Stadsutvecklingsområde Östberga

Staden föreslår nära 1 000 nya bostäder, nya förskolor och bättre kopplingar till stadsdelarna runtomkring. I slutet av augusti 2019 godkändes ett övergripande program för Östberga i stadsbyggnadsnämnden. Hösten 2020 startade planarbetet med det första området; Östberga norra.

I programmet föreslår staden cirka 960 nya bostäder, förskolor, parker och stråk i Östberga. Fler människor som flyttar in skapar mer liv och rörelse och större trygghet i området. Det ger också ett större underlag för service och ökade möjligheter att satsa på kollektivtrafiken. I Östberga planeras även för en ny tunnelbanehållplats som beräknas vara färdigställd 2035.

Östberga vävs ihop med andra stadsdelar

Staden har som mål att Östberga ska bli en del av en sammanhållen stad. Programmet innehåller därför olika åtgärder för att koppla ihop Östberga med intilliggande stadsdelar. Ett exempel är ny bebyggelse i Östberga som vävs ihop med de nya kvarteren på Årstafältet.

Ett annat är att Östberga och Liseberg knyts ihop genom att grönområdet i dalgången utvecklas och får aktiviteter som lockar besökare från båda stadsdelarna.

Bilder

Flera aktörer samverkar

Programmet har tagits fram av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Kontoren har nära samarbete med stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm och Samverkan Östberga. Samverkan Östberga är ett samverkansprojekt mellan staden, Omsorgsborgen och polisen som jobbar för utveckling av Östberga.

Tidsplan

  • Sommaren 2017 hölls programsamråd där allmänheten och andra remissinstanser fick möjlighet att tycka till om förslaget. Sedan dess har staden sammanställt de synpunkter som kom in, analyserat vilka eventuella ändringar som behöver göras och gjort kompletterande utredningar.
  • I augusti 2019 klubbades det omarbetade programmet igenom i stadsbyggnadsnämnden.
  • Hösten 2020 inleddes arbetet med detaljplaner i projektet. Då påbörjades arbetet med ett samlat planförslag för norra Östberga.
  • Efter sommaren 2021 startar planarbetet för området på höjden mellan Huddingevägen och Tussmötevägen. Totalt beräknas utbyggnaden av Östberga att pågå i cirka tio år.

Markanvisningar

Svenska Bostäder fick i juni 2017 en markanvisning för 220 hyresrätter i norra Östberga, mellan Åbyvägen och Östbergabackarna.

I februari 2018 gjordes ytterligare tre markanvisningar: Byggvesta för 105 bostadsrätter, Einar Mattsson för 135 hyresrätter och Sveafastigheter Bostad för 125 hyresrätter. Sveafastigheters markanvisning omfattar även två förskolor med totalt 10 avdelningar.

I november 2020 markanvisade staden ett område på höjden mellan Huddingevägen och Tussmötevägen, till Bonava. Här planeras cirka 150 nya bostäder.

Bonava fick i juni 2021 en markanvisning för cirka 70 lägenheter i Kvarnberget, ett område söder om Östbergabackarna.

Bilder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. Här kan du bland annat ta del av det antagna programmet för Östberga.

Bygg- och plantjänsten

Projekt i stadsutvecklingsområdet Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad