Perspektiv sett från Ångermannagatan mot väster, som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
Perspektiv sett från Ångermannagatan mot väster, som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Ångermannagatan

Råcksta

115 bostäder samt lokaler för handel och service föreslås inom fastigheterna Firman 1 och Grimsta 1:2 i Råcksta. Planområdet ligger vid korsningen Ångermannagatan/Multrågatan nära Vällingby centrum.

Projektfakta

115 bostäder i två kvarter

Planförslaget möjliggör flerbostadshus uppdelade i två kvarter på vardera sidan om Ångermannagatan, samt lokaler för handel och service i det norra kvarteret. Bebyggelseförslaget rymmer cirka 115 bostäder, som upplåts som hyresrätt. Planområdet ligger nära Vällingby centrum med dess utbud av service, kultur, butiker och kollektivtrafik.

Bebyggelsen placeras i vinkel för att skapa lugna och ljuddämpade innergårdar. Bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård för att skapa trygghet i gaturummet samtidigt som goda boendemiljöer med närhet till bostadsgården möjliggörs.

De nya husen är fyra till fem våningar höga, fem våningar mot tunnelbanespåret i väster och fyra våningar mot den befintliga bebyggelsen i öster. Utöver detta tillkommer en suterrängvåning mot gården, i och med att marken inom planområdet sluttar kraftigt åt öster. Höjderna anpassar sig till terrängen genom att trappa sig upp och följa gatans stigning mot Vällingby centrum.

Den tillkommande bebyggelsen ska genom sin typologi och utformning gällande taklandskap, gavelmotiv och fasader vara anpassad till kulturmiljön i Råcksta.

Parkering föreslås i närliggande parkeringsgarage

Det parkeringsbehov som detaljplanen genererar föreslås lösas utanför planområdet, i den befintliga parkeringsanläggningen i Åregaraget och/eller Solursgaraget genom parkeringsköp. Garagen ligger cirka 300 meter gångväg från planområdet. Bilparkering tillåts inte på kvartersmark, förutom parkering för rörelsehindrade.

Tidplan

  • Beslut om markanvisning togs i exploateringsnämnden: 19 december 2019.
  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden: 12 december 2020.
  • Samråd ägde rum 15 juni till 1 september. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
  • Granskning: januari 2022
  • Antagande: juni 2022

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Svenska Bostäder.

Bildgalleri

Perspektiv från söder som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
Perspektiv från söder som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
Perspektiv sett från Ångermannagatan mot väster, som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
Perspektiv sett från Ångermannagatan mot väster, som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
Illustrationsplan, Topia landskapsarkitekter.
Illustrationsplan, Topia landskapsarkitekter.
Flygperspektiv från nordväst. Lindberg Stenberg arkitekter.
Flygperspektiv från nordväst. Lindberg Stenberg arkitekter.
Snedbild över området, ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje.
Snedbild över området, ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje.
Karta över området, ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Karta över området, ungefärligt planområde markerat med röd linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christopher Berk

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad