Hamn, industribyggnader, bro, båtar, bilar och bostadshus. Flygfoto.
Flygbild över Energihamnen. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Energihamnen

Förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi. Dessutom frigörs mark i andra områden där staden kan utvecklas med bland annat nya bostäder. Förslaget gäller energihamnen i Hjorthagen och planområdet omfattar framförallt fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3, del av Alexandria 4 och del av Port Said 1.

Förslaget bidrar bland annat till att Cementas mark inom Lövholmen frigörs och att oljelagringen i Loudden kan avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas. I planen finns också ett trafikområde för en eventuellt framtida spårväg.

Industribyggnader som ligger vid en hamn. Omkringliggande vatten. Foto.
Framtidsbild Energihamnen sedd från Millesgården på Lidingö, med Cementas byggnader till höger. Bild: Råformat/Urban Design

Koldioxidinfångning och ny produktionsanläggning för fjärrvärme

Planen gör det möjligt för en ny produktionsanläggning för fjärrvärme, vilket är en del i den långsiktiga utvecklingsplanen för fjärrvärme i Stockholmsområdet. Stockholm Exergi planerar att successivt konvertera Värtaverkets produktionsanläggningar till biobränsledrift. Detta kräver att Energihamnen anpassas för mottagning, hantering, lagring och distribution av biobränslen. Planförslaget innehåller främst utökning av den tillåtna byggnadshöjden för industri- och hamnverksamhet i Energihamnen samt ett spårområde för en ny spårväg. Verksamheten är, förutom området för spårväg, till största delen oförändrad jämfört med befintliga planer.

Tidsplan

  • Start-PM: november 2017
  • Samråd: avslutades i oktober 2018

Trafikverkets arbete med riksintresset Östlig förbindelse har inneburit en fördröjning av planen. Beslut kring Östlig förbindelse och dess påverkan av planen fattades hösten 2022. Granskning beräknas under 2024 med antagande därefter.

Inblandade aktörer

Marken inom planområdet ägs till största delen av Stockholms stad och är upplåten med arrende till Stockholms Hamn AB (Hamnen). Hamnen arrenderar ut delar av marken till andra aktörer, främst Stockholm Exergi. Staden har markanvisat delar av marken inom Energihamnen till Stockholm Exergi, Cementa och Stockholms hamnar.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Frågor och svar

Energihamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och detaljplanen tar hänsyn till de uppsatta hållbarhetskrav som satts upp för området. Både befintliga och nya verksamheter bidrar till en hållbar energi-och materialförsörjning både nu och i framtiden till Stockholm som är en snabbt växande stad.

Du kan lämna synpunkter på framtaget planförslag under flera steg i planprocessen.

En omfattande provtagning av markföroreningar inom Energihamnen visar att marken delvis är förorenad med olja, tjärprodukter och metaller från tidigare verksamheter. Marken utgör ingen fara för allmänheten. Alla de massor som eventuellt grävs upp vid markarbeten kommer att klassificeras och omhändertas enligt gällande föreskrifter. Föroreningssituationen finns närmare beskriven i den Miljökonsekvensutredning som finns att tillgå i samrådet.

I Energihamnen med närområde sker redan idag en stor del transporter. De tillkommande transporterna från verksamheterna och därmed tillkommande luftutsläpp kommer vara försumbar jämfört med områdets totala utsläpp. Transportfrågan finns närmare beskriven i den Miljökonsekvensutredning som finns att tillgå i samrådet.

I Energihamnen ligger olika industrier och intill finns större trafikleder, såväl väg som för fartyg. Risker kopplade till dessa verksamheter finns i form av till exempel olyckor med farligt gods och påkörning. Riskerna idag och för planerad framtida verksamhet beskrivs i den miljökonsekvensbeskrivning som finns att tillgå i samrådet.

Energihamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och detaljplanen tar hänsyn till de uppsatta hållbarhetskrav som satts upp för området. Både befintliga och nya verksamheter bidrar till en hållbar energi-och materialförsörjning både nu och i framtiden till Stockholm som är en snabbt växande stad.

Hur denna produktionskapacitet ska ersättas är ännu inte slutligt bestämt. Alternativen som diskuteras är att bygga om någon eller några av befintliga anläggningar i Värtaverket, att bygga en helt ny anläggning i Energihamnen eller att bygga en ny anläggning på en annan plats. Det kan också bli en kombination av dessa tre alternativ.

Bilder

Visualisering av gata som kantas av hus och cisterner. Människor som promenerar och cyklar. Illustration.
Vy längs Norra Hamnvägen, söderut. Spårvägskorsning i förgrunden, Cementas verksamhet till vänster och den norra cisternparken till höger. Längre bort skymtar produktionsanläggningen. Bild: Råformat
Visualisering av gata med industribyggnader. Människor som promenerar på trottoar. Illustration.
Vy längs Norra Hamnvägen, norrut. Bef. Kontorsbyggnad och en ny produktionsanläggning vänster, såll-och krossbyggnad samt nya silor till höger. Längre bort skymtar Cementas anläggning. Bild Råformat

Områden

Uppdaterad