Illustration på byggnaden.
Perspektiv, vy från Blackebergsstråket söder om fastigheten. Bild: HMXW arkitekter.
Projekt Pågående

Ny förskola vid Blackebergsstråket

Blackeberg

En ny förskolebyggnad ska uppföras inom fastigheten Dansken 1 vid Blackebergsstråket i Blackeberg. På platsen finns idag en provisorisk paviljongbyggnad för Blackebergsskolan. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Två våningar

Planen är att utöka byggrätten för förskoleverksamhet med sex avdelningar i två våningar. I dagsläget finns fem förskoleavdelningar i tre olika lokaler vid Blackebergsskolan. Planen har vunnit laga kraft. Genom att flytta över förskoleverksamheten, och samla den i en fristående byggnad med egen förskolegård, så kan verksamheterna renodlas. Skolverksamheten i den befintliga paviljongen inom fastigheten Dansken 1 flyttas samtidigt över till Blackebergsskolan.

Placeringen av den nya byggnaden ska följa samma riktning som de intilliggande bostadshusen. Detta av hänsyn till kulturmiljön för området och för att minimera påverkan på Blackebergsstråket. De nya fastighetsgränserna ska ta hänsyn till och beakta gläntorna och andra värden i parkmiljön.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen 6 juni 2022.
  • Antagande 28 april 2022.
  • Samrådsperiod 15 december 2020–25 januari 2021.

Byggaktör

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.
SISAB, webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad