Slussens miljödom

En viktig del i planeringen för Slussens ombyggnad är arbetet med att minska översvämningsriskerna i Stockholm och i Mälardalen. Samtidigt påverkar ombyggnaden närområdet på många sätt. För detta behövs en miljödom.

Varför en miljödom?

Ombyggnaden av Slussen innebär flertalet arbetsmoment inne i stadsmiljö som bland annat skapar schaktmassor, avfall, luftföroreningar, vibrationer samt kemiska produkter. Arbetena innebär också bortledning av grundvatten, påverkan på ytvatten samt buller. För att få utföra dessa typer av arbeten måste man få en godkänd dom från Mark- och Miljödomstolen.

Dessutom ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet, det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten ur Mälaren till Östersjön. Därigenom minskar risken för översvämningar i hela Mälardalen och dricksvattnet säkras för cirka två miljoner människor i Mälardalen.

Den 21 januari 2015 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljööverdomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och en ny reglering av Mälaren.

Förändrade förutsättningar för jordbruk

Den nya regleringen av Mälaren innebär bland annat att vattennivåerna höjs under våren vilket medför att produktion på lågt liggande jordbruksmarker vid Mälaren får sämre förutsättningar. De jordbruksmarker som påverkas negativt ska ersättas för den skada som uppkommer.

Jordbruksverkets vattenenhet har på uppdrag av Stockholms stad beräknat vilka jordbruksmarker som kommer att påverkas och i vilken omfattning detta kommer att ske. För dig som blir påverkad eller vill veta mer om vilka områden som blir påverkade finns en digital karta som redovisar vilka jordbruksmarker som bedöms påverkas av Mälarens nya reglering.

Digital karta över påverkade jordbruksmarker

Handlingar i ärendet

Miljödomsansökan har diarienummer: E2015-03078

Kontakta arkivet på: exploateringskontoret.expl@stockholm.se för att begära ut handlingar i ärendet.

Uppdaterad