Årstafältet: Klimat och dammar

Följ med på en digital guidning av Årstafältet. Här får du veta mer om de stora dammarna och klimatsmarthet.

Just här vid den rosa markeringen kommer det i framtiden vara park. Det går redan nu att se dammarna, och står du vänd mot dem kommer det att bli en aktivitetspark till vänster. Dammarna är en viktig del av projekt Årstafältet. Stockholms stad har höga miljöambitioner och högt ställda miljömål, och det är därför viktigt att Årstafältet planeras för att klara klimatförändringar och framtida extremväder, där till exempel översvämningar blir vanligare.

I gränsen mellan stadskvarteren och det stora öppna fältet anlägger vi dagvattendammar. Med dagvatten menas regn. Dammarna minskar översvämningar och föroreningar och bidrar till ekologisk mångfald.

Vattnet kommer att ledas från bostäderna via gatornas gröna växtbäddar och skyfallsrännan över det nya stadsdelstorget till dammarna. Dammarna tar inte bara hand om de nya kvarterens dagvatten utan de fungerar även för rening av stora vattenmängder från andra stadsdelar. Reningen sker genom att vattnet filtreras genom särskilda vattenväxter.

Dammarna är en del av Årstafältet som redan är nästan klara. Så här såg det ut i början av arbetet 2018.

Sedan gjordes en gjutning av en betongplatta som ankrades fast i berget för att inte flyta upp.

Här ser man träbryggan i bakgrunden som löper längs dammarnas norra sida och ger möjlighet till avkoppling och promenader när fältet öppnas upp.

Dammarna är cirka två meter djupa och rymmer totalt ungefär lika mycket vatten som alla badkar i Stockholm.

I en av dammarna har det nu byggts ett konstverk av konstnären Henrik Håkansson, som också kommer att bli hem för fladdermöss. Fladdermössen får allt svårare att hitta sovplatser i staden och vi behöver hjälpa dem på det här sättet.

Flera broar är nu också på plats så det som återstår är i princip att vattenfylla dammarna. Så fort som det är möjligt kommer dammarna att öppnas upp för allmänheten. Men man får nöja sig med att sitta och sola och titta ut över dammarna, de är inte till för att bada i eftersom de fylls av regnvatten...

Vill du veta mer om dammarna?

Här fortsätter den digitala gåturen

Här kan du få veta mer om olika teman och platser på Årstafältet.

Vill du veta mer om Årstafältet?

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se 
Telefon: 08-508 876 92

Uppdaterad