Flygbild över Slakthusområdet med etapp 1 inritad med en vit linje.
Projekt Pågående

Slakthusområdet etapp 1 - Fållankvarteren

Johanneshov

Fållankvarteren omfattar cirka 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan blir det lokaler för handel och restauranger. Planen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.

Nyheter

Bildgalleri

Strukturplan med Fållankvarteren etapp 1 i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Strukturplan med Fållankvarteren etapp 1 i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Flygbild över Slakthusområdet med etapp 1 inritad med en vit linje.
Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.

Projektfakta

Fållankvarteren omfattar cirka 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan blir det lokaler för handel och restauranger. Planen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.

Inom etappen kommer det finnas två parker; naturparken Frötallen i väst och en stadspark kallad Fållan. Utöver det anläggs några mindre så kallade fickparker inne i kvarteren. Fållankvarteren omfattar även en förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och en utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen möjliggörs. De båda gatorna är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stadsdelar.

Styrande frågor i första etappen

Etapp 1, kallat Fållankvarteren ligger närmast den historiska kärnan av området, men innehåller främst nya byggnader och kvarter. De tillkommande byggnaderna är utformade så att de förhåller sig lugnt till omgivningen samtidigt som de bidrar till att skapa en ny årsring i området. Den nya kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering, material och färgskala, och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen.

Hållbara lösningar för trafik- och mobilitet står i fokus i etappen, liksom för hela Slakthusområdet. Utformningen av kvarter och gaturum gynnar fotgängare och cykeltrafik, framför biltrafik. Bottenvåningarnas utformning och innehåll är viktiga för att bidra till vistelsevärden på gaturum. Frågor som varit i fokus är placering av lokaler i lämpliga lägen, utformning av detaljer och material samt grönska vid fasader.

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området. 3D-modell över Slakthusområdet.

Preliminär tidplan

 • Hela Slakthusområdet planeras bli klart 2033
 • Planerad inflyttning i området 2025-2026
 • Första bostadshusen börjar byggas 2024
 • Ledningsarbeten och utbyggnad av nya gator 2023-2024
 • Laga kraft i stadsbyggnadsnämnden 11 maj 2021
 • Antagande i kommunfullmäktige 12 april 2021
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020
 • Granskning pågick 26 augusti till 22 september 2020
 • Samrådsmöte och framtidsvandring 6 november 2019
 • Samråd 15 oktober till 30 november 2019

Byggaktörer

Planförslaget har tagits fram tillsammans med byggaktörer som fått markanvisning. 

Mer information

Se Informationsblad med samrådsförslaget om Slakthusområdet etapp 1.

Se karta för promenad i Slakthusområdets första etapp, med sex olika vy-punkter i 3D via QR-koder.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Frågor och svar

Kontakt

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Emma Kling

Projektledare, exploateringskontoret

Fredrik Ågren

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2024

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i Stockholm med mat, kultur och upplevelser

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad