I bilden ser man gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset (till höger) och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram.
I bilden ser man gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset (till höger) och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram.
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokaler i Stora Sköndal

Sköndal

I den andra etappen i utbyggnaden av Stora Sköndal (Stora Sköndal etapp 2a) planeras cirka 1 750 bostäder, en grundskola, förskolor, flera nya parker, gångstråk och cykelstråk. I planområdet finns befintlig miljö med högt kulturhistoriskt värde, den föreslås bevaras och den nya bebyggelsen i anslutning till Lövholmen anpassas därefter.

Projektfakta

Cirka 1 750 bostäder

De flesta av de cirka 1 750 nya bostäderna planeras bli hyresrätter. De nya bostadskvarteren planeras byggas i områdena Skogsbyn, Lövholmen och Ekbacken. Bostäderna är av varierad storlek och karaktär. I planförslaget föreslås bland annat boenden för studenter och seniorer samt LSS-, kollektiv- och trygghetsboenden.

Dessutom ingår lokaler för handel och service, en idrottshall, en grundskola som inrymmer 930 elever i årskurs f-9, samt en särskola. Dessutom planeras flera förskolor, samt ett M-hus, hus för möten, miljö och mobilitet med lokaler för barn och unga.

I etappen ingår även en ny gata som möjliggör att de befintliga infartsvägarna till Stora Sköndal byggs ihop till en slinga som kan trafikeras med buss.

Planförslaget innebär att ungefär hälften av Skogsbyns villor och småhusen i Ekbacken rivs för att ge plats för ny bebyggelse. Detaljplanen omfattar kulturmiljön i Lövholmen vars byggnader och landskap ska bevaras och skyddas från rivning. .

Nya parker och platser för lek och vistelse

Planförslaget inrymmer ett stort antal nya allmänna platser. Platåparken och Lövholmsparken är namnet på två nya parker som ingår i förslaget. Förutom de två parkerna föreslås ett flertal nya parkstråk. I anslutning till den nya huvudgatan föreslås ett antal mindre platser som till exempel det nya vattentorget. Vattentorget blir en plats att vistas på och platsen ska kunna hantera stora mängder vatten vid extremregn.

Förutom tillskottet av nya allmänna platser ska befintlig natur bevaras och kvartersmark utformas för att tillhandahålla ekosystemtjänster. .

Se förslaget i 3D

Här hittar du en 3D-modell av förslaget.

Stora Sköndal etapp 2 – 3D-modell (extern webb)

Varför ska det byggas i Stora Sköndal?

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB upprättat ett Program för Stora Sköndal. Stora Sköndal ska utvecklas till en blandstad med 4 500 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1 000–2 000 arbetsplatser och service.

Etappen ingår i programmet för Stora Sköndal som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2019. I samband med godkännandet beslutade nämnden att i kommande detaljplaner öka antal bostäder till 4 500.

Program för Stora Sköndal

Preliminär tidplan

  • Start-PM: november 2019
  • Samrådsperiod: 14 september till 25 oktober 2021
  • Granskningsperiod: 16 augusti till 19 september 2023
  • Antagande: kvartal 1, 2024

Om projektet

Förslaget tas fram av Stockholms stad i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB. Fastigheten Sköndal 1:8 omfattar hela planområdet.

Utvecklingen av området, Stora Sköndal Framtidsutveckling ABs webb

Byggaktörer

  • Heba
  • Wallenstam
  • K2A
  • Nordic Real Estate Partners
  • Malmegårds Fastigheter AB
  • SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB
Flygvy över planområdet och dess omgivning. Ny bebyggelse i vitt. Illustration: Tengbom
Flygvy över planområdet och dess omgivning. Ny bebyggelse i vitt. Illustration: Tengbom
Vy från Platåstråket mot de låga punkthusen. I förgrunden kvarter B:s två hus och längre bak till vänster kvarter C:s två punkthus. Illustration: Engram
Vy från Platåstråket mot de låga punkthusen. I förgrunden kvarter B:s två hus och längre bak till vänster kvarter C:s två punkthus. Illustration: Engram
Vy med M-huset i förgrunden på vänster sida. M-huset ligger i korsningen mellan nya huvudgatan och Thorsten Levenstams väg. I bilden syns hur huvudgatan svänger sig ner åt söder kantad av kvarter C och D. Till höger kvarter G. Illustration Engram
Vy med M-huset i förgrunden på vänster sida. M-huset ligger i korsningen mellan nya huvudgatan och Thorsten Levenstams väg. I bilden syns hur huvudgatan svänger sig ner åt söder kantad av kvarter C och D. Till höger kvarter G. Illustration Engram
Gatumiljön längs lokalgatan mellan kvarter E, F och G. Uppdelade murar och planteringar på förgårdsmark används för att ta upp höjdskillnaden längs gatan och bryta ned skalan. Till vänster i bild kvarter F, till höger i bild ses kvarter G. Illustration: Engram.
Gatumiljön längs lokalgatan mellan kvarter E, F och G. Uppdelade murar och planteringar på förgårdsmark används för att ta upp höjdskillnaden längs gatan och bryta ned skalan. Till vänster i bild kvarter F, till höger i bild ses kvarter G. Illustration: Engram.
I bilden ser man gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset (till höger) och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram.
I bilden ser man gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset (till höger) och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram.
Vy från den nya huvudgatan. Till höger syns de höga punkthusen i backen (kvarter D). Mitt i bilden syns hur kvarter G:s högresta volym skapar en fond i gaturummet där vägen svänger. Till vänster kvarter E. Illustration: Engram
Vy från den nya huvudgatan. Till höger syns de höga punkthusen i backen (kvarter D). Mitt i bilden syns hur kvarter G:s högresta volym skapar en fond i gaturummet där vägen svänger. Till vänster kvarter E. Illustration: Engram
Vy vid korsningen mellan nya huvudgatan och Thorsten Levestams väg. I förgrunden syns kvarter G med runda balkonger och avskuret hörn mot korsningen. Längre bak till höger i bilden syns kvarter F och ännu längre bort skymtar de färdigställda byggnaderna i första etappen, den så kallade Magnoliatomten. Illustration: Engram
Vy vid korsningen mellan nya huvudgatan och Thorsten Levestams väg. I förgrunden syns kvarter G med runda balkonger och avskuret hörn mot korsningen. Längre bak till höger i bilden syns kvarter F och ännu längre bort skymtar de färdigställda byggnaderna i första etappen, den så kallade Magnoliatomten. Illustration: Engram
Vy från Sköndalsvägen söder om entrén till Stora Sköndal, här föreslås ett högt hus i trä. I sockeln finns plats både för en verksamhetslokal och foajéutrymmen för de boende i huset. Illustration: Engram.
Vy från Sköndalsvägen söder om entrén till Stora Sköndal, här föreslås ett högt hus i trä. I sockeln finns plats både för en verksamhetslokal och foajéutrymmen för de boende i huset. Illustration: Engram.
På bilden står man på kyrkogården och blickar västerut. Till höger ses den nya förskolan i trä, centralt i bilden kvarter H och längst till vänster i bild ses skolan. Illustration: Engram.
På bilden står man på kyrkogården och blickar västerut. Till höger ses den nya förskolan i trä, centralt i bilden kvarter H och längst till vänster i bild ses skolan. Illustration: Engram.
Vy längs med huvudgatan. Till vänster Vattentorget, centralt i bild den nya bygganden på Sköndal 1:14, till höger skolan och kv H. Framför skolan syns också Ekplatsen. Illustration: Engram.
Vy längs med huvudgatan. Till vänster Vattentorget, centralt i bild den nya byggnaden på Sköndal 1:14, till höger skolan och kvarter H. Framför skolan syns också platsen med ekar. Illustration: Engram
Skolan med sin huvudentré mot huvudgatan, flankerad av nya byggnader i trä längs Nils Lövgrens väg. Till höger kv I, till vänster kv J. Illustration: Engram
Skolan med sin huvudentré mot huvudgatan, flankerad av nya byggnader i trä längs Nils Lövgrens väg. Till höger kv I, till vänster kv J. Illustration: Engram

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad