Kustlinje med vatten till höger. Till vänster stora grushögar samt bebyggelse.

Loudden

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Omkring 4 000 bostäder ska byggas på Loudden med start cirka 2030.

Staden arbetar med ett planprogram för Loudden. Inriktningen är att cirka 4 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser ska byggas i Loudden. Förutom bostäder är området tänkt att rymma handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker. En viktig fråga för hur Loudden kan bebyggas är vilken hamnverksamhet som bedrivs i Frihamnen. Det pågår ett budgetuppdrag år 2023 att utreda hamnkapacitet i Stockholm. Programmet för Loudden inväntar fortsatt bearbetning tills efter budgetuppdraget redovisats.

Utvecklingen av Loudden är en del av stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Detta innebär bland annat att området kommer att vara hållbarhetsprofilerat, där fotgängare, cykel- och kollektivtrafik, utvecklad grönstruktur samt ekosystemtjänster prioriteras.

Tidsplan

Oljeverksamheten i området har avslutats och alla verksamheter kopplat till oljebolagen och containertrafiken har avvecklats. Alla cisterner har rivits och oljebolagen har sanerat sina depåområden så långt som möjligt i detta skede. Sanering av gemensamma ytor inom den gamla oljehamnen återstår för att anpassa området för kommande verksamheter. Denna sanering kommer utgå från planeringen av området tillsammans med platsspecifika riktvärden.

Idag finns några enstaka verksamheter på Loudden samt logistikcentrum för masshantering (MLC) stenkross. 

Den första bebyggelsen beräknas påbörjas 2030 och hela området planeras vara färdigt cirka tio år senare.

  • Inflyttning: 2030–2040
  • Bostäder: cirka 4 000
  • Arbetsplatser: cirka 2 000

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut, Insyns webbplats

Befintlig oljeverksamhet och containerhamn

Oljebolagen ansvarar för sin egen avveckling. Det finns dock gemensamma ytor där saneringskostnaderna behöver delas mellan alla oljebolagen samt Stockholms Hamnar och Exploateringskontoret. Utredningar pågår för att fastlägga omfattningen av dessa föroreningar.

Området ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och är en del av bostadsmålet som staden satt upp, att bygga 140 000 bostäder till 2040. Översiktsplanen anger bland annat att Norra Djurgårdsstaden ska vara ledande i utvecklingen av nästa generations hållbara stadsdelar, Loudden omnämns specifikt. I "Program för planering av utvecklingsområdet Hjorthagen – Värtahamnen-Frihamnen-Loudden" från 2003 beskrivs förslag till innehåll i området mycket översiktligt. 

Genom avvecklingen av oljehamnen har mängden farliga transporter genom Stockholm minskat. 

Hållbarhetsprofileringen

Sanering och rivning

Man avlägsnar eller renar förorenade massor.

Trafik

Innehåll

Bostäder, kontor, handel, skola (Förskoleklass- årskurs 9) förskolor, idrottshall, simhall, parker med mera.

Planeringen av området utgår från 4 000 bostäder i enlighet med det utredningsbeslut som Exploateringsnämnden fattat samt Stadsbyggnadsnämndens beslut om Start-PM.

Buller

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Uppdaterad