Hamn, industribyggnader, kontor, vatten och skog. Flygfoto.
Foto: Lennart Johansson

Frihamnen

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Frihamnen kan i framtiden inrymma cirka 1 700 bostäder samt lokaler för kontor och service. Runt 4 000 arbetsplatser kan möjliggöras i området. Det pågår idag inget aktivt planeringsarbete i Frihamnen. Detta planeras att påbörjas inom 5 år. I området idag finns ett antal pågående verksamheter. Hamnens kryssningsverksamhet kommer finnas kvar när området byggs ut.

Masslogistikcenter

I Frihamnen ligger Masslogistikcenter som är ett logistikcenter för sortering av rena och förorenade schaktmassor. Verksamheten syftar till att skapa en ny logistikkedja för hantering och transport av främst schaktmassor som är betydande inom Norra Djurgårdsstaden. Genom att sortera ut det som är rent i det material som vi schaktar upp kan vi drastiskt minska transporter. Målet är att minst halvera utsläppen av klimatgaser, energiåtgång för transport av material och halverade kostnader genom återvinning och minskat inköp av material. Genom att hantera materialet inomhus, minimerar vi risken för buller, damm och lukt.

Tidsplan Frihamnen

Bostäder: cirka 2 000 

Arbetsplatser: cirka 4 000

Kontor och handel: cirka 75 000 kvm

Frågor och svar

Energihamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och detaljplanen tar hänsyn till de uppsatta hållbarhetskrav som satts upp för området. Både befintliga och nya verksamheter bidrar till en hållbar energi-och materialförsörjning både nu och i framtiden till Stockholm som är en snabbt växande stad.

Du kan lämna synpunkter på framtaget planförslag under flera steg i planprocessen.

En omfattande provtagning av markföroreningar inom Energihamnen visar att marken delvis är förorenad med olja, tjärprodukter och metaller från tidigare verksamheter. Marken utgör ingen fara för allmänheten. Alla de massor som eventuellt grävs upp vid markarbeten kommer att klassificeras och omhändertas enligt gällande föreskrifter. Föroreningssituationen finns närmare beskriven i den Miljökonsekvensutredning som finns att tillgå i samrådet.

I Energihamnen med närområde sker redan idag en stor del transporter. De tillkommande transporterna från verksamheterna och därmed tillkommande luftutsläpp kommer vara försumbar jämfört med områdets totala utsläpp. Transportfrågan finns närmare beskriven i den Miljökonsekvensutredning som finns att tillgå i samrådet.

I Energihamnen ligger olika industrier och intill finns större trafikleder, såväl väg som för fartyg. Risker kopplade till dessa verksamheter finns i form av till exempel olyckor med farligt gods och påkörning. Riskerna idag och för planerad framtida verksamhet beskrivs i den miljökonsekvensbeskrivning som finns att tillgå i samrådet.

Energihamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och detaljplanen tar hänsyn till de uppsatta hållbarhetskrav som satts upp för området. Både befintliga och nya verksamheter bidrar till en hållbar energi-och materialförsörjning både nu och i framtiden till Stockholm som är en snabbt växande stad.

Hur denna produktionskapacitet ska ersättas är ännu inte slutligt bestämt. Alternativen som diskuteras är att bygga om någon eller några av befintliga anläggningar i Värtaverket, att bygga en helt ny anläggning i Energihamnen eller att bygga en ny anläggning på en annan plats. Det kan också bli en kombination av dessa tre alternativ.

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Uppdaterad