Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan. Efter ombyggnationen.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan - vy från Klarabergsgatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vi bygger om Vasagatan för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Projektet pågår mellan 2018 och 2022 och omfattar även nya cykelbanor vid Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan.

Nyhetsbrev

För att ta del av vårt nyhetsbrev med information om vad som händer i projekt Nya Vasagatan, anmäl dig genom att skicka ett mejl till nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se

Här hittar du tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 211019

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 210521

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 210317

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 201222

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 20201113

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 20200911 

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 20200519

Nyhetsbrev Nya Vasagatan 20200221

Aktuellt i projektet

Påverkan i området

Du som bor, arbetar, har en fastighet, verksamhet eller passerar nära våra arbetsområden kan påverkas när vi bygger om. Vi bygger i etapper och arbetar på flera platser samtidigt. Under byggtiden påverkas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, turistbussar, gående och cyklister. Vi gör tillfälliga trafikomläggningar och försöker minimera påverkan på alla trafikslag i den mån det går. 

När vi bygger kan det stundtals låta mycket, exempelvis när vi river och fräser bort asfalt och när vi sågar i stenplattor. Våra normala arbetstider är måndag till fredag klockan 07.00-16.00, ibland kan vi behöva arbeta fram till klockan 19.00. Arbeten nattetid kan förekomma vid behov. Det sker främst när vi lägger om trafiken inför och efter ett arbete i ett område samt när vi arbetar kortare perioder framför en fastighets entré.

Framkomlighet för olika trafikslag

I områdena där vi bygger blir det trångt att passera. Många behöver samsas om utrymmet som är betydligt mindre under byggtiden. Vi har här specificerat konsekvenser för olika trafikslag:

Cyklister

Det finns inte plats för separata cykelbanor med normal bredd förbi arbetsområdena under byggtiden. Cyklister behöver åka i provisoriska gulmarkerade fält som är smalare och placerade invid bilarnas körfält. Vi rekommenderar den som har möjlighet att använda andra vägar under byggtiden. Du som behöver cykla på Vasagatan, var försiktig.

Gående

Gående som passerar våra arbetsområden kommer att göra det på en yta som blir mindre under byggtiden. Tänk på att försöka hålla rekommenderat avstånd med anledning av Covid-19. I första skedet kommer gående att gå på trottoaren närmast husfasaderna. Senare när arbeten ska ske närmast husfasaderna kommer gående behöva ledas längre ut från huset och entréerna nås via gångbryggor.

Bildexempel nedan: gående passerar närmast huset.

Bildexempel - gående passerar närmast husen

Bildexempel nedan: gående passerar långt ifrån huset.

Bildexempel - gående passerar längre ut ifrån husen

Biltrafik

Bilar kommer att ha ett körfält färre i vardera riktning och behöver även samsas med cyklar förbi arbetsområdena under byggtiden. Vi rekommenderar den som har möjlighet att använda andra vägar under byggtiden. Du som behöver åka på Vasagatan – var uppmärksam och försiktig.

SL:s busstrafik på Vasagatan

Under projektets gång har busstrafiken på Vasagatan förändrats. Flera linjer har nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten medan andra finns kvar på Vasagatan. 
Aktuell trafikinformation på SL:s webbplats

Övriga arbeten i området kring Vasagatan

Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm. På Ellevios webbsida finns mer information om vilka gator i City som berörs av arbetena.
Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm

Jernhusen har utfört arbeten vid taxistationen på Centralplan i samband med stadens arbete på Vasagatan. Taxistationen är nu ombyggd och har numera även en gemensam in- och utfart från Vasagatan.

Projektfakta

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2022

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi ibland bygger på flera platser samtidigt. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till hösten 2022.

Film som berättar mer om projektet Nya Vasagatan, Youtube webbplats

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på cirka 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan. 

Träd och grönska

Nya Vasagatan får fler träd och nya blomsterplanteringar längs gatan. Eftersom många av dagens 43 träd på Vasagatan är i dåligt skick tar vi under projektets gång bort de gamla träden och planterar 67 nya träd. De flesta av de nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger. På vissa platser där utrymme medges planterar vi även andra arter som kompletterar arten Zelkova serrata. De nya träden får också bättre förutsättningar att växa med växtbäddar med stenkross och biokol. 

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h. 

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken har byggts om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet. 

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatsen framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Gång- och cykelpassage vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken. 

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av: Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren. 

Visionsbilder

Vasagatan vid centralstationen - vy från Vattugatan. Efter.
Vasagatan vid centralstationen- vy från Vattugatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. Före.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. FÖRE OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. Efter.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid korsningen mot Kungsgatan. FÖRE.
Vasagatan vid korsningen med Kungsgatan. FÖRE OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid korsningen med Kungsgatan.
Vasagatan vid korsningen med Kungsgatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan. Före.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan- vy från Klarabergsgatan. FÖRE OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan. Efter ombyggnationen.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan - vy från Klarabergsgatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.

In English

New Vasagatan is emerging

With wider pavements, new cycle lanes, more trees, more seating and new lighting, a welcoming, safer and more vibrant city street is emerging,one that focuses on people.

This is what we are doing

Vasagatan is being adapted to make room for wider pavements, more seating and new street lights, as well as new cycle lanes and cycle parking. We are also making the street more accessible with new tactile paving, and adapting entrances and pedestrian crossings. New Vasagatan will be greener, with 67 new healthy Japanese zelkova trees and flowers planted in urns along the street. To enhance road safety, we are rebuilding the taxi stands in front of the Central Station. The access lane will be moved so that both the access and the exit are in the same place. The new solution will also provide more parking spaces for taxis. The project also includes new, wider cycle lanes along Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan and Vasaplan. Prior to the rebuilding of Vasagatan, we have also improved pedestrian and bike access at Tegelbacken.

Preparing for the future

Vasagatan is one of Stockholm’s busiest streets. More than 100,000 people pass through every day on foot and by bike, bus, taxi or car. When the work is complete, Vasagatan will be a vibrant city street that meets current and future needs. The City of Stockholm is committed to developing the city as a whole, in accordance with “Vision för City 2030”, which was adopted by the City Council in 2012.

Impact on the surroundings

If you live, work or pass close to our worksites, you may be affected by noise during the rebuilding. We will be building in stages and working at several sites at the same time. During this period, accessibility for bus, car, taxi, tourist bus, pedestrian and bicycle traffic will be affected. Temporary diversions will be used to minimise the impact on all transport modes, where possible.

New Vasagatan ready in 2022

The work to rebuild Vasagatan, including new cycle lanes on Östra Järnvägsgatan, Norra Bantorget and Vasaplan, will last from 2018 to 2022.

Vasagatan – in a city that is constantly evolving

Stockholm Central Station was inaugurated in 1871, and Vasagatan was built to serve as the gateway to the city for travellers arriving there. Numerous impressive buildings were built in conjunction with the station, for example the Central Post Office Building designed by Ferdinand Boberg. For a hundred years, the street was considered as grand as Strandvägen in Östermalm. In connection with the Norrmalm Redevelopment in the 50s, 60s and 70s, several historic buildings were demolished and parts of Vasagatan acquired a new character.

New Vasagatan – a partnership

The project New Vasagatan, which is managed by the Stockholm City Traffic Administration, will proceed from 2018 to 2022. It is cofinanced by twelve property owners through Management Vasagatan, with City i Samverkan as the coordinating party. The twelve property owners that comprise Management Vasagatan are:Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk and Olov Lindgren.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad