Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Projekt Planerat

Nya lägenheter och förskola i Kista

Kista

Förslaget omfattar byggnation av cirka 470 nya bostäder och en förskola inom fastigheten Isafjord 1 i korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Projektfakta

Parkering byggs om till nya lägenheter, förskola och park

Detaljplanen syftar till att omvandla befintliga parkeringsytor till ett levande bostadsområde med blandade funktioner som bostäder, förskola, centrum, kultur samt en park. Detaljplanen möjliggör cirka 470 bostäder i en halvsluten kvartersstruktur fem till nio våningar med variation i taklandskap och indragna volymer.

Detaljplanen möjliggör även för ett höghus med 29 våningar som ska utgöra ett nytt landmärke och samverka med befintliga landmärken i Kista. Förslaget innebär en högre bebyggelse mot de övergripande stråken som Torshamnsgatan och Kistavägen och en lägre bebyggelse in mot de mer uppbrutna kvartersgatorna.

I kvarter Myvatten föreslås bostäder, centrumfunktioner, kulturverksamhet och hotell/kontor. I kvarteren Skaftå och Dalvik möjliggörs för bostäder med lokaler i bottenvåning. Kvarteret Skaftå möjliggör även för en förskola med sex avdelningar. Vid Kistavägen/Grönlandsgatan föreslås en park samt en profilbyggnad med bostäder och lokaler för verksamheter.

Projektet överensstämmer med Stockholms stads mål att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö. Planändringen bidrar också till att uppfylla Stockholms stads bostadsmål. 

Kista växer och utvecklas

Kista pekas ut som ett av tre fokusområden i Stockholms stad. Kommunikationerna är goda med närhet till tunnelbanan och Helenelunds pendeltågsstation. Kista har stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling genom att fortsätta på den inslagna vägen mot en än mer attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och högre utbildning. I Kista pågår flera detaljplaner som sammantaget bidrar till Kistas utveckling.

Tidplan

  • Plansamråd ägde rum mellan 27 mars till 8 maj 2018.
  • Granskning ägde rum mellan 18 september till 16 oktober 2019.
  • Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2019.
  • Planen ska antas i Kommunfullmäktige under våren 2023.

Ägare

Klövern är ägare till fastigheterna inom projektet.
Klövern kommer bygga ut allmän plats, det vill säga gata, park och torg.

Illustration över förskolegården. ÅWL Arkitekter.
Illustration över förskolegården. ÅWL Arkitekter.
Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Vy över gaturummet och fickparken. ÅWL Arkitekter.
Parken. ÅWL Arkitekter.
Parken. ÅWL Arkitekter.
Profilbyggnad sedd från Dalviksgatan. Illustration: Dreem Arkitekter.
Profilbyggnad sedd från Dalviksgatan. Illustration: Dreem Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Vy från Torshamnsgatan som blickar söderut. ÅWL Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Vy från Torshamnsgatan som blickar söderut. ÅWL Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Fasad mot Torshamnsgatan. ÅWL Arkitekter.
Kvarteret Skaftå. Fasad mot Torshamnsgatan. ÅWL Arkitekter.
Höghuset med bottenvåning och torg. Illustration: Dreem Arkitekter.
Höghuset med bottenvåning och torg. Illustration: Dreem Arkitekter.
Översiktsbild. Planförslaget i förhållande till omgivningen. Illustration: Dreem Arkitekter
Översiktsbild. Planförslaget i förhållande till omgivningen. Illustration: Dreem Arkitekter
Norra delen av kv. Myvatten. Dreem Arkitekter.
Norra delen av kv. Myvatten. Dreem Arkitekter.
Situationsplan över planområdet. ÅWL och Dreem Arkitekter.
Situationsplan över planområdet. ÅWL och Dreem Arkitekter.
Bild över parkeringsområdet som planeras bebyggas.
Bild över parkeringsområdet som planeras bebyggas.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad