Gångtrafikanter och cyklister på bro
Bro mellan Rinkeby och Ursvik
Projekt Pågående

Ny bro mellan Rinkeby och Ursvik

Rinkeby

En bro för gående, cyklister och kollektivtrafik byggs mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Bron möjliggör ett nytt samband mellan Rinkeby och den framväxande stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg.

Projektfakta

85 meter lång bro för gående, cyklister och kollektivtrafik

Bron byggs från Rinkeby Allé över Ulvsundavägen till Stora Ursviks Allé. På så sätt binder den samman de både områdena. Bron byggs för gående, cyklister och kollektivtrafik. Bron blir 85 meter lång och 16 meter bred.

Skapar fler färdvägar mellan kommunerna

Bron blir ett viktigt led i arbetet med att utveckla stadsdelarna runt Järvafältet i enlighet med Vision Järva 2030. Med brons tillkomst skapas en ny koppling mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Rinkebyborna får genom bron tillgång till den planerade hållplatsen för tvärbanan i Stora Ursvik, som bland annat når Kista. Sundbybergsborna kan via bron lätt nå Rinkeby centrum och tunnelbanans Blå linje.

I och med bron blir även pendlingsstråket för cykel mellan Husby/Kista och Bromma/Vällingby sammanlänkat. Rinkeby Allé som sträcker sig från centrum ner till bron till Stora Ursvik, har byggts om till en levande gata med trottoarer, träd och cykelbana.

Intilliggande område ska byggas om med nya bostäder och arbetsplatser. Byggstart skedde i februari 2017. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

På Sundbybergssidan byggs Stora Ursvik med totalt runt 6000 bostäder. Ursviks västra delar som kommer att ansluta till bron är idag på planeringsstadiet.

Pågår 2015–2024

Byggstart september 2015 – bron stod klar under hösten 2017 men beräknas tas i bruk när vägarna som ska ansluta till bron har färdigställts 2024. Hela tvärbanans Kistagren beräknas ha trafikstart år 2025. 

Lördagen 3 juni 2023 så öppnades gångbanan och cykelbanan på bron mellan Rinkeby och Ursvik. Körfältet på bron är fortsatt avstängt för trafik och öppnar när vägarna som ansluter till bron har färdigställts 2024.

Samarbete mellan Stockholm och Sundbyberg

Bron är ett samarbete mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad