dcsimg
Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Projekt Planerat

Nya lägenheter och förskola i Kista

Förslaget omfattar byggnation av cirka 520 nya lägenheter och en förskola inom fastigheten Isafjord 1 i korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Projektfakta

Parkering byggs om till nya lägenheter, förskola och park

Detaljplanen syftar till att omvandla befintliga parkeringsytor till ett levande bostadsområde med blandade funktioner som bostäder, förskola, centrum, kultur samt en park. Detaljplanen möjliggör cirka 470 bostäder i en halvsluten kvartersstruktur fem till nio våningar med variation i taklandskap och indragna volymer.

Detaljplanen möjliggör även för ett höghus med 29 våningar som ska utgöra ett nytt landmärke och samverka med befintliga landmärken i Kista. Förslaget innebär en högre bebyggelse mot de övergripande stråken som Torshamnsgatan och Kistavägen och en lägre bebyggelse in mot de mer uppbrutna kvartersgatorna.

I kvarter Myvatten föreslås bostäder, centrumfunktioner, kulturverksamhet och hotell/kontor. I kvarteren Skaftå och Dalvik möjliggörs för bostäder med lokaler i bottenvåning. Kvarteret Skaftå möjliggör även för en förskola med sex avdelningar. Vid Kistavägen/Grönlandsgatan föreslås en park samt en profilbyggnad med bostäder och lokaler för verksamheter.

Projektet överensstämmer med Stockholms stads mål att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö. Planändringen bidrar också till att uppfylla Stockholms stads bostadsmål. 

Kista växer och utvecklas

Kista pekas ut som ett av tre fokusområden i Stockholms stad. Kommunikationerna är goda med närhet till tunnelbanan och Helenelunds pendeltågsstation. Kista har stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling genom att fortsätta på den inslagna vägen mot en än mer attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och högre utbildning. I Kista pågår flera detaljplaner som sammantaget bidrar till Kistas utveckling. 

Granskning -sista tillfället att tycka till om förslaget

Planförslaget för Isafjord 1 i Kista är på granskning mellan 18 september till 16 oktober 2019. Under granskningen kan du kontrollera hur synpunkterna som kommit in under samrådet har tagits tillvara och hur de påverkat detaljplanen.

I stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst kan du ta del av förslaget samt lämna synpunkter på det fram till 16 oktober 2019.  

Bygg- och plantjänsten

 

Tidplan

  • Plansamråd ägde rum mellan 27 mars till 8 maj 2018.
  • Granskning: 18 september till 16 oktober 2019.
  • Antagande:  december 2019.

Ägare

Ägare av fastigheten Klövern Disa AB.
Ägare av Akalla 4:1 Stockholms stad (markanvisning av del av gata till Isafjord 1). Arbetet med planeringen kräver att en mindre del gatumark i fastighet Akalla 4:1 längs med Kistavägen bebyggs.

Illustration över förskolegården. ÅWL Arkitekter.
Illustration över förskolegården. ÅWL Arkitekter.
Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Parken. ÅWL Arkitekter.
Parken. ÅWL Arkitekter.
Profilbyggnad sedd från Dalviksgatan. Illustration: Dreem Arkitekter.
Profilbyggnad sedd från Dalviksgatan. Illustration: Dreem Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Vy från Torshamnsgatan som blickar söderut. ÅWL Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Vy från Torshamnsgatan som blickar söderut. ÅWL Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Fasad mot Torshamnsgatan. ÅWL Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Fasad mot Torshamnsgatan. ÅWL Arkitekter.
Höghuset med bottenvåning och torg. Illustration: Dreem Arkitekter.
Höghuset med bottenvåning och torg. Illustration: Dreem Arkitekter.
Översiktsbild. Planförslaget i förhållande till omgivningen. Illustration: Dreem Arkitekter
Översiktsbild. Planförslaget i förhållande till omgivningen. Illustration: Dreem Arkitekter
Norra delen av kv. Myvatten. Dreem Arkitekter.
Norra delen av kv. Myvatten. Dreem Arkitekter.
Situationsplan över planområdet. ÅWL och Dreem Arkitekter.
Situationsplan över planområdet. ÅWL och Dreem Arkitekter.
Bild över parkeringsområdet som planeras bebyggas.
Bild över parkeringsområdet som planeras bebyggas.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Uppdaterad