler invånare ställer även krav på platser för kultur, nya parker, samt att befintliga parker utvecklas för att möta de framtida invånarnas behov. I Marievik, som kommit längst i planeringen, föreslås en delvis breddad strandpromenad, nya parker/lekplatser samt en brygg- och badanläggning. I Lövholmen kommer strandpromenaden blir tillgänglig för allmänheten och nya parker och torg tillförs.

I Liljeholmen finns både höga naturvärden i park- och naturmark samt en rik kulturhistoria med äldre bebyggelse från många olika epoker. Genom att bevara och förstärka befintliga värden skapas bra förutsättningar för en attraktiv stadsdel.

Stadsutvecklingsprojekt i området

  • Lövholmen: området omvandlas från ett industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola, förskolor och parker.
  • Södertäljevägen: området kring Södertäljevägen inom Liljeholmens stadsdel utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser.
  • Liljeholmens centrum: genom överdäckning av spår utvecklas centrumet med större galleria, fler arbetsplatser och nya bostäder. 
  • Nybohovsbacken: nya bostäder länkar samman befintlig bebyggelse på Nybohovsberget med nya Liljeholmstorget och ny fristående förskola.
  • Nybohovsskolan: utbyggnad av befintlig skola till en F-9 skola och ny byggnad för förskola och idrottssal.
  • Marievik: befintligt arbetsplatsområde kompletteras med med cirka 1 000 nya bostäder. Området får även nya förskolor, lokaler, parker och torg.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anneli Eskilsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 139

Joel Berring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 387

Karl Gylje
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 482

Projekt i stadsutvecklingsområdet Norra Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad