Vy mot flerbostadshus längs med väg, människor i rörelse, illustration.
Perspektiv från Söderberga Allé. Illustration: White Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder och lokalytor i Råcksta

Råcksta

Planen gör det möjligt att bygga cirka 160 nya hyresrätter, parkeringsdäck och lokaler för service. Fastigheten ligger vid korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg. Berörda fastigheter är del av Vårdaren 1 och 3, Parkträdet 1 och Råcksta 1:21. Planen har vunnit laga kraft.

Detaljplanen göra det möjligt att bygga cirka 160 bostäder och cirka 1100 kvadratmeter yta för lokaler. Bebyggelsen består av flerbostadshus i 4-7 våningar. De nya bostäderna placeras längs de gator som finns idag samt längs en ny kvartersgata. I korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg är tanken flerbostadshus i kvartersform med bostadsgård. Den nya detaljplanen innehållet också tre punkthus innanför bostadsgården, längs en ny kvartersgata, samt ett flerbostadshus längs Söderberga Gårdsväg. Dessutom ett punkthus längs Söderberga Allé på den plats där det idag ligger en matvarubutik.

Lokaler för verksamheter ska finnas i husens gatuplan i korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg, totalt cirka 1 100 kvadratmeter.

Det befintliga parkeringshuset rivs för att ge plats åt de nya bostäderna. För att ersätta platserna i parkeringshuset planeras ett nytt parkeringsdäck samt nya markparkeringar utmed Söderberga gårdsväg.

Området ligger i utkanten av Råcksta och angränsar till Beckomberga i sydöst.

Varför bygga här?

Detaljplanen innebär ett tillskott av hyresrätter och lokaler vilket väntas utveckla området. Att stärka centrumfunktionen i området möter den efterfrågan som finns och får positiva konsekvenser för boende i närområdet.

Bilder

Förslag på fasader och sektioner, illustration.
Fasader och sektioner på föreslagen bostadsbebyggelse. Illustration: White Arkitekter.
Karta över området med planområdet markerat med rött.
Karta över planområdet.

Tidsplan

  • Samråd februari 2020
  • Granskning april–maj 2021
  • Antagande december 2021
  • Laga kraft 10 mars 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden, som är tomträttshavare, har fått markanvisning för Vårdaren 1 och del av fastigheten Parkträdet 1 av exploateringsnämnden 1 februari 2018.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Projekt i Råcksta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad