dcsimg
Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vi bygger om Vasagatan för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Välkommen till nya Vasagatan år 2022.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest trafikerade gator. Från 2018 till 2021 förändras Vasagatan och ger plats för bredare trottoarer, fler träd, ny gatubelysning och fler sittplatser samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får bättre cykelbanor.

Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, och City i Samverkan deltar som samordnande part.

Projektfakta

Film

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2022

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi ibland bygger på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Vi gör tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2022. 

Området som ska byggas om i projekt Vasagatan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att ta del av vårt nyhetsbrev med information om vad som händer i projektet, anmäl dig till nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se.

Informationsmöten

Vi har informationsmöten om projektet i Stockholmsrummet, Kulturhuset (ingång från Sergels Torg under fontänen). Datum för kommande möten är: 

  • 6 november 2019 klockan 09.00-10.00
  • 4 december 2019 klockan 09.00-10.00
  • 22 januari 2020 klockan 09.00-10.00

Välkommen till Centralplan den 4 december klockan 11.00

Den 4 december kommer trafikdirektören Gunilla Glantz tillsammans med trafikborgarrådet Daniel Hellden och de fastighetsägare som delfinansierar ombyggnationen av gatan tillsammans sätta det första trädet i jorden. Varmt välkommen!  

Aktuellt i projektet 

Pågående arbete: Vasagatan mellan Kungsgatan och Vasaplan – infarten till Gamla Brogatan stängd 

Arbeten pågår på västra sidan av Vasagatan mellan Kungsgatan och Vasaplan sedan vecka 33. Infarten från Vasagatan till Gamla Brogatan är stängd och trafik till Östra Järnvägsgatan leds om via Norra Bantorget under byggtiden fram till och med januari 2020. Trafik och leveranser till vissa av fastigheterna behöver åka Vasagatan, via Norra Bantorget och in på Östra Järnvägsgatan för att sedan komma in på Gamla Brogatan (se karta nedan). Trafik från Gamla Brogatan mellan Vasagatan och Östra Järnvägsgatan kan dock nyttja Östra Järnvägsgatan som har återgått till att vara dubbelriktad igen för att förbättra trafikflödet i området.

Bil- och cykeltrafik kan färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdet under hela byggtiden. Gående kan passera hela arbetsområdet och nå alla fastigheter på västra sidan av Vasagatan. Vi arbetar nära fasaderna på denna sträcka, vilket påverkar entréerna till några av fastigheterna.  

I månadsskiftet november/december 2019 beräknas arbetet på Vasagatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan vara klart. Gamla Brogatan beräknas dock kunna öppna igen för vägtrafik i januari 2020. Arbetet på sträckan mellan Gamla Brogatan och Vasaplan omfattar även stora arbeten för Ellevio med nya elkablar som ska läggas under marken. Arbete pågår med att se över om det är möjligt att färdigställa hela området - både arbetet ute i gatan samt det som ska ske närmast husets fasad - tidigare än planerat. Planen nu är att färdigställa hela området i mars 2020. Det är dock beroende på vädret och vilken typ av arbete som kan utföras vintertid. 

Pågående arbete: Östra sidan av Vasagatan mellan Gamla Brogatan och Bryggargatan 

Vi har grävt upp en grop för Ellevios arbeten även på östra sidan av Vasagatan mellan Gamla Brogatan och Bryggargatan på grund av arbetet på den västra sidan av Vasagatan. De behöver skarva elkablar från ena till andra sidan av Vasagatan. Arbetet startade i slutet av september och beräknas pågå till november 2019.

Pågående arbeten: Norra Bantorget

I juli 2019 blev arbeten på Barnhusgatan och Östra Järnvägsgatan klara och sträckan har nu nya separata upphöjda cykelbanor. På Vasagatans östra sida in mot gångbanan längs med Norra Latins grusplan pågår arbeten som även omfattar hörnet Vasagatan-Olof Palmes gata samt att anlägga nya mittrefuger på Olof Palmes gata, Västmannagatan samt Upplandsgatan. Under byggtiden påverkas bil- och cykeltrafiken samt gående i området.

Allt arbete vid Norra Bantorget planeras vara klart december 2019. Då kommer platsen att ha nya cykelbanor och bättre trafiksäkerhet för cyklister och gående.

Färdig sträcka: Vasagatan mellan Centralplan och Tegelbacken

Den västra sidan av Vasagatan mellan Centralplan och Tegelbacken öppnades upp i september 2019. Sträckan har nu separata upphöjda cykelbanor samt fler sittplatser och kommer även att få ny belysning i höst. I december 2019 kommer de första nya träden att planteras. Det är sju träd på Centralplan. När hela projektet är klart kommer gatan ha totalt 67 nya träd.

Planerat arbete på Vasagatan mellan Vasaplan och Taxiplan senareläggs

Vi har tidigare kommunicerat att arbete skulle starta på västra sidan av Vasagatan mellan Vasaplan fram till Taxiplan vid Centralstationen i månadsskiftet november/december 2019. Arbetet på denna sträcka kommer inte att starta då. Det pågår en översyn av tidsplaner för resterande arbeten på gatan. Vi återkommer så snart en ny tidsplan är beslutad. Utfarten från Vasaplan till Vasagatan kommer därför inte att att behöva stängas. Trafiken kommer därmed inte ledas om vid månadsskiftet, som vi tidigare har meddelat. 

Påverkan i området

Du som bor, arbetar eller passerar nära vårt arbetsområde kan påverkas av buller när vi bygger om. Under perioder kommer vi att riva och fräsa bort asfalt, vilket stundtals kan låta mycket. Våra normala arbetstider är måndag till fredag klockan 07.00-16.15. Även nattarbeten kan förekomma vid behov. 

Nya hållplatser för nattbussarna på Vasagatan

Vasagatan trafikerades tidigare av 25 nattbusslinjer. Det finns inte plats för alla busslinjer på Vasagatan under ombyggnaden eller när gatan är färdigbyggd. Flera busslinjer har därför fått nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten. Några linjer finns fortfarande kvar på Vasagatan.
Aktuell trafikinformation på SL:s webbplats

Övriga arbeten i området kring Vasagatan

Ellevio gör gatuarbeten i City

Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm. På Ellevios webbsida finns mer information om vilka gator i City som berörs av arbetena.
Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på cirka 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan. 

Träd och grönska

Nya Vasagatan får fler träd och nya blomsterplanteringar längs gatan. Eftersom många av dagens 43 träd på Vasagatan är i dåligt skick tar vi under projektets gång bort de gamla träden och planterar 67 nya friska träd. De flesta av de nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger. På vissa platser där utrymme medges planterar vi även andra arter som kompletterar arten Zelkova serrata. De nya träden får också bättre förutsättningar att växa med växtbäddar med stenkross och biokol. 

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h. 

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken har byggts om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet. 

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatsen framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Gång- och cykelpassage vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken. 

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av: Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren. 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad