dcsimg

Energihamnen

Flybild över Energihamnen. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi. Dessutom frigörs mark i andra områden där staden kan utvecklas med bland annat nya bostäder. Förslaget gäller energihamnen i Hjorthagen och planområdet omfattar framförallt fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3, del av Alexandria 4 och del av Port Said 1.

Framtidsbild Energihamnen sedd från Millesgården på Lidingö, med Cementas byggnader till höger. Bild: Råformat/Urban Design

Projektfakta

Mark frigörs för stadsutveckling och energiproduktionen blir mer klimatsmart

Förslaget bidrar bland annat till att Cementas mark inom Lövholmen frigörs och att oljelagringen i Loudden kan avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas.

Ny produktionsanläggning för fjärrvärme

Planen gör det möjligt för en ny produktionsanläggning för fjärrvärme, vilket är en del i den långsiktiga utvecklingsplanen för fjärrvärme i Stockholmsområdet. Stockholm Exergi planerar att successivt konvertera Värtaverkets produktionsanläggningar till biobränsledrift. Detta kräver att Energihamnen anpassas för mottagning, hantering, lagring och distribution av biobränslen. Planförslaget innehåller främst utökning av den tillåtna byggnadshöjden för industri- och hamnverksamhet i Energihamnen samt ett spårområde för en ny spårväg. Verksamheten är, förutom området för spårväg, till största delen oförändrad jämfört med befintliga planer.

Tidplan

  • Start-PM: november 2017
  • Samråd:19 september till 31 oktober 2018
  • Granskning: andra kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2019

Inblandade aktörer

Marken inom planområdet ägs till största delen av Stockholms stad och är upplåten med arrende till Stockholms Hamn AB (Hamnen). Hamnen arrenderar ut delar av marken till andra aktörer, främst Stockholm Exergi. Staden har markanvisat delar av marken inom Energihamnen till Stockholm Exergi, Cementa och Hamnen.

Samråd

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Shanghai 1 m fl, i Energihamnen. Planen ska vidareutveckla hamn- och industriverksamheten och skapa plats för nya verksamheter i hamnen. Du kan lämna synpunkter fram till 31 oktober 2018.

Förslag till detaljplan

Energihamnen får en förbättrad hamn- och industriverksamhet och nya verksamheter som produktionsanläggning för fjärrvärme, cementterminal och bunkerdepå för bränsle till fartygstrafik. Planeringen innebär att den tillåtna byggnadshöjden i hamnområdet utökas.

I detaljplanen ingår också planläggning av områdets västra del för en framtida spårväg. 

Planområde

Planområdet ligger mellan Lidingövägen i väst, Lilla Värtan i öst, Lidingöbrons fäste i norr och Värtapirens färjeterminal i söder. Planen omfattar fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3 samt delar av Alexandria 4, Port Said 1, Hjorthagen 1:1 och 1:5, Ladugårdsgärdet 1:9, 1:40 och 1:45 samt Norra Djurgården 1:1.

All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad och marken arrenderas ut till Stockholms Hamnar och ett antal industriverksamheter. Stockholms Hamnar arrenderar i sin tur ut mark till bland annat Stockholm Exergi och Betongindustri.

Samrådsmöte

Samrådsmöte, i form av öppet hus, kommer att hållas den 11 oktober kl. 16:30-19:30 på Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Hjorthagen.

Synpunkter på planförslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under perioden 19 september-31 oktober 2018 i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Energihamnen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy längs Norra Hamnvägen, söderut. Spårvägskorsning i förgrunden, Cementas verksamhet till vänster och den norra cisternparken till höger. Längre bort skymtar produktionsanläggningen. Bild: Råformat
Vy längs Norra Hamnvägen, norrut. Bef. Kontorsbyggnad och en ny produktionsanläggning vänster, såll-och krossbyggnad samt nya silor till höger. Längre bort skymtar Cementas anläggning. Bild Råformat

Nyheter

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar

Andreas Rostvik

Arkitekt, stadbyggnadskontoret

Områden

Uppdaterad