dcsimg
Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vi bygger om Vasagatan för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Välkommen till nya Vasagatan år 2022.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest trafikerade gator. Från 2018 till 2022 förändras Vasagatan och ger plats för bredare trottoarer, fler träd, ny gatubelysning och fler sittplatser samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får bättre cykelbanor.

Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, och City i Samverkan deltar som samordnande part.

Projektfakta

Film

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2022

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi ibland bygger på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Vi gör tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2022. 

Området som ska byggas om i projekt Vasagatan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att ta del av vårt nyhetsbrev med information om vad som händer i projektet, anmäl dig till nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se.

Informationsmöten

Vi har informationsmöten om projektet i Stockholmsrummet, Kulturhuset (ingång från Sergels Torg under fontänen). Datum för kommande möte är: 

  • 22 januari 2020 klockan 09.00-10.00

Aktuellt i projektet 

Pågående arbete: Vasagatan mellan Gamla Brogatan och Vasaplan – infarten till Gamla Brogatan stängd 

Arbeten pågår på västra sidan av Vasagatan mellan Gamla Brogatan och Vasaplan.

Arbetet på västra sidan av Vasagatan mellan Gamla Brogatan och Vasaplan går enligt plan och beräknas bli klart tidigare än planerat. På Vasaplan invid fastigheten Kortbyrån 19/20 och Hotel Nordic Light är arbetet klart. Sträckan ute på Vasagatan beräknas bli klar i mars 2020, två månader tidigare än planerat.

Från januari påverkas entréerna i Vasahuset

Den 7 januari kommer vi att påbörja det sista steget i arbetet – det som ska ske närmast fasaden på Vasahuset. Då kommer gående ledas om längre ut från fasaden, på andra sidan om byggområdet, skyddade från biltrafik. Entréerna på huset kommer att påverkas. Det blir gångbryggor in från gångbanan för att nå entrén till Vasagatan 11, Handelsbanken och Grosshandlaren. Arbetsmomenten som ska ske är bland annat att asfaltera, lägga markvärme i gångbanan, såga till och lägga kantsten och stenplattor, montera parkbänkar och plantera träd. Vissa arbetsmoment, såsom sågning och när vi packar marken inför asfaltering, medför buller.

Infarten från Vasagatan till Gamla Brogatan är stängd och trafik till Östra Järnvägsgatan leds om via Norra Bantorget under byggtiden fram till och med mars 2020. Trafik och leveranser till vissa av fastigheterna behöver åka Vasagatan, via Norra Bantorget och in på Östra Järnvägsgatan för att sedan komma in på Gamla Brogatan (se karta nedan). Trafik från Gamla Brogatan mellan Vasagatan och Östra Järnvägsgatan kan dock nyttja Östra Järnvägsgatan som har återgått till att vara dubbelriktad igen för att förbättra trafikflödet i området.

Bil- och cykeltrafik kan färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdet under hela byggtiden. Gående kan passera hela arbetsområdet och nå alla fastigheter på västra sidan av Vasagatan. Vi arbetar nära fasaderna på denna sträcka, vilket påverkar entréerna till några av fastigheterna.  

Färdig sträcka: Vasagatan mellan Centralplan och Tegelbacken

Den västra sidan av Vasagatan mellan Centralplan och Tegelbacken öppnades upp i september 2019. Sträckan har nu separata upphöjda cykelbanor samt fler sittplatser.

Gunilla Glantz, trafikdirektör, och Daniel Helldén, trafikborgarråd, vid spadtaget för trädsatsningen på nya Vasagatan.

Den 4 december togs ett gemensamt spadtag på Centralplan i samband med planteringen av Vasagatans första sju nya träd. Det är en del i satsningen på en grönare gata. När hela gatan är klar kommer 67 nya friska träd vara på plats. På plats fanns bland andra stadens trafikdirektör Gunilla Glantz, trafikborgarråd Daniel Helldén, stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist, flera av fastighetsägarna som är medfinansiärer till ombyggnationen av Vasagatan samt City i Samverkan. Tillsammans la de sista lagret av fyllning runt ett av de sju träden och Gunilla Glantz och Daniel Helldén fick sedan öppna ”julklappen” till stockholmarna.

Färdig sträcka: Norra Bantorget

Nu har Norra Bantorget nya separata upphöjda cykelbanor och bättre trafiksäkerhet för cyklister och gående. I mitten av oktober blev arbetet klart. Vi tackar alla i området för ert tålamod och hoppas ni är nöjda med resultatet.

Färdig sträcka: Vasagatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan

I början av december blev västra sidan av Vasagatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan färdigbyggd. Den nya cykelbanan på sträckan är dock avstängd under tiden som arbetet fortfarande pågår på Vasagatan mellan Gamla Brogatan och Vasaplan.

Påverkan i området

Du som bor, arbetar eller passerar nära vårt arbetsområde kan påverkas av buller när vi bygger om. Under perioder kommer vi att riva och fräsa bort asfalt, vilket stundtals kan låta mycket. Våra normala arbetstider är måndag till fredag klockan 07.00-16.15. Även nattarbeten kan förekomma vid behov. 

Nya hållplatser för nattbussarna på Vasagatan

Vasagatan trafikerades tidigare av 25 nattbusslinjer. Det finns inte plats för alla busslinjer på Vasagatan under ombyggnaden eller när gatan är färdigbyggd. Flera busslinjer har därför fått nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten. Några linjer finns fortfarande kvar på Vasagatan.
Aktuell trafikinformation på SL:s webbplats

Övriga arbeten i området kring Vasagatan

Ellevio gör gatuarbeten i City

Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm. På Ellevios webbsida finns mer information om vilka gator i City som berörs av arbetena.
Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på cirka 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan. 

Träd och grönska

Nya Vasagatan får fler träd och nya blomsterplanteringar längs gatan. Eftersom många av dagens 43 träd på Vasagatan är i dåligt skick tar vi under projektets gång bort de gamla träden och planterar 67 nya friska träd. De flesta av de nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger. På vissa platser där utrymme medges planterar vi även andra arter som kompletterar arten Zelkova serrata. De nya träden får också bättre förutsättningar att växa med växtbäddar med stenkross och biokol. 

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h. 

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken har byggts om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet. 

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatsen framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Gång- och cykelpassage vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken. 

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av: Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren. 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad