dcsimg
Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Torsgatan

Vasastaden

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister bygger Stockholms stad enkelriktade cykelbanor på Torsgatan, längs sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Samtidigt gör vi omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning. På flera platser bygger vi också bredare trottoarer och planterar träd.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och upphöjda överfarter 

Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholms stads cykelplan och är även en viktig länk i det regionala cykelvägnätet. I enlighet med stadens cykelplan förbättras nu trafiksäkerheten och framkomligheten på Torsgatan, för att fler ska välja att cykla här. När projektet är klart kommer sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget att ha nya 2,25 meter breda cykelbanor med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Förbättrad trafiksäkerhet och upprustning av gatan

Torsgatan har haft en blandning av smala cykelbanor och cykelfält. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister byggs enkelriktade bredare cykelbanor på båda sidor av gatan, längs sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Arbetet omfattar cirka en kilometer av Torsgatans totala sträckning. Arbetet är också en del av att återställa gatan efter Citybanans arbetstunnel.

Trottoarernas bredd behålls eller utökas längs hela sträckan. Arbetet med att utöka cykelbanor och gångbanor innebär att vissa platser för på- och avlastning samt bilparkering tas bort. Gatan får också mer utrymme för sittplatser och cykelparkering samt får ny belysning. Mellan Barnhusbron och Sabbatsbergsvägen återställs området efter Citybanans arbetsområde och gatan får ny trottoar och bredare cykelbanor.

I projektet gör vi också omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning.

Nya träd och återplantering av träd

På vissa platser längs sträckan planteras nya träd och vi återplanterar de träd som togs ned i samband med Trafikverkets arbeten med Citybanan. Totalt får hela sträckan cirka femtio nya träd. Nya växtbäddar ger träden bättre möjlighet att växa och tar hand om mycket dagvatten. Även flera av de befintliga träden på Torsgatan kommer att få renoverade växtbäddar.

Påverkan i området

Framkomligheten för gående, cyklister och fordon påverkas under tiden vi arbetar med projektet. 

Projektet beräknas bli klart 2020

Bygget på Torsgatan startade i oktober 2018. Vi beräknar att hela projektet är klart hösten 2020.

Etapp 1: Odengatan till Sabbatsbergsvägen

Första etappen av Torsgatan, mellan Odengatan och Sabbatsbergsvägen, blev färdig i december 2019 i samband med att de nya träden planterades. Sträckan har nu nya enkelriktade och bredare cykelbanor på båda sidor av gatan, bredare gångbanor på platser där detta var möjligt, fler sittplatser, cykelparkeringar, ny belysning och nya träd.

Torsgatans första etapp, mellan Odengatan och Sabbatsbergsvägen. Den beräknas vara klar hösten 2019.

Planerad utformning av Torsgatan, mellan Sankt Eriksplan och Sabbatsbergsvägen

Etapp 2: Sabbatsbergsvägen till Norra Bantorget

Arbete pågår med den andra etappen av Torsgatan, mellan Sabbatsbergsvägen och Norra Bantorget, sedan maj 2019. Flera etapper pågår samtidigt på den aktuella sträckan och några delar av gatan är klara. Där har även träd planterats under vintern då det är bäst säsong för detta. Sträckan omfattar även arbetet med att återställa efter Citybanans arbetsområde på västra sidan av Torsgatan, längs muren ut mot bangården och tågspåren. Omfattande ledningsarbeten för bland annat el, fibernät och fjärrvärme pågår på sträckan.

Planerad utformning av Torsgatan, mellan Sabbatsbergsvägen och Norra Bantorget

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet. 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad