Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan, vy norrut från Klarabergsgatan, visionsbild.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan, vy från Klarabergsgatan.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vasagatan har byggts om för att möta dagens och framtidens behov. Nya Vasagatan har bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning och är nu en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata med människan i centrum.

Hela Vasagatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på cirka 750 meter, har byggts om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i city. Ytorna för gående och cyklister har inte räckt till samtidigt som trafiksäkerheten har behövt förbättras.

Upprustningar på Vasagatan

Vasagatan har fått bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan har förbättrats genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan.

Nya Vasagatan har fått nya och fler träd längs gatan. Totalt har 67 träd planterats. Många av de nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger.

Alla de nya träden har också fått bättre förutsättningar att växa med nya växtbäddar med stenkross och biokol. Växtbäddarna tar också hand om mycket dagvatten. När det har regnat leds mycket av vattnet från bilkörfälten, gång- och cykelbanan ned i växtbäddarna, bevattnar träden och avlastar samtidigt dagvattenledningssystemet.

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan har fått sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik är separerade från varandra i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi även byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister har fått bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan har sänkts från 50 km/h till 40 km/h.

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken har byggts om och fått en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Biltrafiken kan därmed svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet. 

Nya busshållplatser har byggts mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De tidigare busshållplatserna framför Centralstationen har tagits bort för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Infarten till taxiplatsen framför Centralstationen har flyttats så att både infart och utfart sker på samma ställe. Den nya lösningen har bidragit till ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken. 

Tidsplan

 • Ombyggnationen startade i augusti 2018
 • Nya Vasagatan blev klar juni 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Stockholms stad har planerat och genomfört projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av

 • Vasakronan
 • Hufvudstaden
 • Axfast
 • Jernhusen
 • Fabege
 • Folksam
 • AFA Fastigheter
 • DNB
 • SPP/Storebrand
 • Union
 • Statens Fastighetsverk
 • Olov Lindgren.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad