Kartbild där planområdet är markerat med rosa linje.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder i östra Östberga

Östberga

Vid Östbergabackarna, öster om Östberga centrum, planeras för cirka 120 bostäder. Planen är en del av utvecklingsprogrammet för Östberga.

Den nya bebyggelsen föreslås innehålla cirka 90 bostadsrätter och cirka 30 studentbostäder som ska upplåtas som hyresrätter. Det planeras även för lokaler i bottenvåningarna längs gatan närmast Östberga centrum.

Förutom ny bostadsbebyggelse syftar planen till att stärka kopplingen mellan Östberga centrum och Årstafältet. Det ska ske bland annat genom att omvandla Centrumgatan till en stadsgata med publika lokaler och entréer i bottenvåningarna som är vända mot gatan.

Området

Planområdet består idag av parkmark, parkeringsplatser och en elnätsstation.

Markanvisning

I december 2021 beslutade Exploateringsnämnden om markanvisning till JM.

En del av programmet för Östberga

Planområdet ingår i det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: december 2021.

Tidplanen är förskjuten på grund av samordningen med nya tunnelbanan. Vi uppdaterar med mer information så snart som möjligt. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ola Grimell
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 274 77

Chris Goodall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 508

Stadsutvecklingsområde Östberga

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad