Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Bällsta bro

Mariehäll

Bällsta bro är en viktig länk mellan Stockholm och Sundbyberg. Den är en del i ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister ska Stockholms stad och Sundbybergs stad bygga cykelbanor på bron.

Projektfakta

Cykelbanor i båda riktningarna på bron

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på Bällsta bro för att fler ska välja att cykla. Idag sker cykling bland bilarna och i vissa fall även på gångbanan. Tillsammans med Sundbybergs stad ska Stockholms stad därför bygga nya cykelbanor i båda riktningar på bron. Cykelbanorna ska också anslutas till befintlig cykelinfrastruktur i korsningarna på båda sidorna av bron.

Bällsta bro har idag fyra körfält för motorfordon med bland annat busstrafik. I området passerar också tvärbanan som är prioriterad i trafiksignalerna. Utredningsarbete och analyser visar att alla körfält behövs för att inte skapa långa köer i området. Därför kommer de behållas men smalnas av för att rymma cykelbanorna. Även gångbanorna kommer att smalnas av något.

Korsningarna mellan Bällsta bro/Hamngatan och Bällsta bro/Karlsbodavägen rustas också upp.

Befintliga belysningsstolpar kommer att tas bort i området och istället kommer ny belysning spänd på linor över vägen. Ny belysning ska ge ökad upplevd trygghet och bidra till att binda ihop Stockholm och Sundbyberg. Räcket på bron kommer också att målas om.

Ett område i förändring

Området kring Bällsta bro är i kraftig förändring och det byggs nytt och förtätats både i Mariehäll, Annedal och Ulvsunda i Stockholm samt i centrala Sundbyberg. Fler projekt planeras och antalet boende i området kommer att öka vilket kräver bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Arbetet pågår

Utredningsarbete och trafikanalyser har pågått under flera år, bland annat för att säkerställa att påverkan på busstrafiken blir så liten som möjligt. Slutgiltigt beslut om att genomföra ombyggnaden togs i november 2020 av staden och arbetet började på platsen i slutet av juni 2021.

För att göra byggtiden så kort som möjligt är bron avstängd för fordonstrafik under arbetet. Kollektivtrafik i form av bussar och tvärbanan är dock inte påverkade utan kan passera bron. Bilister behöver alltså välja en annan väg under byggtiden.

Under vecka 27-29 (5-25 juli) kommer så kallade vattenbilning ske för att riva befintlig betong. Det är en effektiv metod för rivning men väsnas en hel del. Arbetena kommer ske dagtid alla veckodagar.

Samarbete mellan Stockholms och Sundbybergs stad

Stockholms stad planerar och genomför projektet tillsammans med Sundbybergs stad. Region Stockholms trafikförvaltning och Trafikverket och också varit inblandade i det tidigare utredningsarbetet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad