dcsimg
Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vi bygger om Vasagatan för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Välkommen till nya Vasagatan år 2021.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest trafikerade gator. Från 2018 till 2021 förändras Vasagatan och ger plats för bredare trottoarer, fler träd, ny gatubelysning och fler sittplatser samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får bättre cykelbanor.

Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, och City i Samverkan deltar som samordnande part.

Projektfakta

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2021

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi kommer att bygga på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Vi gör tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2021.

Området som ska byggas om i projekt Vasagatan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att ta del av vårt nyhetsbrev med information om vad som händer i projektet, anmäl dig till nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se.

Aktuellt i projektet

Under 2019 planerar vi att fortsätta bygga på samma sida av Vasagatan, det vill säga den västra sidan. Det omfattar sträckan från Järnvägsparken, längs med Centralstationen, taxiplatsen, förbi Vasaplan fram till Kungsgatan. Arbetet inkluderar även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Arbetena påbörjas i april. I södra änden fortsätter arbeten i området mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken. I norra änden påbörjas arbetet med att bygga cykelbanor vid Norra Bantorget.

Arbeten mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken

I april påbörjar vi arbetet med att bygga klart det avstängda området på Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken. Arbetena består först av rivning av befintliga plattor, kantsten och asfalt. Därefter gör vi ledningsarbeten samt förbereder för ny gatubelysning och gräver gropar för träd. Slutligen lägger vi nya plattor, sätter upp vägskyltar och placerar ut bänkar. Etappen beräknas pågå fram till hösten 2019. När arbetet är klart kommer denna del av Vasagatan att ha bättre trafiksäkerhet för såväl cyklister och gående som för bilister. Belysningen kommer att förbättras och det kommer att finnas fler sittplatser. De nya träden kommer att placeras ut först plats när det är säsong för att plantera träd, tidigast hösten 2019.

Det är fortfarande ett körfält i varje riktning för fordonstrafiken förbi arbetsområdet på Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken.

Att cykla eller gå mellan Centralstationen och Tegelbacken

Cyklister och gående leds om enligt anvisningar på platsen. Gångbanorna på västra sidan längs med Vasagatan, mellan Järnvägsparken och Centralplan, är fortsatt avstängda och gående hänvisas till befintlig gångbana närmast Centralstationen. Cyklister kan färdas förbi arbetsområdet i ett cykelfält som gränsar till körbanan. Kartan nedan visar omledning för gående och cyklister.

Karta som visar framkomligheten för cyklister och gående på Vasagatans västra sida under tiden vi bygger om Söderkopplet.

Arbeten vid Norra Bantorget

I april planerar vi att även starta arbetet med att bygga cykelbanor vid Norra Bantorget. Byggarbeten kommer att ske på Barnhusgatan mellan Västmannagatan och Torsgatan samt parallellt på Östra Järnvägsgatan från korsningen Torsgatan/Barnhusgatan samt korsningen med Olof Palmes gata.

Vi behöver lägga om trafiken i området under byggtiden. Bil- och cykeltrafik som normalt går från Vasagatan, via Barnhusgatan och Torsgatan norrut kommer ledas om från Vasagatan, via Västmannagatan och Kammakargatan ned till Torsgatan. Gående kan passera förbi arbetsområdet på Barnhusgatan under hela byggtiden. I området vid Östra Järnvägsgatan utanför Hotel Clarion Sign kommer vägbanan att bli smalare under byggtiden. Både bilar och cyklar kan ta sig förbi området i sydlig riktning mot Centralstationen. Gående kommer kunna passera närmast hotellet.

Gående kommer under hela byggtiden att ha tillgång till parken, men kommer inte att kunna passera genom parken. Ingången till parken blir från Olof Palmes gata.

Arbetet vid Norra Bantorget beräknas bli klart sommaren 2019. Då kommer platsen att ha nya cykelbanor och bättre trafiksäkerhet för cyklister och gående.

Påverkan i området

Du som bor, arbetar eller passerar nära vårt arbetsområde kan påverkas av buller när vi bygger om. Under perioder kommer vi att riva och fräsa bort asfalt, vilket stundtals kan låta mycket. Våra arbetstider är måndag till fredag klockan 07.00-16.15. Även nattarbeten kan förekomma vid behov.

Det här har vi gjort hittills i projektet

I slutet av oktober 2018 startade vi arbeten på södra delen av Vasagatan. Påfarten från Vasagatan till Centralbron, det så kallade Söderkopplet, blev klar och öppnade för trafik igen den 21 december.

Första delen av Östra Järnvägsgatan är klar

På Östra Järnvägsgatan, mellan Olof Palmes gata och Gamla Brogatan, har vi byggt klart en ny cykel- och gångbana. Det är den första delen av projektet som blivit färdig. Vi planerar att bygga nästa del av Östra Järnvägsgatan, mellan Barnhusgatan och Olof Palmes gata, under våren 2019.

Nya hållplatser för nattbussarna på Vasagatan

Vasagatan trafikeras idag av 25 nattbusslinjer. Det kommer inte att finnas plats för alla nuvarande busslinjer på Vasagatan under ombyggnaden och när gatan är klar. Flera busslinjer får därför nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten. Några linjer kommer också att finnas kvar på Vasagatan.
Aktuell trafikinformation på SL:s webbplats

Övriga arbeten i området kring Vasagatan

Ellevio gör gatuarbeten i City

Mellan september 2018 och december 2019 bygger Ellevio om elnätet på Norrmalm. Arbeten pågår bland annat på Norra Bantorget och Olof Palmes gata, vilket påverkar framkomligheten för trafiken på och omkring Vasagatan. På Ellevios webbsida finns mer information om vilka gator i City som berörs av arbetena.
Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan.

Träd och grönska

Nya Vasagatan får fler träd och nya blomsterplanteringar längs gatan. Eftersom många av dagens 43 träd på Vasagatan är i dåligt skick tar vi under projektets gång bort de gamla träden och planterar 67 nya friska träd. De nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger. De nya träden får också bättre förutsättningar att växa med växtbäddar med stenkross och biokol.

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h.

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken byggs om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet.

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatsen framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Gång- och cykelpassage vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, vilket gjordes klart under sommaren 2018. Under hösten 2018 avslutas arbetet med att vi lägger ny asfalt i korsningen samt på cykelbanan längs kajen. När asfalteringen är klar kommer vi också att måla färdigt linjer och cykelsymboler.

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av: Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad