Projekt Genomfört

Nya cykelbanor på Bällsta bro

Mariehäll

Bällsta bro är en viktig länk mellan Stockholm och Sundbyberg. Den är en del i ett primärt cykelstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister har Stockholms stad och Sundbybergs stad byggt nya cykelbanor på bron.

Projektfakta

Cykelbanor i båda riktningarna på bron

I enlighet med stadens cykelplan har Stockholms stad förbättrat framkomligheten och trafiksäkerheten på Bällsta bro för att uppmuntra fler att cykla. Tidigare skedde cykling bland bilarna och i vissa fall även på gångbanan. Tillsammans med Sundbybergs stad har Stockholms stad därför byggt nya cykelbanor i båda riktningar på bron. Cykelbanorna ansluts också till befintlig cykelinfrastruktur i korsningarna på båda sidorna av bron.

Bällsta bro har sedan tidigare fyra körfält för motorfordon inklusive busstrafik. I området passerar också tvärbanan som är prioriterad i trafiksignalerna. Utredningsarbete och analyser visade att alla körfält behövs för att inte skapa långa köer i området. Därför har det varit viktigt att behålla alla körfält när de nya cykelbanorna har byggts. Det har varit möjligt genom att göra körfälten smalare och även smalnat av gångbanorna över bron något.

Korsningarna mellan Bällsta bro/Hamngatan och Bällsta bro/Karlsbodavägen har i samband med arbetet på bron också rustats upp.

De belysningsstolpar som fanns i området tidigare har tagits bort och istället har belysning spänd på linor över vägen monterats. Ny belysning ska ge ökad upplevd trygghet och bidra till att binda ihop Stockholm och Sundbyberg. Räcket på bron har också målats om.

Ett område i förändring

Området kring Bällsta bro är i kraftig förändring och det byggs nytt och förtätats både i Mariehäll, Annedal och Ulvsunda i Stockholm samt i centrala Sundbyberg. Fler projekt planeras och antalet boende i området kommer att öka vilket kräver bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Arbetet klart hösten 2022

Slutgiltigt beslut om att genomföra ombyggnaden togs i november 2020 och arbetet påbörjades i slutet av juni 2021. Problem med materialleveranser gjorde att delar av projektet drog ut på tiden. Hela arbetet var klart under hösten 2022.

Samarbete mellan Stockholms och Sundbybergs stad

Stockholms stad planerade och genomförde projektet tillsammans med Sundbybergs stad. Region Stockholms trafikförvaltning och Trafikverket har också varit inblandade i utredningsarbetet inför arbetet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad