Visionsbild som visar planförslaget, vy från Liljeholmstorget
Visionsbild från Liljeholmstorget. Bild: tmrw.se och Citycon AB
Projekt Planerat

Utveckling av Liljeholmens centrum

Liljeholmen

Området kring Liljeholmens centrum ska stärkas och levandegöras. Genom en överdäckning av tunnelbanespåret kan Liljeholmens centrum växa och utvecklas. Planförslaget innebär en utbyggnad gallerian, nya och utbyggda kontorshus samt hotell, cirka 120 bostäder och en förskola.

Projektfakta

Större galleria, fler arbetsplatser, hotell och förskola

Planförslaget innebär en överdäckning av tunnelbanespåren vid Liljeholmens centrum. Överdäckningen byggs på med nya byggnader i upp till 16 våningar. De två nedersta planen blir centrumlokaler, en utbyggnad av Liljeholmstorgets Galleria. Övriga plan blir i huvudsak kontor samt hotell och tillfälligt långtidsboende. Genom centrumet planeras en allmänt tillgänglig inomhuspassage som förbinder Liljeholmstorget med centrumets nya entréplats i väster, vid Nybohovsbacken.

Det befintliga kontorshuset ”K-konsulthuset” föreslås också rustas och byggas på med ytterligare tre våningar. Mot Nybohovsbacken i söder föreslås en ny förskola med fyra avdelningar som får förskolegård ovanpå gallerians godsterminal.

Cirka 120 bostäder och ny lokalgata

På den befintliga parkeringsplatsen, norr om tunnelbanespåren, planeras två bostadshus med sammanlagt cirka 120 bostäder. Byggnaderna föreslås bli 12 och 16 våningar höga. Mellan centrumbyggnaden och bostadshusen anläggs en ny gata på samma nivå som Liljeholmstorget. Den nya gatan regleras som ett gångfartsområde och får en stadsmässig karaktär med entréer till bostäder, kontor, hotell och lokaler på båda sidor och en ny entré till hissen till Nybohovsbacken i slutet.

Liljeholmstorget och Trekantsparken

Den smala trappan från Liljeholmstorget ner till Trekantsparken föreslås bytas ut mot en bred, terrasserad, sittvänlig trappa. Passagen från torget till parken öppnas därmed upp och blir en plats för vistelse i tre nivåer. I planen ingår även en upprustning av Liljeholmstorget med målet att skapa mer ytor för vistelse och torgaktivitet och minska fordonstrafiken. Torgets exakta utformning avgörs efter samrådet.

Lokala kopplingar stärks

Planförslaget bidrar till att stärka Liljeholmens centrum och Trekantsparken som knutpunkt och trivsam mötesplats i området. Målet är att levandegöra hela centrum och skapa tydligare kopplingar mellan Liljeholmstorget, Trekantsparken och Nybohovsbacken.

Byggaktör

Citycon AB

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs 14 december, 2018. Detta innebär att detaljplanearbetet startar. 
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd 2 februari till 15 mars 2021.
  • Detaljplanen planeras gå på granskning i kvartal 4, 2023.

Bildgalleri

Planförslaget sett mot sydväst. Bild: tmrw.se
Vy från Trekantsparken. Bild: tmrw.se
Vy mot söder över sjön Trekanten. Bild: Citycon
Vy från Hojgränd. Bild: Citycon
Ny entréplats vid infarten till Hojgränd, vid Nybohovsbacken. Bild: Citycon
Ny entréplats vid infarten till Hojgränd, vid Nybohovsbacken. Bild: Citycon
Den nya lokalgatan Södra Liljeholmsgränd. Gallerian till vänster och nya bostadshus till höger. Bild: Citycon
Ny sittvänlig trappa mellan Trekantsparken och Liljeholmstorget. Bild Citycon

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om utvecklingen av Norra Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad