Illustration på byggnaden.
Perspektiv, vy från Blackebergsstråket söder om fastigheten. Bild: HMXW arkitekter.
Projekt Planerat

Ny förskola vid Blackebergsstråket

Blackeberg

En ny förskolebyggnad planeras inom fastigheten Dansken 1 vid Blackebergsstråket i Blackeberg. På platsen finns idag en provisorisk paviljongbyggnad för Blackebergsskolan.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 1 september–28 september 2021.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänstens webbplats

Projektfakta

Två våningar

Planförslaget är att utöka byggrätten för att tillåta en förskoleverksamhet med sex avdelningar i två våningar. I dagsläget finns fem förskoleavdelningar i tre olika lokaler vid Blackebergsskolan. Genom att flytta över förskoleverksamheten, och samla den i en fristående byggnad med egen förskolegård, så kan verksamheterna renodlas. Skolverksamheten i den befintliga paviljongen inom fastigheten Dansken 1 flyttas samtidigt över till Blackebergsskolan.

Placeringen av den nya byggnaden planeras följa samma riktning som de intilliggande bostadshusen. Detta av hänsyn till kulturmiljön för området och för att minimera påverkan på Blackebergsstråket. De nya fastighetsgränserna ska ta hänsyn till och beakta gläntorna och andra värden i parkmiljön.

Tidplan

  • Start-PM: april 2020
  • Samråd: 15 december 2020–25 januari 2021
  • Granskning: 1 september–28 september 
  • Antagande: december 2021

Byggaktör

SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad