Lövstaverket flygvy
Det planerade Lövstaverket sett från Mälaren. Illustration: Liljewall arkitekter. Illustrationen är uppdaterad vid granskning i september 2022.
Projekt Planerat

Nytt kraftvärmeverk i Lövsta

Hässelby villastad

På platsen för den avvecklade Lövstatippen i nordvästra Stockholm planeras för ett nytt kraftvärmeverk som ska ersätta Hässelby kraftvärmeverk. I Lövsta kan ett modernt kraftvärmeverk anläggas samtidigt som bostäder kan byggas på området där Hässelbyverket ligger. Strax söder om verket planeras dessutom för en ny återvinningscentral.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt kraftvärmeverk på före detta Lövstatippen. Förslaget omfattar även en industrihamn med kaj samt transportband till verket. Planen innebär att en ny återvinningscentral byggs strax söder om den nuvarande.

Den föreslagna anläggningen omfattar en huvudbyggnad samt utrustning för mottagning, beredning och lagring av de olika bränsleslagen. Sydost om huvudbyggnaden möjliggörs en byggnad som kan inrymma utrustning för koldioxidavskiljning. Mellan huvudbyggnaden och kajen finns plats för byggnader för lager och hantering av bränsle.

Projektet bidrar till att uppfylla stadens mål om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm och stadens bostadsbyggnadsmål. I Lövsta kan ett modernt kraftvärmeverk anläggas som är anpassat för brännbara fraktioner ur hushålls- och verksamhetsavfall (RDF-bränsle), trä i form av biobränslen (grenar, trädtoppar, bark och spån) samt träflis.

Den nya anläggningen ska trygga tillgången till hållbar fjärrvärme. Stockholms klimatstrategi visar stadens långsiktiga färdriktning för att nå en fossilfri framtid 2040 och utmaningarna för att nå målet.

Se förslaget i 3D
Klicka på länken eller bilden så får du upp 3D-vyn. Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild.

Industrihamn, kajanläggning

För att kunna ta emot den mängd bränsle som behövs kommer bränsletransporter att ske med båt. Planen möjliggör en kaj om cirka 350 meter med plats för två fartyg samt hamnanläggning vid Mälaren. Kajen planeras att grundläggas med hjälp av pålning och området där kajen ansluter mot land kommer att stabiliseras. Kraftverksområdet och hamnområdet kommer att vara inhägnat.

En bro kommer att anläggas mellan kaj och anläggning för att möjliggöra transport av bränsle. Gång- och cykelstråket längs Mälaren hålls fortsatt öppet. Mellan hamnområdet och energianläggningen behålls därför dagens möjlighet att röra sig till fots, på cykel eller med häst längs Mälaren. Anläggningen ska gestaltas på ett sätt som säkerställer en anpassning till omgivande natur- och kulturmiljöer.

Då sjöbotten i hamnområdet är kraftigt påverkat av föroreningar kommer muddring och övertäckning att ske i syfte att åstadkomma en sanering av botten. Saneringen innebär att risken för spridning av förorenat sediment kraftigt begränsas vid anläggande av kaj och på grund av fartygstrafik.

Förslaget innebär att hamnanläggningen förläggs till plats som idag rymmer en båtklubb och en badplats. Stockholms stad och Stockholm exergi arbetar gemensamt för att hitta ersättningsplatser för småbåtshamnen och badplatsen.

Bakgrund

Hässelby värmeverk som invigdes 1959 står nu inför stort behov av modernisering. Förstudier från Stockholm Exergi har visat att det är bättre att ersätta kraftvärmeverket med ett nytt istället för att modernisera det befintliga. I Lövsta skulle ett modernt kraftvärmeverk kunna anläggas, som på sikt även skulle kunna byggas ut för en större produktion. Hässelby värmeverk kan då avvecklas för att ge plats för bostäder.

Lövstaverket är en viktig del i strategin för ett Stockholm fritt från fossila bränslen år 2040. Ett nytt kraftvärmeverk skulle även säkra tillgången på el och värme i Stockholmsregionen genom mer driftssäker produktion och minskad import.

Lokaliseringsutredning

På en sida, under rubriken "Varför har vi valt Lövsta för det nya kraftvärmeverket?" finns en sammanfattning av de olika alternativen som utretts av Stockholm Exergi.
Lövsta Stockholm exergi

Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därför tas en miljökonsekvensbeskrivning fram. I projektet för Lövstaverket behöver hänsyn tas till de föroreningar som finns på platsen, både på land och på sjöbotten. Flera andra frågor har utreds under planarbetet, bland annat buller, visuell påverkan, luftföroreningar, naturvärden, strandskydd och tillgänglighet.

Miljötillstånd

För uppförande och drift av kraftvärmeverk krävs ett miljötillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsansökan skickades in av Stockholm exergi till mark- och miljödomstolen 2020-02-19. Tillståndet reglerar hela verksamheten med gränsvärden, utformning och hur den ska drivas. Samråd om ansökan för miljötillstånd hölls av Stockholm exergi samtidigt som samrådet om detaljplanen pågick under april – juni 2019. Till ansökan om miljötillståndet upprättas också en separat miljökonsekvensbeskrivning som omfattar fler aspekter än detaljplanens motsvarighet och beskriver även bland annat störningar under byggtid och utsläppsnivåer vid drift.

Huvudförhandling om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta avslutades den 26/9 i Mark- och miljödomstolen och dom meddelades den 28 november.

Läs domen här, pdf.

Länkar till mer information

Marken ägs av Stockholms stad, och byggaktör är Stockholm Exergi AB:
Stockholm exergi

Stockholm Exergi lämnade in ansökan om miljötillstånd i februari 2020.
Stockholm Exergi ansöker om miljötillstånd för nytt kraftvärmeverk i Lövsta

Handlingar i ansökan om miljötillståndet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslut om detaljplanen i juni 2019.
Sammanträde 2019-06-11, Insyn Sverige

Länsstyrelsen meddelade sitt samrådsyttrande i juni 2019. 
Samrådsyttrande av Länsstyrelsen 

Information om sluttäckning av Lövstatippen.

Underrättelse från Naturvårdsverket. Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av underrättelsen.
Regeringsbeslut 

Samtliga utredningar och handlingar hittar du under rubriken, ”Vill du veta mer?”, längre ner på sidan.

Ny markanvisning

Staden har arbetat fram ett nytt markanvisningsavtal för Lövstaverket eftersom det gamla löpte ut och utifrån att läget för hamn och kaj har ändrats jämfört med de tidiga planerna.

Exploateringsnämndens sammanträde 2021-10-21
(Ärende nummer 26) Exploateringsnämnden beslutade 2021-10-21 att anvisa mark i enlighet med det nya förslaget.

Ny återvinningscentral

I samband med utveckling av Lövstaområdet och etablering av kraftvärmeverket byggs en ny modern återvinningscentral som ersätter den befintliga. Stockholm vatten och avfall är fortsatt verksamhetsutövare för denna. Anläggningen planeras att uppföras sydöst om befintlig anläggning med in- och utfart från Lövstavägen. Stora delar av återvinningscentralen byggs in i en hall, där både avlämningen av avfallet och lastning av de fordon som transporterar bort avfallet kommer att göras inne i byggnaden. Detta för att minimera störning för omgivande bostäder och grönområden.

Bostäder vid platsen för Hässelbyverket

Om Lövstaverket färdigställs enligt planerna kommer Hässelbyverket att stängas. På platsen för Hässelbyverket planeras för bostäder. Arbetet med en ny detaljplan pågår. 
Nytt bostadsområde vid platsen för Hässelbyverket

Ny fjärrvärmeledning

Stockholm exergi planerar att bygga en ny fjärrvärmeledning för att binda samman det nordvästra fjärrvärmenätet med det centrala och södra nätet. Sammankopplingen skapar förutsättningar för en utveckling av hela fjärrvärmesystemet från Sigtuna i norr till Södertälje i söder.

Den cirka 14 kilometer långa fjärrvärmeledningen kommer då att föra värmeenergin från Lövsta ända in till centrala Stockholm. Den kallas för sammankopplingsledningen. Stockholm exergi har utfört markundersökningar längs med den planerade ledningssträckan. Analyserna visar vad som behöver tas hänsyn till när den nya fjärrvärmeledningen så småningom byggs. Markundersökningarna har utförs på kommunal mark i flera olika etapper.

Stockholm exergis webbplats.

Naturreservat

Bildande av ett naturreservat i Kyrkhamn intill planområdet fortsätter. Efter att samråd om naturreservatet hölls 2014 har ändringar gjorts i avgränsningen av Lövstaverkets detaljplan, framför allt kring badplats och båtklubb. Slutligt förslag till naturreservat ska samordnas med detaljplanen för Lövstaverket och lösningar för badplats och båtklubb, vilket kan medföra behov av ett nytt samråd om naturreservatet. Tid för detta är inte bestämt. Kyrkhamn - om bildandet av ett naturreservat

Tidplan

Samråd genomfördes 24 april–10 juni 2019.

Granskning av detaljplanen genomfördes 13 september till och med 11 oktober 2022. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Godkännande i stadsbyggnadsnämnden planeras till oktober 2023 och beslut om antagande i kommunfullmäktige till december 2023.

Samråd om ansökan för miljötillstånd hölls parallellt med samrådet om detaljplanen. Stockholm exergi ansvarade för det samrådet. Information om samråd om miljötillståndet finns på Stockholm Exergis webbplats.

Stockholm Exergi - Lövsta

Bildgalleri

Nytt kraftvärmeverk i Lövsta.
Översiktsplan över kraftvärmeverk, bro och återvinningscentral. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Nytt kraftvärmeverk i Lövsta.
Flygvy från Mälaren. Illustration: Liljewall. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Vy från golfbana. Illustration: Liljewall.  Uppdaterad inför granskning september 2022.
Vy från golfbana. Illustration: Liljewall. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Vy från Lövstaverket. Illustration: Liljewall.  Uppdaterad inför granskning september 2022.
Vy från Lövstavägen. Illustration: Liljewall. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Nytt kraftvärmeverk i Lövsta.
Vy från Lövstavägen. Illustration: Liljewall. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Nytt kraftvärmeverk i Lövsta.
Bro för transport av bränsle. Vy från söder. Illustration: Liljewall. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Nytt kraftvärmeverk i Lövsta.
Bro för transport av bränsle. Vy från norr. Illustration: Liljewall. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Ny återvinningscentral i Lövsta.
Återvinningscentral som placeras söder om verket. Illustration: Sweco. Uppdaterad inför granskning september 2022.
Ny återvinningscentral i Lövsta.
Återvinningscentralen med siluett av verket i bakgrunden. Illustration: Sweco. Uppdaterad inför granskning september 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Pressmeddelande

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Fierro Ramsjö

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad