Fotomontage över skolgården med ny skolbyggnad till höger i bild. Bild: Arkitema Architects
Projekt Planerat

Utbyggnad av Nybohovsskolan, ny idrottshall och förskola

Liljeholmen

Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av Nybohovsskolan med en ny skolbyggnad samt en ny större idrottshall. Befintlig förskola planeras också att ersättas med en större förskola med 8 avdelningar.

Markundersökningar, vecka 23

6-10 juni genomförs markundersökningar i ett större område runt Nybohovsskolan. Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av exploateringskontoret. Markundersökningen är en del i utredningsarbetet för ny skola, förskola och idrottshall på platsen. Detaljplanen planeras att gå ut på granskning under kvartal 3, 2022.

Projektfakta

Nybohovsskolan byggs ut

Detaljplaneförslaget avser utbyggnad av Nybohovsskolan. Idag går cirka 170 elever i årskurserna F-6 på skolan. Efter utbyggnaden kommer den att ha plats för 900 elever i årskurserna F-9. Den befintliga skolbyggnaden föreslås bevaras med befintlig utformning och genom detaljplanen införs även skyddsbestämmelser för byggnaden. Den nya skolbyggnaden placeras i slänten sydväst om den befintliga Nybohovsskolan. Byggnadens föreslagna placering innebär att den fungerar som bullerskydd för skolgården och att mycket av den befintliga skolgårdsytan kan bevaras. Skolgården föreslås utvidgas mot den nya skolbyggnaden i söder samt mot naturmarken i väster och mot befintlig gångväg i norr. Nya lekytor planeras i skolgårdens västra del och det görs även plats för en ny multisportplan. 

Ny idrottshall

En ny fullstor idrottshall planeras i planområdets östra del, på en av de befintliga fotbollsplanerna. Idrottshallen planeras att både användas för skolans idrottsundervisning och vara tillgänglig för idrottsföreningar kvällar och helger. Hallens fasad föreslås bestå av två skikt där det yttre skiktet utgörs av ett stort grafiskt motiv genom perforering i plåt. Fotbollsplanen som blir kvar föreslås flyttas något österut och görs om till en plan för fem spelare per lag. 

Förskola med 8 avdelningar

Den befintliga förskolan planeras att ersättas med en ny större förskola. Den nya förskolan får 8 avdelningar som rymmer cirka 144 förskoleplatser. Byggnaden föreslås formas som en treuddig stjärna och utförs i suterräng med totalt två våningsplan. Barnen får därmed direkt tillgång till förskolegården från båda våningarna. 

Behov av fler skol- och förskoleplatser

Inom stadsdelsområdet Liljeholmen-Hägersten finns behov av att bygga nya samt att utöka kapaciteten i befintliga skolor och förskolor. Inom stadsdelsområdet håller tre nya skolor på att byggas och fyra befintliga skolor planeras att byggas ut, varav Nybohovsskolan är en. Dessutom bedöms ytterligare två nya skolor behöva byggas i stadsdelsområdet på sikt. 

Preliminär tidplan 

  • Arbetet med detaljplanen startade i juni 2017
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd 25 maj - 5 juli, 2021
  • Granskning av detaljplanen är planerat till kvartal 3, 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden är planerat till kvartal 4, 2022.

Byggaktör

SISAB skolfastigheter i Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Flygvy över planerad bebyggelse sett från öster. Bild: Arkitema Architects
Fotomontage över entrén till skolområdet. Bild: Arkitema Architects
Fotomontage över entrén till skolområdet. Bild: Arkitema Architects
Fotomontage över ny idrottshall. Bild: Arkitema Architects
Fotomontage över skolgården med ny skolbyggnad till höger i bild. Bild: Arkitema Architects
Illustrationsplan. Bild: AFRY

Kontakt

Carl-Henrik Barnekow

Stadsbyggnadskontoret

Hanna Ljungqvist

projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad