Korsning, vy mot en vagnhall, människor i rörelse, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Skola och bostäder vid före detta brandstationen

Midsommarkransen

I före detta Hägerstens brandstation vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen byggs en skola för cirka 1 000 elever. På andra sidan korsningen ska det byggas två bostadshus med cirka 50 lägenheter. I samband med byggnationen av skolan och bostadshuset har staden rustat upp Enbackens park och byggt om kringliggande gator.

En ny skola har byggts vid den före detta brandstationen i Midsommarkransen. Brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad har bevarats och blivit en del av den nya skolan. En ny rektangulär byggnad i fem våningar har byggts bakom den gamla vagnhallen. Stora delar av naturmarken mot Tellusborgsvägen har sparats, liksom andra värdefulla träd så som exempelvis eken framför skolan.

Bostadshus vid Tellusborgsvägen

Snett mittemot skolan, längs med Tellusborgsvägen, bygger Besqab två flerbostadshus med totalt cirka 50 lägenheter. Husen placeras så att så lite naturmark som möjligt påverkas. Målsättningen med husets utformning är att det ska ges ett samtida uttryck samtidigt som det smälter in bland områdets övriga bebyggelse. I bottenvåningen planeras två verksamhetslokaler.

Upprustad park och förbättrad trafikkorsning

I samband med byggnationen av skolan och bostadshuset har staden rustat upp Enbacksparken och byggt om kringliggande gator. Delar av Enbacksparken blir ny skolgård men parken och skolgården utformas som en helhet som kan samnyttjas. Hela parken har fått en ny gestaltning med förbättrade entréer och parkvägar. En ny lekplats med gungor, klätterställning och sandlek har också byggts.

Korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen har förskjutits åt söder och byggts om för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan och för att ge mer plats till gående och cyklister.

Bilder

Korsning, bilväg, entré till park, byggnad till vänster, människor i rörelse, illsutration.
Den nya parkentrén till Enbacken från korsningen Bäckvägen/Cedergrensvägen. Illustration: Nivå arkitekter.
Bilväg, trottarer, flerbostadshus, entré till park till vänster i bild, illustration.
Tellusborgsvägen från söder. Till vänster syns den nya parkentrén. Illustration: Nivå arkitekter.
Gångväg genom park med grönytor, människor i rörelse, illustration.
Parken sedd från Höstgatans parkentré. Illustration: Nivå arkitekter.

Tidsplan

 • Detaljplanen vann laga kraft 9 oktober 2017
 • Stadens arbeten i allmän plats startade i juni 2019
 • Skolan började byggas i oktober 2019
 • Arbeten i gatan och parken är klara under sommaren 2021
 • Byggstart av bostäder i januari 2022
 • Parken öppnades hösten 2022
 • Bostäderna väntas stå klara december 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Cecilia Åkerström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 070-370 12 68

Projekt i Midsommarkransen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad