Skolbyggnad och skolgård med lekställningar, fotbollsplan och lekytor med lekande barn. Skolgården är omgiven av tallar, illustration.
Fotomontage över skolgården med ny skolbyggnad till höger i bild. Bild: Arkitema Architects
Projekt Planerat

Utbyggnad av Nybohovsskolan, ny idrottshall och förskola

Liljeholmen

Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av Nybohovsskolan med en ny skolbyggnad samt en ny större idrottshall. Befintlig förskola planeras också att ersättas med en större förskola med 8 avdelningar.

Projektfakta

Nybohovsskolan byggs ut

Detaljplaneförslaget avser utbyggnad av Nybohovsskolan. Idag går cirka 170 elever i årskurserna F-6 på skolan. Efter utbyggnaden kommer den att ha plats för 900 elever i årskurserna F-9. Den befintliga skolbyggnaden föreslås bevaras med befintlig utformning och genom detaljplanen införs även skyddsbestämmelser för byggnaden. Den nya skolbyggnaden placeras i slänten sydväst om den befintliga Nybohovsskolan. Byggnadens föreslagna placering innebär att den fungerar som bullerskydd för skolgården och att mycket av den befintliga skolgårdsytan kan bevaras. Skolgården föreslås utvidgas mot den nya skolbyggnaden i söder samt mot naturmarken i väster och mot befintlig gångväg i norr. Nya lekytor planeras i skolgårdens västra del och det görs även plats för en ny multisportplan. 

Ny idrottshall

En ny fullstor idrottshall planeras i planområdets östra del, på en av de befintliga fotbollsplanerna. Idrottshallen planeras att både användas för skolans idrottsundervisning och vara tillgänglig för idrottsföreningar kvällar och helger. Hallens fasad föreslås bestå av två skikt där det yttre skiktet utgörs av ett stort grafiskt motiv genom perforering i plåt. Fotbollsplanen som blir kvar föreslås flyttas något österut och görs om till en plan för fem spelare per lag. 

Förskola med 8 avdelningar

Den befintliga förskolan planeras att ersättas med en ny större förskola. Den nya förskolan får 8 avdelningar som rymmer cirka 144 förskoleplatser. Byggnaden föreslås formas som en treuddig stjärna och utförs i suterräng med totalt två våningsplan. Barnen får därmed direkt tillgång till förskolegården från båda våningarna. 

Behov av fler skol- och förskoleplatser

Inom stadsdelsområdet Liljeholmen-Hägersten finns behov av att bygga nya samt att utöka kapaciteten i befintliga skolor och förskolor. Inom stadsdelsområdet håller tre nya skolor på att byggas och fyra befintliga skolor planeras att byggas ut, varav Nybohovsskolan är en. Dessutom bedöms ytterligare två nya skolor behöva byggas i stadsdelsområdet på sikt. 

Tidplan

  • Arbetet med detaljplanen startade i juni 2017
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd 25 maj – 5 juli, 2021
  • Planförslaget är på granskning 10 maj – 20 juni 2023.
  • Antagande kvartal 3, 2023.

Byggaktör

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Flygvy över området med nya byggnader, illustration.
Flygvy från öster.
Gångstråk som leder till skolområdet omgivet av tallar och lövträd. Barn i rörelse, illustration.
Vy mot ny förskola från norr.
Vy mot ny idrottshall, människor i rörelse, illustration.
Vy mot ny idrottshall från norr.

Kontakt

Anine Rondén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Konsult

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad