Karta över området i Enskede. Ungefärligt planområdet markerat med rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Projekt Planerat

Ny förskola vid Enskedefältet

Enskedefältet

I änden av Vårflodsparken, längs Ålandsvägen vid Enskedefältet, planeras en ny större förskola med upp till sex avdelningar. Fastigheterna som berörs är Brytbönan 1 och del av Enskede Gård 1:1. På platsen finns idag en äldre förskola som inte är i bruk.

Projektfakta

Ny förskola med fler avdelningar

Den nya förskolebyggnaden ska utformas med hänsyn till omgivande bebyggelse och platsens kulturhistoriska värden. Förskolan planeras att få upp till sex avdelningar.

På fastighetens tomt finns idag en äldre förskolebyggnad från 1980 som idag står tom på grund av sitt dåliga skick. Förslaget innebär att den befintliga byggnaden rivs och ersätts med ny.

Större gård

Den nya förskolan kommer behöva en större utegård. Därför utökas fastighetens tomt med cirka 500 kvadratmeter av intilliggande parkmark i förslaget. I utökningen bevaras ett värdefullt ekbestånd med två stora jätteekar.

Planområde

Området är beläget i den sydöstra änden av Vårflodsparken, längs Ålandsvägen, i stadsdelen Enskedefältet. I planområdet ingår Brytbönan 1 och en del av Enskede Gård 1:1. Planområdet är cirka 2700 kvadratmeter stort och gränsar till en höjd på vilken Enskedefältets skola är belägen.

Behov av förskoleplatser finns

I närområdet pågår flera stadsutvecklings- och planprojekt som gör att behovet av förskoleplatser i området ökar.

Längs Bägersta byväg planeras cirka 600 bostäder och i projekten Häradsdomaren, Enskede IP och Sexmännen skapas tillsammans runt ytterligare 600 nya bostäder. Slakthusområdet och Årstafältet är även de närliggande stora stadsutvecklingsprojekt som innehåller totalt cirka 10 000 nya bostäder.

Platsen är väl lämpad för en förskola då den har nära till rekreationsområden, kollektivtrafik och Enskedefältets skola.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, december 2018
  • Samråd, 4 feb-16 mars 2020
  • Granskning, 17 november-14 december 2021
  • Antagande, kvartal 2 2022

Ägare

Brytbönan 1 är upplåten med tomträtt till SISAB. Marken inom hela planområdet ägs av Stockholms stad och en utökning av tomträtten markanvisades av exploateringsnämnden 2017-09-21 för förskola till SISAB.

Bilder på granskningsförslaget

Föreslagen förskola syns i högra delen av bilden. Gaveln är vänd mot betraktaren och en långsidan syns sträckandes in i bild. Till vänster om byggnaden syns förskolegården. I vänster och höger ytterkant syns befintliga villor i området.
Vy från Vårflodsparken. Bild: Niras
I mitten av bilden sträcker sig Ålandsvägen. Till vänster syns längst mot betraktaren en befintlig villa. bakom den syns del av föreslagen förskolebyggnad. Till vänster syns del av Vårflodsparken och befintliga byggnaden på den sidan av Ålandsvägen.
Vy från Ålandsvägen. Bild: Niras
Till vänster visas befintliga rader med villor. Till höger syns föreslagen förskolebyggnad.
Vy från Hemskogsparken. Bild: Niras

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Rinde

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad