Slakthusområdet med första etappen markerad med vitt streck.
Slakthusområdet med första etappen markerad med vitt streck.
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 1 - Fållankvarteren

Johanneshov

Första etappen i Slakthusområdet, kallat Fållankvarteren (Kylfacket 1 m fl, diarienummer 2017-02397) var på samråd 15 oktober till 30 november 2019. Etappen sätter grund för utvecklingen i området, med cirka 900 bostäder, en grundskola, en idrottshall, tre förskolor, kontor, handel och service.

Projektfakta

Fållankvarteren omfattar cirka 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan planeras lokaler för handel och restauranger. Planen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.

Inom etappen föreslås två parker, naturparken Frötallen i väst och en stadspark kallad Fållan. Utöver det planeras några mindre så kallade fickparker inne i kvarteren.

Fållankvarteren omfattar även en förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och en utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen möjliggörs. De båda gatorna är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stadsdelar.

Styrande frågor i första etappen

Etapp 1, kallat Fållankvarteren ligger närmast den historiska kärnan av området, men kommer främst att innehålla nya byggnader och kvarter. De tillkommande byggnaderna är utformade så att de förhåller sig lugnt till omgivningen samtidigt som de bidrar till att skapa en ny årsring i området. Den föreslagna kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering, material och färgskala, och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen.

Trafik- och mobilitetsfrågor är en central fråga etappen, liksom för hela Slakthusområdet. Utformningen av kvarter och gaturum ska gynna fotgängare och cykeltrafik, framför biltrafik. Bottenvåningarnas utformning och innehåll är viktiga för att bidra till vistelsevärden på gaturum. Frågor som varit i fokus är placering av lokaler i lämpliga lägen, utformning av detaljer och material samt grönska vid fasader.

Preliminär tidplan

 • Samråd 15 oktober till 30 november 2019
 • Samrådsmöte och framtidsvandring 6 november 2019
 • Samrådsredogörelse beslutad i stadsbyggnadsnämnden 20 februari 2020
 • Granskning 26 augusti till 22 september 2020
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden december 2020
 • Antagande i kommunfullmäktige andra kvartalet 2021
 • Planen vinner laga kraft under första kvartalet 2022
 • De första bostadshusen börjar byggas 2023 med planerad inflyttning 2025-2026
 • Hela Slakthusområdet planeras bli klart 2033

Markanvisade byggaktörer

Planförslaget har tagits fram tillsammans med markanvisade byggaktörer. 

 • Atrium Ljungberg ska bygga kontor, restaurang och kommersiella lokaler
 • Slakthusgränd ska bygga bostadsrätter och en förskola
 • Svenska hem i Bromma ska bygga bostadsrätter
 • Åke Sundvall ska bygga bostadsrätter
 • Fastsam ska bygga hyresrätter
 • Primula ska bygga hyresrätter och en förskola
 • Svenska Studenthus ska bygga studentbostäder, forskarbostäder som hyresrätter och en förskola
 • Fastighetskontoret ska bygga en ny idrottshall i studentbostadskvarteret
 • Sisab ska bygga en grundskola för cirka 900 elever
 • Stockholm parkering ska bygga ett mobilitets- och parkeringshus

Mer information

Se Informationsblad om Slakthusområdet etapp 1.

Se karta för promenad i Slakthusområdets första etapp, med sex olika vy-punkter i 3D via QR-koder.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Bildgalleri

Slakthusområdet med första etappen markerad med vitt streck.
Slakthusområdet med första etappen markerad med vitt streck.
Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Digital 3D-vy över Slakthusområdet med etapp 1 i förgrunden.
Digital 3D-vy över Slakthusområdet med etapp 1 i förgrunden.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Eric Dahlén

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2023

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i söderort inom mat, kultur och upplevelser

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad