Loudden

Flygbild över Loudden vid vattnet.

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Omkring 4 000 bostäder ska byggas på Loudden med start cirka 2028.

Staden arbetar med ett planprogram för Loudden och 2024 påbörjas arbetet med den första detaljplanen.

Inriktningen är att cirka 4 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser ska byggas i Loudden. Förutom bostäder är området tänkt att rymma handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker.

Området har närhet till Stockholms innerstad, havet och Nationalstadsparken.

Utvecklingen av Loudden blir en del av stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Detta innebär bland annat att området kommer att vara hållbarhetsprofilerat, där fotgängare, cykel- och kollektivtrafik, utvecklad grönstruktur samt ekosystemtjänster prioriteras.

Tidplan

Oljeverksamheten i området har avslutats och bolagen har inlett sina rivnings- och saneringsarbeten. Staden kommer utföra kompletterande sanering för att marken ska vara tillräckligt ren för att bebyggas. Denna sanering kommer utgå från planeringen av området tillsammans med platsspecifika riktvärden.

Containerterminalen flyttade till en ny hamn i Norvik våren 2020 och staden förbereder nu för att flytta krossverksamheten från Södra Värtahamnen till Containerhamnen.

Den första bebyggelsen beräknas påbörjas 2028 och hela området vara färdigt cirka tio år senare.

Frågor och svar

Befintlig oljeverksamhet och containerhamn

Sanering och rivning

Hållbarhetsprofileringen

Trafik

Innehåll

Buller

Tidplan

Exploateringskontoret beslutsprocess

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Här kan du läsa utredningsbeslutet för Loudden

Tidplan

Här kan du ta del av mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor.

Tidplan för Loudden

Nyheter

Områden

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Bygglogistikcenter platskontor

Kundcenter, Husarstigen 10

Bygglogistikcenter terminal

Transport, lager och avfallshantering

Uppdaterad