Vy längs med gata med omgivande bostadshus i stadsmiljö, fotomontage.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Tengdahlsgatan

Södermalm

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Tengdahlsgatan på plats som idag används som parkering ska tas fram. Förslaget berör Färgarplan, en del av fastigheten Södermalm 8:57.

Förslaget ska göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Tengdahlsgatan i anslutning till Tengdahlsparken, på Södermalm. Planen uppskattas ge ett tillskott på cirka 50 nya bostäder fördelade på tre fristående flerbostadshus i fem våningar med en indragen sjätte våning. Bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter. I en del av den förhöjda bottenvåningen föreslås lokaler och i källarplanet blir det parkeringsplatser. Elnätstationen som finns idag på platsen flyttas till källardelen i en av den nya byggnaderna.

Byggnaderna på Färgarplan föreslås byggas med en stomme av trä och ska ha fasad av trä. Den förhöjda sockelvåningen kan vara i sten.

Förslaget i 3D

Staden har tagit fram en 3D-modell över förslaget.

Parkeringsplats blir bostäder

Förslaget ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i korsningen Tengdahlsgatan och Barnängsgatan. På platsen finns idag bland annat en asfalterad parkering med plats för 16 bilar.

Bilder

Innergård med omgivande flerbostadshus i stadsmiljö, fotomontage.
Vy längs med gata med äldre och ny bebyggelse, stadsmiljö, fotomontage.
Flygvy över området med planområdet markerat med rött.
Flygvy över området med ny bebyggelse, fotomontage.

Stockholm ska växa

Planförslaget ligger i linje med stadsbyggnadsmålet ”En växande stad” som innebär att Stockholm ska fortsätta växa och att fler ska ha möjlighet att hitta bostad. I utbyggnadsstrategin ”Möjliggöra värdeskapande kompletteringar” står att alla stadsdelar ska utvecklas för att bostads- och hållbarhetsmål ska kunna uppnås och att det kan göras möjligt genom kompletteringar av befintlig bebyggelse.

Tidsplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden november 2015
  • Samråd, 30 maj–11 augusti 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 4 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Färgarplan, som är en del av fastigheten Södermalm 8:57, ägs av Stockholms stad och är markanvisad till Folkhem Trä AB.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Nynke De Jong
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 499

Kamilla Nerell
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 634

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad