dcsimg
Tidig visionsbild, Wester och Elsner arkitekter.
Projekt Planerat

Utveckling av Liljeholmens centrum

Liljeholmen

Genom en överdäckning av tunnelbanespåret kan Liljeholmens centrum växa och utvecklas. Planförslaget innebär en utbyggnad gallerian, påbyggnad av befintliga kontorshus och tillskott av cirka 200 bostäder i centrum. Passagen mellan Trekantsparken och Liljeholmstorget ska öppnas upp och göras mjukare och tryggare.

Projektfakta

Större galleria, fler arbetsplatser och nya bostäder

Planförslaget innebär en överdäckning av tunnelbanespåren omedelbart väster om befintlig stationsbyggnad i Liljeholmens centrum. På överdäckningen planeras två våningar för kommersiella lokaler vilka kopplas samman med gallerian. I denna del prövas möjligheten att inrymma biograf.

På gallerians tak planeras en yta som omgärdas av kontorsbyggnader och nya bostadshus. Bostadshusen placeras med utsikt över Trekantsparken. Framför centrumbyggnaden, på befintlig parkeringsplats vid Trekantsparken, föreslås punkthus i 10-12 våningar. Sammanlagt innefattar planen cirka 200 bostäder.

Planen tillför även nya arbetsplatser som bidrar till att stärka Liljeholmen som arbetsplatskluster i Söderort. Befintlig kontorsbyggnad byggs på och får en tillbyggnad i planens östra del.

Lokala kopplingar stärks

Planförslaget bidrar till att stärka Liljeholmens centrum och Trekantsparken som knutpunkt och mötesplats. Målet är att levandegöra hela centrum och skapa tydligare kopplingar mellan Liljeholmstorget, Trekantsparken och omkringliggande områden. Av stor vikt i sammanhanget är att utveckla övergången mellan centrum och Trekantsparken som idag upplevs som en otrygg baksida. Bland annat innebär förslaget att den södra delen av Trekantsparken rustas upp och att en ny trappa byggs upp till biljetthallens utgång och Liljeholmstorget. Passagen kan därmed öppnas upp och göras tryggare.

Byggaktör

Citycon AB.

Tidplan

  • Start-PM antogs 14 december, 2018. Detta innebär att detaljplanearbetet startar. 
  • Samråd planeras till kvartal 1, 2021.
  • Granskning planeras till kvartal 1, 2022.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 3, 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad