Projekt Planerat

Naturlekplats Trudelutten

Kista

Trudelutten är en stor lekpark i Kista som gränsar till Järvafältet. Platsen är utvald att utvecklas och upprustas inom satsningen Grönare Stockholm.

Projektfakta

Trudelutten är idag en varierad lekpark omgiven av träd och buskar och stora delar av parken består av gräsyta. Parken har även lek- och aktivitetsytor på vissa delar, men är i stort behov av upprustning och renovering.

Många skolor- och förskolor i närområdet och i Kista besöker parken regelbundet. Såväl som fritidsverksamheter för barn och unga. Intill parkens östra del byggs studentbostäder, hyresrätter, förskola och ungdomsgård vilket betyder att parken som redan idag har många besökare kommer att utnyttjas ännu mer inom en snar framtid.

En park för barn och vuxna

Inför upprustningen av parken har dialog förts med barn och ungdomar i området med fokus på aktiv delaktighet i utformandet av sin livsmiljö. Resultatet av dialogerna har använts för att ta fram planerna inför upprustningen av Trudelutten. Parken kommer att rustas upp och ges nya funktioner för barn, ungdomar och vuxna där lek och lärande står i fokus för utformningen av miljön och den nya utrustningen.

Fokus på aktivitet, lärande och biologisk mångfald

Parken kommer att utvecklas ur tre perspektiv; skapa plats för naturpedagogik, öka och säkerställa biologisk mångfald samt motverka klimatförändringar. 

Planerade förbättringar i parken

 • Fyra entréer till parken renoveras.
 • Naturslinga i parken, för att alla barn och vuxna ska kunna lära sig om biologisk mångfald och naturen på Järvafältet.
 • Ny utformning och nya gångvägar i parken.
 • Ny parkutrustning och nya platser för aktivitet; Lekplatsen, Biotopstråket, Hjärtat, Plaskdammen, Bruksgräsmattan, Kullen, Fotbollsplanen, samt Gymmet.
 • Vattenlek på lekplatsen; en lek- och lärmiljö för barn.
 • Fler växter och många olika arter, som ska gynna flora och fauna. Och även för besökare.
 • Bostäder för insekter, grodor, och fåglar till exempel: sandblotta, olika holkar och insektshotell.
 • Skyltar med information om biologisk mångfald.
 • Ny belysning; parken ska upplevas som trygg och kunna användas över hela året och mörka tider.

Entré till Järvafältet och Igelbäckens kulturreservat

Den del av parken som gränsar mot Järvafältet och Igelbäckens kulturreservat kommer att bli en informationsplats som fungerar som en entré ut till fältet. 

Tidplan

 • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden juni 2023.
 • Genomförandebeslut planeras i februari 2024.
 • Byggstart planeras till 2024.
 • Projektet beräknas vara genomfört 2025.

Vill du veta mer?

Inriktningsbeslut, 8 juni 2023

Trudelutten naturlekplats, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

Programhandling

Trudeluttens lekplats. Programhandling (pdf)

Läs mer om Grönare Stockholm

Grönare Stockholm

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Uppdaterad