Gågata med människor i rörelse. Längs med gågatan finns det flera träd och hus i varierande form med verksamheter på bottenplan, illustration.
Stora Sköndals nya lokala centrum, Berga torg, österut mot södra entrén till Flaten.

Stora Sköndal

I Stora Sköndal planeras det för att bygga en tät och grön stadsdel med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Här planeras det för 4 500 nya bostäder, nya verksamheter med ytterligare cirka 1 500 arbetsplatser och service.

Programmet för Stora Sköndal visar möjligheter för omvandlingen av området till en blandstad med cirka

 • 4 500 nya bostäder, varav 350 bostäder för personer med särskilda behov
 • 1 500 nya arbetsplatser
 • en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet
 • tre skolor
 • ett utbyggt campus med gymnasium och högskola
 • en idrottshall för personer med funktionsvariation
 • nya gator, parker, stråk och torg
 • ett flertal kopplingar som knyter området till sin omgivning
 • värdefull natur och kulturmiljöer bevaras och blir en del i den framtida stadsmiljön.

Samtidigt bevaras 560 bostäder, varav 300 bostäder för personer med särskilda behov. Det betyder att det sammanlagt kommer att finnas cirka 5 000 bostäder och sammanlagt 2 500 arbetsplatser i det framtida Stora Sköndal.

Programmet ska fungera som underlag till kommande detaljplaner för en utbyggnad av Stora Sköndal med cirka 300 bostäder per år fram till 2035.

Därför ska stadsdelen utvecklas

Stora Sköndal är stadsdelen Sköndals historiska hjärta och fastigheten som ägs och förvaltas av Stora Sköndal Framtidsutveckling AB utgör närmare hälften av stadsdelens samlade yta.

I området finns i dag Stiftelsen Stora Sköndals omfattande vård- och omsorgsverksamhet och hyresrätter för främst seniorer men även för studenter, ensamkommande barn och nyanlända familjer – i både friliggande småhus och lägenheter.

Boende, vårdtagare och deras besökare, anställda, studenter vid högskolan och förskolebarn från två förskolor sätter sin tydliga prägel på Stora Sköndal.

Ett tillskott med bostäder, service och verksamheter är välkommet i enlighet med stadens översiktsplan. Programarbetets mål var att utveckla Stora Sköndal för en ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och boendeformer – och en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och tillitsfull.

Den föreslagna stadsstrukturen ska ge goda förutsättningar att utveckla en tät stadsbebyggelse med fler bostäder, arbetsplatser och tillgång till bättre service samtidigt som den ska ge Stiftelsen Stora Sköndal möjlighet att förvalta och utveckla sin verksamhet.

Förutsättningen för genomförandet av projektet är att hänsyn tas till höga kulturvärden, höga ekologiska värden, behov av nya mötesplatser och service samt möjligheter att utveckla den lokala infrastrukturen med bättre kopplingar till omgivningen och i förlängningen till centrala Stockholm. Bland annat föreslås en ny koppling för busstrafik mellan centrala Stora Sköndal och Bytespunkt Norra Sköndal.

Bilder

Tre höga hus med sneda tak. Vid huset finns flera trä och en gångväg. Människor i rörelse, snö, illustration.
Västra Flaten sett från Flatens naturreservat. Södra entrén till Flaten till vänster.
Vy mot en byggnad med omgivande gård, grönska, människor i rörelse, illustration.
Ny förskola i Lövholmen och Ekbacken.

Tidsplan

 • Start-PM februari 2015
 • Tidig dialog inför programmet för Stora Sköndal genomfördes i maj 2016
 • Samråd 26 september–6 november 2017
 • Samrådsredogörelse godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden 23 maj 2019.

Vill du veta mer?

Detaljplaner

Detaljplan Magnoliatomten, dnr 2014-14343 vann laga kraft den 21 november 2017.

Detaljplanen omfattade cirka 300 nya bostäder samt ett äldreboende, en ny gata, ett torg och en park. Större delen av etappen är utbyggd i slutet av 2021.

Arbete pågår med förslag på detaljplan Stora Sköndal etapp 2a, dnr 2019-09138.

I den andra etappen i utbyggnaden av Stora Sköndal planeras cirka 1 600 bostäder, en grundskola, förskolor, flera nya parker, gångstråk och cykelstråk. I planområdet finns befintlig miljö med högt kulturhistoriskt värde, den föreslås bevaras och den nya bebyggelsen i anslutning till Lövholmen anpassas därefter.

I programmet finns etappindelning för utbyggnaden av Stora Sköndal. En indelning i framtida detaljplaneområden återstår inför kommande detaljplaner.

Byggaktörer

Programmet togs fram av stadsbyggnadskontoret i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB, stiftelsens konsulter och stadens förvaltningar.

Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal

 • Gångstråk, flerbostadshus och andra byggnader, naturmark, människor i rörelse, illustration.
  Gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset (till höger) och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram.
 • Vy mot gata mellan bostadshus, illustration.
  Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg, kvarter A1 till vänster och kvarter D till höger. Illustration: Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter.

Uppdaterad