Stockholms arkitekturpolicy

Genom arkitekturpolicyn talar staden om hur Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och mångsidigt. Arkitekturen och stadsmiljön ska präglas av kvalitet. Policyn ska bidra till en sammanhållen gestaltning utifrån ett helhetsperspektiv som tar stöd i Stockholms identitet.

Policyn innehåller fördjupningar kring olika aspekter av arkitektur. Utöver att redogöra för olika förhållningssätt till byggande och stadsutveckling, ger den konkreta medskick och metoder. Den kompletterar byggnadsordningen, som utgör ett kunskapsunderlag där Stockholms karaktär och historiska framväxt beskrivs.

Syfte och mål

Stockholm ska byggas med omsorg och ett engagemang som smittar av sig. Med utgångspunkt i människans behov och stadens identitet verkar arkitekturpolicyn för att utvecklingen av Stockholm ska präglas av hållbarhet och skönhet. För att dagens värden och nya kvaliteter ska kunna samverka med omfattande kvantitetsmål, ställda för att möta det stora behovet av bostäder, behövs kunskap, riktning och relevanta verktyg.

Arkitekturpolicyn ska inspirera, bidra till samsyn och ge ökad kunskap. Den berör planering i stor skala, liksom utformning av enskilda byggnader och detaljer, och skapar därmed förutsättningar för en väl gestaltad helhetsmiljö. Dokumentet är även tänkt att fungera som underlag för samtal och dialog för alla med intresse av samhällsbyggandet.

Arkitekturpolicyn hör till en familj av dokument som formulerar strategier för stadens gestaltning. Förutom översiktsplanen och byggnadsordningen ingår andra fördjupningar i form av vägledningar och riktlinjer.

Dokumenten anger tillsammans mål för hur staden bör utvecklas och har som funktion att vägleda inför olika beslut och ligga till grund för styrande dokument, som program, detaljplaner och bygglov.

Arkitekturpolicyn ska ge kunskap, strategier och arbetssätt till stöd för stadens arkitektur, bland annat genom att:

  • beskriva stadens förhållningssätt till arkitektur utifrån dagens förutsättningar och framtida behov, med utgångspunkt i beslutade styrdokument.
  • ange en tydlig definition av begreppet arkitektur som omfattar så väl planering av staden som helhet till byggnadsdetaljen – och med människan i centrum.
  • inspirera till ny arkitektur med utgångspunkt ur Stockholms karaktär och värden.
  • poängtera att arkitektur av hög kvalitet skapar mervärden för människors livskvalitet och Stockholms attraktionskraft.
  • fokusera på arkitekturens byggstenar och grundprinciper – skala, proportioner och materialbehandling.

Gör en beställning eller ladda ner i PDF-format

Här kan du beställa stadens strategier för arkitektur i bokform. Du kan även ladda ner strategierna i PDF-format.

Stadens strategier för arkitektur

Uppdaterad