Gångväg i ett grönområde med gräsmatta och många träd.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

70 bostäder vid Sjöholmsvägen

Östberga

Staden planerar för att uppföra cirka 70 bostäder vid Sjöholmsvägen i Östberga. Syftet är också att stärka kopplingen mellan Östbergahöjden och Gamla Östberga.

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse vid Sjöholmsvägen i Östberga. Planen uppskattas kunna ge ett tillskott på cirka 70 bostäder. Syftet är också att förlänga Sjöholmsvägen vilket kan skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och stärka kopplingen mellan Östbergahöjden och Gamla Östberga.

Området

Planområdet är cirka 6 000 kvadratmeter och består till största del av kuperad parkmark.

Markägoförhållanden

Planområdet ligger inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Örby 4:1 som ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm: 21 oktober 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Nynke De Jong
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 499

Chris Goodall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 508

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Stadsutvecklingsområde Östberga

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad