Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Projekt Planerat

Ombyggnad av kontorsområde i Kista

Kista

Fastigheten Hekla 1, som ligger i ligger i korsningen Isafjordsgatan och Kistagången planeras utvecklas och byggas ut med ny bebyggelse innehållande kontor med publika verksamheter i entréplan. Det finns två detaljplaner för Hekla 1, Hekla 1 del 1 och Hekla 1 del 2.

Bildgalleri Hekla 1 del 2

Vy över hus 2 i hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entrésituationer mot gaturummen. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Vy över hus 2 i hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entrésituationer mot gaturummen. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Vy över Isafjordsgatan med höghusets sockelvåning i fokus. Bild: White  Arkitekter/CF Möller
Vy över Isafjordsgatan med höghusets sockelvåning i fokus. Bild: White Arkitekter/CF Möller
Vy över hus 6 sett från Isafjordsgatan. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över hus 6 sett från Isafjordsgatan. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över hus 6 sett från Kistagången. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över hus 6 sett från Kistagången. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.

Projektfakta

Två olika detaljplaner för Hekla 1

Det pågår två detaljplaner för att möjliggöra förändringarna inom fastigheten Hekla 1:

  • Hekla 1 del 1 diarienummer 2015-11509
  • Hekla 1 del 2 diarienummer 2021-05642

Detaljplanen för Hekla 1 (diarienummer 2015 -11509) var ute på granskning den 27 mars–3 maj 2019. Efter granskningsskede valde stadsbyggnadskontoret att dela upp detaljplanen i två delar.

Hekla 1, del 1

Den första delen (diarienummer 2015 -11509) omfattar tillbyggnad av två befintliga kontorsbyggnader i fem våningar, en ny kontorsbyggnad i sju våningar, Grönlandsparken samt allmänna platser. Hekla 1, del 1 vann laga kraft 15 december 2021.

Hekla 1 del 1, Bygg- och plantjänstens webbplats

Hekla 1, del 2

Den andra delen (diarienummer 2021- 05642) omfattar bebyggelsen närmast Kistagången; ett kontorshus, ett bostadshus, en förskola och lokaler för publika verksamheter i entréplan. Planområdet är beläget i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången. Inför granskningen har riskfrågorna kopplade till Electrums gashantering och farligt godstransporter på Isafjordsgatan studerats vidare.

Hekla 1 del 2, Bygg- och plantjänstens webbplats 

Kontor byggs om

Detaljplanen för Hekla 1 del 1 (2015-11509) syftar till att möjliggöra utveckling och utbyggnad av kontorsfastigheten Hekla 1 med ny bebyggelse innehållande kontor med publika verksamheter i entréplan.

Detaljplanen för Hekla 1 del 2 (2021-05642) syftar till att möjliggöra utveckling och utbyggnad av kontorsfastigheten Hekla 1 med ny bebyggelse innehållande bostäder, förskola och kontor med publika verksamheter i entréplan.

Gamla lokaler får nytt liv

De befintliga byggnaderna längs Kistagången och kring Grönlandsparken uppfyller inte dagens krav på kontorslokaler. Byggnaderna har för låga våningshöjder och stängda bottenvåningar. Fastighetsägaren Vasakronan vill riva en del av byggnaden och ge möjlighet till nya kontors- och kommersiella lokaler med hög standard som kan attrahera nya hyresgäster. Nya bostäder och en ny förskola kommer också möjliggöras vilket bidrar till omvandlingen av Kistas verksamhetsområde till en blandad och levande stadsdel.

Projektet stämmer med Stockholm stads mål om att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö och fortsätta vara landets viktigaste arbetsplatsområden.

Projektet förbättrar tillgänglighet och integration i området genom att blanda olika verksamheter. Grönlandsparken rustas upp till en stadsdelspark i Kista

Tidplan

  • Samråd genomfördes andra kvartalet 2017.
  • Granskning 1 genomfördes 27 mars–3 maj 2019. Efter granskningen delades detaljplanen upp i två delar.
  • Granskning 2 av Hekla 1 del 2 pågick 25 augusti – 21 september 2021.
  • Detaljplan för för Hekla 1 del 1 antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 november 2021.
  • Hekla 1 del 2 godkändes i stadsbyggnadsnämnden 9 december 2021. Antagande av detaljplanen planeras till våren 2023.

  • Hekla 1 del 1 vann laga kraft 15 december 2021.

Ägare

Hekla 1 ägs av Vasakronan AB och Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad. 

Stockholms stad kommer ansvara för att bygga lokalgator samt rusta upp Grönlandsparken. Arbetena beräknas starta under den senare delen av 2024 men är beroende av när detaljplanen vinner laga kraft. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Hekla 1 del 1, Bygg- och plantjänsten
Hekla 1 del 2, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad