Energihamnen

Flygbild över Energihamnen. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi. Dessutom frigörs mark i andra områden där staden kan utvecklas med bland annat nya bostäder. Förslaget gäller energihamnen i Hjorthagen och planområdet omfattar framförallt fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3, del av Alexandria 4 och del av Port Said 1.

Framtidsbild Energihamnen sedd från Millesgården på Lidingö, med Cementas byggnader till höger. Bild: Råformat/Urban Design

Projektfakta

Mark frigörs för stadsutveckling och energiproduktionen blir mer klimatsmart

Förslaget bidrar bland annat till att Cementas mark inom Lövholmen frigörs och att oljelagringen i Loudden kan avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas.

Loudden 
Lövholmen 

Ny produktionsanläggning för fjärrvärme

Planen gör det möjligt för en ny produktionsanläggning för fjärrvärme, vilket är en del i den långsiktiga utvecklingsplanen för fjärrvärme i Stockholmsområdet. Stockholm Exergi planerar att successivt konvertera Värtaverkets produktionsanläggningar till biobränsledrift. Detta kräver att Energihamnen anpassas för mottagning, hantering, lagring och distribution av biobränslen. Planförslaget innehåller främst utökning av den tillåtna byggnadshöjden för industri- och hamnverksamhet i Energihamnen samt ett spårområde för en ny spårväg. Verksamheten är, förutom området för spårväg, till största delen oförändrad jämfört med befintliga planer.

Tidplan

  • Start-PM: november 2017
  • Samråd: avslutades i oktober 2018

Trafikverkets arbete med riksintresset Östlig förbindelse har inneburit en fördröjning av planen. Beslut kring Östlig förbindelse och dess påverkan av planen i Energihamnen väntas under sommaren 2021. Granskning beräknas till årsskiftet 2021/2022 och antagande av planen kan tidigast ske under 2022.

Inblandade aktörer

Marken inom planområdet ägs till största delen av Stockholms stad och är upplåten med arrende till Stockholms Hamn AB (Hamnen). Hamnen arrenderar ut delar av marken till andra aktörer, främst Stockholm Exergi. Staden har markanvisat delar av marken inom Energihamnen till Stockholm Exergi, Cementa och Hamnen.

Stockhoms Hamns webbplats 
Stockholm Exergis webbplats 
Cementas webbplats

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Energihamnen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy längs Norra Hamnvägen, söderut. Spårvägskorsning i förgrunden, Cementas verksamhet till vänster och den norra cisternparken till höger. Längre bort skymtar produktionsanläggningen. Bild: Råformat
Vy längs Norra Hamnvägen, norrut. Bef. Kontorsbyggnad och en ny produktionsanläggning vänster, såll-och krossbyggnad samt nya silor till höger. Längre bort skymtar Cementas anläggning. Bild Råformat

Nyheter

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Andreas Rostvik

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Områden

Uppdaterad