Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan. Efter ombyggnationen.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan - vy från Klarabergsgatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Projekt Genomfört

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vasagatan har byggts om för att möta dagens och framtidens behov. Nya Vasagatan har bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning och är nu en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata med människan i centrum. Projektet har pågått mellan 2018 och 2022 och även omfattat nya cykelbanor vid Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan.

Plan över nya Vasagatan

På den här planen visar vi vad som har ingått i upprustningen av Vasagatan i text och bild. Förändringarna beskrivs även för varje kvarter på gatan. Du kan också se beskrivande texter om hur mycket bredare exempelvis gatans trottoarer har blivit och andra skillnader jämfört med den tidigare utformningen av gatan.

Illustrationsplan över nya Vasagatan (pdf)

Aktuellt i projektet

Projektfakta

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2022

Ombyggnationen startade i augusti 2018 och nya Vasagatan blev klar maj/juni 2022.

Film som berättar mer om projektet Nya Vasagatan, Youtube webbplats

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister har inte räckt till samtidigt som trafiksäkerheten har behövt förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på cirka 750 meter, har byggts om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Bredare gångbanor och ny gestaltning

Vasagatan har fått bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan har förbättrats genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan. 

Träd och grönska

Nya Vasagatan har fått nya och fler träd längs gatan. Totalt planteras 67 nya träd (de sista 12 planteras hösten 2022). Många av de nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger.

Alla de nya träden får också bättre förutsättningar att växa med nya växtbäddar med stenkross och biokol. Växtbäddarna tar också hand om mycket dagvatten. När det har regnat leds mycket av vattnet från bilkörfälten, gång- och cykelbanan ned i växtbäddarna, bevattnar träden och avlastar samtidigt dagvattenledningssystemet.

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan har fått sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik är separerade från varandra i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi även byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister har fått bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan har sänkts från 50 km/h till 40 km/h. 

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken har byggts om och fått en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Biltrafiken kan därmed svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet. 

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser har byggts mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De tidigare busshållplatserna framför Centralstationen har tagits bort för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Infarten till taxiplatsen framför Centralstationen har flyttats så att både infart och utfart sker på samma ställe. Den nya lösningen har bidragit till ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Gång- och cykelpassage vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken. 

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stad har planerat och genomfört projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av: Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren.

Visionsbilder

Vasagatan vid centralstationen - vy från Vattugatan. Efter.
Vasagatan vid centralstationen- vy från Vattugatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. Före.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. FÖRE OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. Efter.
Vasagatan vid Gamla Brogatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid korsningen mot Kungsgatan. FÖRE.
Vasagatan vid korsningen med Kungsgatan. FÖRE OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid korsningen med Kungsgatan.
Vasagatan vid korsningen med Kungsgatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan. Före.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan- vy från Klarabergsgatan. FÖRE OMBYGGNATIONEN.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan. Efter ombyggnationen.
Vasagatan vid Mäster Samuelsgatan - vy från Klarabergsgatan. EFTER OMBYGGNATIONEN.

In English

New Vasagatan is emerging

With wider pavements, new cycle lanes, more trees, more seating and new lighting, a welcoming, safer and more vibrant city street is emerging,one that focuses on people.

This is what we are doing

Vasagatan is being adapted to make room for wider pavements, more seating and new street lights, as well as new cycle lanes and cycle parking. We are also making the street more accessible with new tactile paving, and adapting entrances and pedestrian crossings. New Vasagatan will be greener, with 67 new healthy Japanese zelkova trees and flowers planted in urns along the street. To enhance road safety, we are rebuilding the taxi stands in front of the Central Station. The access lane will be moved so that both the access and the exit are in the same place. The new solution will also provide more parking spaces for taxis. The project also includes new, wider cycle lanes along Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan and Vasaplan. Prior to the rebuilding of Vasagatan, we have also improved pedestrian and bike access at Tegelbacken.

Preparing for the future

Vasagatan is one of Stockholm’s busiest streets. More than 100,000 people pass through every day on foot and by bike, bus, taxi or car. When the work is complete, Vasagatan will be a vibrant city street that meets current and future needs. The City of Stockholm is committed to developing the city as a whole, in accordance with “Vision för City 2030”, which was adopted by the City Council in 2012.

Impact on the surroundings

If you live, work or pass close to our worksites, you may be affected by noise during the rebuilding. We will be building in stages and working at several sites at the same time. During this period, accessibility for bus, car, taxi, tourist bus, pedestrian and bicycle traffic will be affected. Temporary diversions will be used to minimise the impact on all transport modes, where possible.

New Vasagatan ready in 2022

The work to rebuild Vasagatan, including new cycle lanes on Östra Järnvägsgatan, Norra Bantorget and Vasaplan, will last from 2018 to 2022.

Vasagatan – in a city that is constantly evolving

Stockholm Central Station was inaugurated in 1871, and Vasagatan was built to serve as the gateway to the city for travellers arriving there. Numerous impressive buildings were built in conjunction with the station, for example the Central Post Office Building designed by Ferdinand Boberg. For a hundred years, the street was considered as grand as Strandvägen in Östermalm. In connection with the Norrmalm Redevelopment in the 50s, 60s and 70s, several historic buildings were demolished and parts of Vasagatan acquired a new character.

New Vasagatan – a partnership

The project New Vasagatan, which is managed by the Stockholm City Traffic Administration, will proceed from 2018 to 2022. It is cofinanced by twelve property owners through Management Vasagatan, with City i Samverkan as the coordinating party. The twelve property owners that comprise Management Vasagatan are:Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk and Olov Lindgren.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad