• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder, lokaler och förskola i östra Årstadal

Liljeholmen

Vid korsningen Fredsborgsgatan och Sjöviksbacken i Årstadal har tre nya bostadskvarter byggts, med sammanlagt cirka 440 bostäder och verksamhetslokaler och förskola i bottenvåning.

Cirka 440 bostäder, verksamhetslokaler och förskola i bostadskvarteren samt en ny skola

Vid korsningen Fredsborgsgatan och Sjöviksbacken i Årstadal ska det byggas tre bostadskvarten med sammanlagt cirka 440 bostäder. Lokaler och en ny förskola planeras i bottenvåning. I detaljplanen ingår också kontor längs med Fredsborgsgatan och en ny skola i befintlig bebyggelse vid Sjöviksbacken. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till omkringliggande fastigheter, beträffande utseende och funktion, trafiksituationen i Sjöviksbacken och de krav som ställs på skolornas närmaste omgivning.

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 8 000–10 000 nya bostäder per år.

Tidsplan

 • Planen vann laga kraft 11 januari 2014. Planens genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.
 • Antagande tredje kvartalet 2013
 • Utställning 12 juni–24 juli 2013
 • Samråd 2 maj–13 juni 2012.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

 • JM AB (äger fastigheten Sjövik 5)
 • Fastighets AB Sången har en tomträtt på Årstaäng 4.
 • Stockholms stad äger gatumarken på Årsta 1:1 samt Årstaäng 5 (*)
  (* Fortum har här nyttjanderätt för en elnätstation).

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad