Gatuvy, livfullt bostadsområde, illustration.
Illustration: Nyréns arkitektkontor
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

335 nya bostäder vid Bjursätragatan

Rågsved

Vid Bjursätragatan planerar staden cirka 335 nya bostäder. De förberedande markarbetena är nu avslutade och bygget av bostäder inleddes hösten 2023.

Naturlekplats och utegrill klara

Nu är naturlekplatsen och utegrillen precis söder om Rågsvedsvägen 107-135 klara. Fortfarande finns vissa avspärrningar kvar för skydda ytorna tills dess att gräset etablerat sig. 

Det hela är så kallad grönkompensation för bostäderna i projektet. Grönkompensation innebär att staden på något sätt kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder.


Bostadsbygge pågår

Bygget av Stockholmshems och Titanias hyresrätter pågår. Under byggtiden kan framkomligheten längs Bjursätragatan begränsas på grund av byggarbeten och transporter.

335 hyresrätter planeras

De nya husen vid Bjursätragatan planeras i två kvarter, ett med 125 hyresrätter som Stockholmshem bygger och ett med drygt 200 hyresrätter som Titania bygger. Stockholmshems hyresrätter är en del av Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader.

Staden har som ambition att de nya husen vid Bjursätragatan ska bidra till ett mer aktivt stadsliv. De hus som byggs utmed gator får därför entréer ut mot gatan. Det ger mer liv och rörelse på gatan och ökar trygghetskänslan i området. I mitten av kvarteret skapas en öppen plats med en lokal för butik eller café.

Naturlekplats i naturreservatet

Efter att bostäderna är klara kommer nya träd planteras längs Bjursätragatan som ska ersätta de träd som tas bort i samband med förberedande markarbeten. I denna senare etapp anläggs även en trappa för att öka tillgängligheten till Rågsveds naturreservat samt en naturlekplats i naturreservatet.

Naturlekplatsen är så kallad grönkompensation för bostäderna i projektet. Grönkompensation innebär att staden på något sätt kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder.

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden cirka 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna används även i planeringen av det här projektet vid Bjursätragatan.

Bilder

Bild: 2A Entreprenad
Titanias hyresrätter. Bild: 2A Entreprenad
Väg längs bostäder, människor promenerar, illustration.
Sett från korsningen Rågsvedsvägen och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor

Att bo vid en byggarbetsplats

Tidsplan

  • Sommaren 2019: Granskning av detaljplanen.
  • April 2020: Detaljplanen vann laga kraft.
  • Augusti 2021: Start för förberedande gatu- och ledningsarbeten.
  • Hösten 2023: Byggstart för bostäderna.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

 

 

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Yusuf Ahmed
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 639

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Fokus Hagsätra Rågsved

Projekt i Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad