Hamn, industribyggnader, bro, båtar, bilar och bostadshus. Flygfoto.
Flygbild över Energihamnen. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Energihamnen

Förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi. Dessutom frigörs mark i andra områden där staden kan utvecklas med bland annat nya bostäder. Förslaget gäller energihamnen i Hjorthagen och planområdet omfattar framförallt fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3, del av Alexandria 4 och del av Port Said 1.

Planförslaget bidrar bland annat till att Heidelberg Materials (före detta Cementa) mark inom Lövholmen frigörs och att oljelagringen i Loudden kan avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas. I planen finns också ett trafikområde för en eventuellt framtida spårväg.

Planförslaget innehåller främst utökning av den tillåtna byggnadshöjden för industri- och hamnverksamhet i Energihamnen samt ett spårområde för en ny spårväg. Verksamheten är, förutom området för spårväg, till stora delen oförändrad jämfört med befintliga planer.

Koldioxidinfångning och ny produktionsanläggning för fjärrvärme

Planen gör det möjligt för en ny produktionsanläggning för fjärrvärme, vilket är en del i den långsiktiga utvecklingsplanen för fjärrvärme i Stockholmsområdet. Stockholm Exergi planerar att successivt konvertera Värtaverkets produktionsanläggningar till biobränsledrift. Detta kräver att Energihamnen anpassas för mottagning, hantering, lagring och distribution av biobränslen. Samtidigt planerar Stockholm Exergi för Europas största bio CCS-anläggning, för vilken mark- och miljödomstolen nu gett miljötillstånd. När anläggningen är klar kommer den att kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vägtrafiken i Stockholm släpper ut under samma period. Planen är att verksamheten ska kunna tas i bruk 2027.

Cementdepå

Idag ligger den cementdepå som försörjer Stockholmsregionen med cementmaterial i Lövholmen. För att möjliggöra stadsutveckling i Lövholmen har andra platser för en cementdepå studerats. Efter omfattande utredningar är bedömningen att Heidelberg Materials (före detta Cementa) att Energihamnen är den lokalisering som bäst uppfyller verksamhetens krav på tillgänglighet, det vill säga angöring av stora fartyg och möjligheter för transporter att nå ut på vägnät snabbt och effektivt. Under våren kommer ett samråd att genomföras inför tillståndsansökan som planeras att lämnas in till mark- och miljödomstolen under hösten 2024.

Tidsplan detaljplan Energihamnen:

  • Start-PM: november 2017
  • Samråd: avslutades i oktober 2018
  • Granskning: under 2024

Beslut kring Östlig förbindelse och dess påverkan av planen fattades hösten 2022. Granskning beräknas under 2024 med antagande därefter.

Inblandade aktörer

Marken inom planområdet ägs till största delen av Stockholms stad och är upplåten med arrende till Stockholms Hamn AB (Hamnen). Hamnen arrenderar ut delar av marken till andra aktörer, främst Stockholm Exergi. Staden har markanvisat delar av marken inom Energihamnen till Stockholm Exergi, Heidelberg Materials och Stockholms hamnar.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Frågor och svar

Energihamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och detaljplanen tar hänsyn till de uppsatta hållbarhetskrav som satts upp för området. Både befintliga och nya verksamheter bidrar till en hållbar energi-och materialförsörjning både nu och i framtiden till Stockholm som är en snabbt växande stad.

Du kan lämna synpunkter på framtaget planförslag under flera steg i planprocessen.

En omfattande provtagning av markföroreningar inom Energihamnen visar att marken delvis är förorenad med olja, tjärprodukter och metaller från tidigare verksamheter. Marken utgör ingen fara för allmänheten. Alla de massor som eventuellt grävs upp vid markarbeten kommer att klassificeras och omhändertas enligt gällande föreskrifter. Föroreningssituationen finns närmare beskriven i den Miljökonsekvensutredning som finns att tillgå i samrådet.

I Energihamnen med närområde sker redan idag en stor del transporter. De tillkommande transporterna från verksamheterna och därmed tillkommande luftutsläpp kommer vara försumbar jämfört med områdets totala utsläpp. Transportfrågan finns närmare beskriven i den Miljökonsekvensutredning som finns att tillgå i samrådet.

I Energihamnen ligger olika industrier och intill finns större trafikleder, såväl väg som för fartyg. Risker kopplade till dessa verksamheter finns i form av till exempel olyckor med farligt gods och påkörning. Riskerna idag och för planerad framtida verksamhet beskrivs i den miljökonsekvensbeskrivning som finns att tillgå i samrådet.

Energihamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och detaljplanen tar hänsyn till de uppsatta hållbarhetskrav som satts upp för området. Både befintliga och nya verksamheter bidrar till en hållbar energi-och materialförsörjning både nu och i framtiden till Stockholm som är en snabbt växande stad.

Hur denna produktionskapacitet ska ersättas är ännu inte slutligt bestämt. Alternativen som diskuteras är att bygga om någon eller några av befintliga anläggningar i Värtaverket, att bygga en helt ny anläggning i Energihamnen eller att bygga en ny anläggning på en annan plats. Det kan också bli en kombination av dessa tre alternativ.

Bilder

Visualisering av gata som kantas av hus och cisterner. Människor som promenerar och cyklar. Illustration.
Vy längs Norra Hamnvägen, söderut. Spårvägskorsning i förgrunden, Cementas verksamhet till vänster och den norra cisternparken till höger. Längre bort skymtar produktionsanläggningen. Bild: Råformat
Visualisering av gata med industribyggnader. Människor som promenerar på trottoar. Illustration.
Vy längs Norra Hamnvägen, norrut. Bef. Kontorsbyggnad och en ny produktionsanläggning vänster, såll-och krossbyggnad samt nya silor till höger. Längre bort skymtar Cementas anläggning. Bild Råformat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Uppdaterad