dcsimg
Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vi bygger om Vasagatan för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Välkommen till nya Vasagatan år 2022.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest trafikerade gator. Från 2018 till 2021 förändras Vasagatan och ger plats för bredare trottoarer, fler träd, ny gatubelysning och fler sittplatser samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får bättre cykelbanor.

Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, och City i Samverkan deltar som samordnande part.

Projektfakta

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2022

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi kommer att bygga på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Vi gör tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2022. 

Området som ska byggas om i projekt Vasagatan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att ta del av vårt nyhetsbrev med information om vad som händer i projektet, anmäl dig till nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se.

Aktuellt i projektet

Under 2019 fortsätter vi att bygga den västra sidan av Vasagatan. Det omfattar sträckan från Järnvägsparken, längs med Centralstationen, Taxiplan, förbi Vasaplan fram till Kungsgatan. Arbetet inkluderar även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan.

Pågående arbete: Vasagatan mellan Kungsgatan och Vasaplan – infarten till Gamla Brogatan stängd

Arbeten på västra sidan av Vasagatan mellan Kungsgatan och Vasaplan startade vecka 33. Infarten från Vasagatan till Gamla Brogatan är stängd och trafik till Östra Järnvägsgatan leds om via Norra Bantorget under byggtiden fram till och med november 2019. Trafik och leveranser till vissa av fastigheterna behöver åka Vasagatan, via Norra Bantorget och in på Östra Järnvägsgatan för att sedan komma in på Gamla Brogatan (se karta nedan).

Bil- och cykeltrafik kan färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdet under hela byggtiden. Gående kan passera hela arbetsområdet och nå alla fastigheter på västra sidan av Vasagatan. Vi arbetar nära fasaderna på denna sträcka, vilket påverkar entréerna till några av fastigheterna.

Omledning trafik för att komma till Gamla Brogatan

I månadsskiftet november/december 2019 beräknas arbetet på Vasagatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan vara klart och trafiken på Gamla Brogatan kan då släppas på igen. Arbetet på sträckan mellan Gamla Brogatan och Vasaplan omfattar även stora arbeten för Ellevio med nya elkablar som ska läggas under marken. Om vädret är milt i vinter kan arbetet mellan Gamla Brogatan och Vasaplan bli klart mars 2020. Om vintern blir hård kan vissa arbeten inte utföras och då blir sträckan klar juni 2020.

Ellevio behöver även gräva en schaktgrop på andra sidan (östra delen), ungefär utanför Vasagatan 38. Detta arbete beräknas starta i slutet av september 2019 och pågå i cirka sex veckor.

Pågående arbete: Vasagatan mellan Centralplan och Tegelbacken

Arbetet påbörjades i april och beräknas klart i oktober 2019. Då kommer sträckan ha separata upphöjda cykelbanor och en säkrare trafiklösning, ny belysning och fler sittplatser. Nya träd ska också komma på plats när det är säsong för att plantera dessa, tidigast hösten 2019.

Under byggtiden är det ett körfält i varje riktning för fordonstrafiken förbi arbetsområdet på Vasagatan mellan Klara Vattugränd/Centralplan och Tegelbacken.

Att cykla eller gå mellan Centralstationen och Tegelbacken

Cyklister och gående leds om enligt anvisningar på platsen. Gångbanorna på västra sidan längs med Vasagatan, mellan Järnvägsparken och Centralplan, är fortsatt avstängda och gående hänvisas till befintlig gångbana närmast Centralstationen. Cyklister kan färdas förbi arbetsområdet i ett cykelfält som gränsar till körbanan. Kartan nedan visar omledning för gående och cyklister.

Karta som visar framkomligheten för cyklister och gående på Vasagatans västra sida under tiden vi bygger om Söderkopplet.

Pågående arbeten: Norra Bantorget

I juli 2019 blev arbeten på Barnhusgatan och Östra Järnvägsgatan klara och sträckan har nu nya separata upphöjda cykelbanor. På Vasagatans östra sida in mot gångbanan längs med Norra Latins grusplan pågår arbeten som även omfattar hörnet Vasagatan-Olof Palmes gata samt att anlägga nya mittrefuger på Olof Palmes gata, Västmannagatan samt Upplandsgatan. Under byggtiden påverkas bil- och cykeltrafiken samt gående i området.

Allt arbete vid Norra Bantorget planeras vara klart december 2019. Då kommer platsen att ha nya cykelbanor och bättre trafiksäkerhet för cyklister och gående.

Planerade arbeten: Vasagatan mellan Vasaplan och Taxiplan

I månadsskiftet november/december 2019 planeras nästa sträcka starta på västra sidan av Vasagatan mellan Vasaplan fram till Taxiplan vid Centralstationen. Arbetet beräknas pågå till november 2020. I samband med detta arbete kommer utfarten från Vasaplan till Vasagatan att behöva stängas och trafiken ledas om. Vasaplan blir återvändsgränd under arbetet och Östra Järnvägsgatan blir dubbelriktad under denna tid, även vid taxiplatsen för Arlanda Express.

Ellevio behöver även gräva en schaktgrop på andra sidan (östra delen) i området, ungefär utanför Vasagatan 28. Detta arbete beräknas starta i februari 2020 och pågå i cirka fyra veckor.

Påverkan i området

Du som bor, arbetar eller passerar nära vårt arbetsområde kan påverkas av buller när vi bygger om. Under perioder kommer vi att riva och fräsa bort asfalt, vilket stundtals kan låta mycket. Våra arbetstider är måndag till fredag klockan 07.00-16.15. Även nattarbeten kan förekomma vid behov.

Nya hållplatser för nattbussarna på Vasagatan

Vasagatan trafikerades tidigare av 25 nattbusslinjer. Det finns inte plats för alla busslinjer på Vasagatan under ombyggnaden eller när gatan är färdigbyggd. Flera busslinjer har därför fått nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten. Några linjer finns fortfarande kvar på Vasagatan.
Aktuell trafikinformation på SL:s webbplats

Övriga arbeten i området kring Vasagatan

Ellevio gör gatuarbeten i City

Mellan september 2018 och december 2019 bygger Ellevio om elnätet på Norrmalm. Arbeten pågår bland annat på Norra Bantorget och Olof Palmes gata, vilket påverkar framkomligheten för trafiken på och omkring Vasagatan. På Ellevios webbsida finns mer information om vilka gator i City som berörs av arbetena.
Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan.

Träd och grönska

Nya Vasagatan får fler träd och nya blomsterplanteringar längs gatan. Eftersom många av dagens 43 träd på Vasagatan är i dåligt skick tar vi under projektets gång bort de gamla träden och planterar 67 nya friska träd. De nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger. De nya träden får också bättre förutsättningar att växa med växtbäddar med stenkross och biokol.

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h.

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken byggs om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet.

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatsen framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Gång- och cykelpassage vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, vilket gjordes klart under sommaren 2018. Under hösten 2018 avslutas arbetet med att vi lägger ny asfalt i korsningen samt på cykelbanan längs kajen. När asfalteringen är klar kommer vi också att måla färdigt linjer och cykelsymboler.

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av: Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad