Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Projekt Pågående

Radhus vid Sköndalsvägen

Sköndal

15 nya radhus byggs på fastigheten Sköndal 2:1 längs med Sköndalsvägen vid korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen. Träd planteras längs med gatan som också får bilparkering.

Pågående arbeten

Projektfakta

15 radhus i två grupper

Korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen får nya radhus som kompletterar befintliga radhus och villor på gatan. Planområdet är ett långsmalt grönområde mellan befintlig radhusbebyggelse och Sköndalsvägen med en gång- och cykelväg. Bebyggelsen placeras så att värdefulla träd och natur kan bevaras.

Planen ska även utvidga gatumark för att bygga ett nytt huvudcykelstråk, en ny busshållplats och en bussfil längs Sköndalsvägen.

Bostäder behövs i Stockholm

Värdet av att få fler bostäder i Stockholm motiverar att göra avsteg från nationella riktvärden för trafikbuller enligt Stockholmsmodellen. Sköndals centrum ligger 500 meter bort och det är cykelavstånd till Farsta centrum. Flera busslinjer trafikerar hållplatserna intill planområdet, bland annat busslinjer till Gullmarsplan, Skarpnäck, Farsta och Tyresö.

Tidplan

  • Start PM tredje kvartalet 2014
  • Samråd fjärde kvartalet 2014
  • Granskning 20 juni – 29 augusti 2018
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden mars 2019
  • Laga kraft 2019-07-16. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena. Länsstyrelsens beteckning: 404-12927-2019.
  • Byggstart av radhus under september 2021.

 

Ägare och byggherre

Staden är fastighetsägare inom området. Byggherre med markanvisning är Sköndals Projektering AB. 

Bildgalleri

Ena radhusgruppen sedd från parken. Kvartersmarkens möte med parkmarken ska präglas av grönska. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från parken. Kvartersmarkens möte med parkmarken ska präglas av grönska. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Karta.
Området markerat med svart streckad linje.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av den gällande planen
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Kibria Azad Khan

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Schönning

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad