Projekt Pågående

Upprustning och nya träd på Pukslagargatan

Älvsjö

Under sommaren 2023 kommer Stockholms stad att rusta upp Pukslagargatan. Gångbanan på norra sidan renoveras och gatan kommer att få ny beläggning och ny kantsten. Befintliga träd får nya växtbäddar och nya träd planteras längs gatan. Belysningen på sträckan kommer att bytas ut.

Projektfakta

På sträckan Pukslagargatan 38–48 finns delar av en tidigare allé, som idag består av åtta askar (Fraxinus excelsior). Gångbanorna är smala och på några platser växer träden mitt i gångbanan. Gatan är i behov av upprustning.

Förberedande arbeten

Renovering av vatten- och avloppsledningar

Under våren 2023 renoverar Stockholm Vatten och Avfall vatten- och avloppsledningar längs sträckan. Detta för att trygga framtidens dricksvatten-försörjning och avloppshantering. Arbetet har planerats in tidsmässigt för att ske innan Stockholms stads trafikkontor påbörjar arbete på gatan.

Beskärning av buskar och växtlighet

För att arbetet på gatan ska gå att genomföra behöver buskar och annan växtlighet som sträcker sig utanför tomtgränserna på Pukslagargatan 38–48 beskäras. Trafikkontoret har informerat berörda fastighetsägare via brev.

Ny beläggning, nya träd och belysning

Under sommaren 2023 kommer gatan att få ny beläggning och ny kantsten. Gångbanan på norra sidan renoveras.

Befintliga träd får nya växtbäddar med kolmakadam för att kunna leva många år framöver. Den tidigare allén kommer att till viss del återskapas genom att nya träd planteras på sträckan. Träden planteras efter att det övriga projektet är avslutat. Plantering är planerad till hösten 2023.

I samband med arbetet byts den offentliga belysningen ut till ny miljövänlig och energisnål belysning. Kablar som hör till belysningen läggs i marken för att säkerställa en mer driftsäker belysning på gatan.

När arbetet är klart kommer gatan att enkelriktas.

Boende påverkas under byggtiden

Under byggtiden kommer gatan att stängas av i etapper. Framkomligheten till berörda fastigheter kan påverkas men det kommer vara möjligt att komma fram.

Tidplan

  • Stockholm Vatten och Avfalls arbete pågår mars 2023–juni 2023
  • Beskärning av buskar och växtlighet inför byggstart sker maj-juni 2023
  • Byggstart planeras till juni 2023
  • Arbetet planeras vara genomfört hösten 2023

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad