Vy över det planerade Marievik från Tanto
Vy från Tanto. (Illustration: Sightline)
Projekt Pågående

Bostäder, kontor och förskolor i Marievik

Liljeholmen

Marievik är ett område med kontorshus i norra Liljeholmen. Den nya planen innebär att Marievik byggs om till en blandad stadsmiljö med omkring 960 nya bostäder och 27 000 kvadratmeter nya ytor för kontor och andra verksamheter. Området får även nya parker, förskolor och en kajpromenad med badbryggor. Planen har vunnit laga kraft.

Bilder och illustrationer

Illustration av det framtida Marievik
Marievik från Hornstull. (Illustration: Sightline)
Illustration av det framtida Marievik
Marievik från Södertäljevägen. (Illustration: Sightline)
Illustration av det framtida Marievik
Marievik från Årstabron. (Illustration: Sightline)
Illustrationsplan över Marievik
Illustrationsplan. (Illustration: Tengbom/AJ landskap)
Illustration av park
Parken i kvarteret M15. (Illustration: AJ landskap)
Illustration av lekplats mellan hus
Lekplats i kvarter M15. (Illustration: AJ landskap)
Illustration över kajen
Vy över kvarteret M23 från söder. (Illustration: AMF/Equator)
Flygbild med planområdet markerat
Ungefärligt planområde i Marievik.

Projektfakta

Marievik ligger vid vattnet, nära innerstaden och med goda kommunikationer. Planen innebär att området ändras från ett renodlat kontorsområde till en blandad stadsdel med 960 bostäder, 3 förskolor, kontor och lokaler. Några av kontorshusen som står där idag rivs, medan andra byggs om.

Efter samrådet 2016 har planen utvecklats vidare. Bland annat placeras bostadshusen i tydliga kvarter, och de höga husen har flyttats så att de inte skuggar badplatsen i Tanto under sommarmånaderna.

Efter granskningen hösten 2019 har markmiljö och risken för påsegling utretts vidare och miljökvalitetsnormen för vatten och buller har förtydligats. 

Området blir mer öppet och tillgängligt med gångfartsgator och flera nya parker och torg. Kajen rustas upp, och nya bryggor med ett bad byggs längs kajpromenaden. Där förbereds även för en möjlig framtida hållplats för pendelbåt.

Detaljplanen för Marievik blir en naturlig fortsättning av den påbörjade bebyggelsen längs med kajen vid Årstaviken.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 april 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige: kvartal 4 2020
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2020
  • Granskning 2: 17 juni–11 augusti 2020
  • Granskning 1: 18 september–16 oktober 2019
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att börja arbetet med ny detaljplan: 12 maj 2011.

Brett samarbete

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret samarbetar med markägarna AMF, JM, Tobin Properties, Castellum och Deutsche Bank för att utveckla området. 

Byggaktörerna har en gemensam webbsida som beskriver projektet. Länk till marievik.se

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Exploateringskontorets funktionsbrevlåda

För frågor angående gator och parker

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad