Projekt Planerat

Nya bostäder vid Ångermannagatan

Råcksta

115 bostäder samt lokaler för handel och service föreslås inom fastigheterna Firman 1 och Grimsta 1:2 i Råcksta. Planområdet ligger vid korsningen Ångermannagatan/Multrågatan nära Vällingby centrum. Planförslaget är på granskning 7 september till 4 oktober 2022.

Projektfakta

115 bostäder i två kvarter

Planförslaget möjliggör flerbostadshus uppdelade i två kvarter på vardera sidan om Ångermannagatan, samt lokaler för handel och service i det norra kvarteret. Bebyggelseförslaget rymmer cirka 115 bostäder, som upplåts som hyresrätt. Planområdet ligger nära Vällingby centrum med dess utbud av service, kultur, butiker och kollektivtrafik.

Bebyggelsen placeras i vinkel för att skapa lugna och ljuddämpade innergårdar. Gårdarna ska utformas så att de får ett mjukt möte med omgivningen. Den allmänna platsen planläggs för att bekräfta den befintliga situationen och kommer i huvudsak ha den nuvarande utformningen. Bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård för att skapa trygghet i gaturummet samtidigt som goda boendemiljöer med närhet till bostadsgården möjliggörs.

De nya husen är fyra till sex våningar höga, fem våningar mot tunnelbanespåret i väster och fyra till sex våningar, delvis utformat med en suterrängvåning, mot den befintliga bebyggelsen i öster. Höjderna anpassar sig till terrängen genom att följa gatans stigning mot Vällingby centrum.

Den tillkommande bebyggelsen ska genom sin typologi och utformning gällande taklandskap, gavelmotiv och fasader vara anpassad till kulturmiljön i Råcksta

Parkering föreslås i närliggande parkeringsgarage

Det parkeringsbehov som detaljplanen genererar föreslås lösas utanför planområdet, i den befintliga parkeringsanläggningen i Åregaraget genom parkeringsköp. Garagen ligger cirka 300 meter gångväg från planområdet. Bilparkering tillåts inte på kvartersmark, förutom parkering för rörelsehindrade.

Granskning pågår till 4 oktober 2022

Mellan 7 september till 4 oktober 2022 är det så kallad granskning. Då kan du ta del av planförslaget och se hur synpunkterna från samrådet arbetats in. Under granskningstiden kan du lämna synpunkter på detaljplanen innan den går vidare för antagande.

Detaljplaneförslaget finns att ta del av i Stockholms stads e-tjänst Bygg och plantjänsten. Det är även i Bygg- och plantjänsten du lämnar dina synpunkter på planen.

Stockholms stads e-tjänst: Bygg- och plantjänsten

Planförslaget finns även att ta del av på nedanstående platser under respektive kontors öppettider.

Tidplan

  • Beslut om markanvisning togs i exploateringsnämnden: 19 december 2019.
  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden: 12 december 2020.
  • Samråd ägde rum 15 juni till 1 september. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
  • Granskning: 7 september till 4 oktober 2022.

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Svenska Bostäder.

Bildgalleri

Karta över området, ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Karta över området, ungefärligt planområde markerat med röd linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christopher Berk

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad